eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |     


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Mall  |  Anunturi  Contact

Legislație medicală :

 

Ordinul nr. 1378/2018 pentru modificarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 ( detalii )

Decizia nr. 12 din 29.06.2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor ( detalii )

LEGE C A D R U privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Parlamentul României adoptă prezenta lege. ( detalii )

R A P O R T asupra proiectului de Lege privind salarizarea personalului din fonduri publice ( detalii )

ORDIN nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018 ( detalii )

Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 ( detalii )

Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 ( detalii )

DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România ( detalii )

Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală ( detalii )

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 ( detalii )

Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative ( detalii )

Decizia nr. 3/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă ( detalii )

Decizia nr. 1 din 18.01.2013 Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă ( detalii )

Ordinul Nr.163 din 13.03.2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 detalii )

Ordinul Nr.167 din 18.03.2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 detalii )

Ordinul Nr.861 din 23.07.2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac detalii )

Ordinul Nr.390 din 31.03.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 621/361/2014 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

Ordinul Nr.389 din 31.03.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

Ordinul Nr.391 din 31.03.2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice din mediul rural și din mediul urban - pentru orașele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcție de condițiile în care se desfășoară activitatea detalii )

Ordinul Nr.386 din 31.03.2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016 detalii )

Ordinul Nr.388 din 31.03.2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

Ordinul Nr.185 din 30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 detalii )

Ordinul Nr.382 din 31.03.2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora detalii )

Ordinul Nr.345 din 20.03.2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății detalii )

Ordinul Nr.52 din 25.03.2015 pentru aprobarea componenței comisiilor de evaluare a spitalelor în funcție de competență și numărul de paturi, valabilă până la finele primului ciclu de acreditare trimestrul III 2011 - trimestrul II 2016 detalii )

Hotărârea Nr.205 din 25.03.2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

Hotărârea Nr.206 din 25.03.2015 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016 detalii )

Ordinul Nr.98 din 27.02.2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate detalii )

Ordinul Nr.309 din 17.03.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale detalii )

Ordinul Nr.308 din 17.03.2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare detalii )

ORDIN 114 /2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 detalii )

Ordin 277/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.512/2013 detalii )

ORDIN 43 /2015 privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării și monitorizării încadrării unității spitalicești în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani detalii )

Ordinul Nr.249 din 05.03.2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca organism de conducere și implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităților de chirurgie cardiacă neonatală și infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 255/2014 detalii )

Ordinul Nr.101 din 02.02.2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală detalii )

Ordinul Nr.169 din 17.02.2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant detalii )

Ordinul Nr.146 din 11.02.2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice detalii )

Ordinul Nr.89 din 28.01.2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora detalii )

Hotărârea Nr.49 din 28.01.2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății detalii )

Hotărârea Nr.11 din 28.01.2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății detalii )

Ordinul Nr.5 din 07.01.2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, pentru medicii rezidenți din sistemul administrației penitenciare detalii )

Hotărârea Nr.34 din 21.01.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului detalii )

Ordinul Nr.30 din 15.01.2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență detalii )

Ordinul Nr.2 din 05.01.2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență detalii )

Ordinul Nr.3 din 05.01.2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat detalii )

Hotărârea Nr.1184 din 29.12.2014 privind desființarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății detalii )

Ordinul Nr.1621 din 29.12.2014 privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.512/2013 detalii )

Ordinul Nr.869 din 17.12.2014 pentru modificarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 detalii )

Ordinul Nr.868 din 17.12.2014 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condițiilor și documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relații contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate detalii )

Ordinul Nr.851 din 10.12.2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici și a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naționale de sănătate curative detalii )

Ordinul Nr.1338 din 22.12.2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, țesuturi și celule“, finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“ detalii )

Ordinul Nr.1527 din 16.12.2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății detalii )

Ordinul Nr.1556 din 18.12.2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi detalii )

Ordinul Nr.863 din 15.12.2014 privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 463/2014 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea detalii )

Ordinul Nr.1575 din 22.12.2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piața din România detalii )

Legea Nr.179 din 16.12.2014 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 detalii )

Ordinul Nr.1441 din 28.11.2014 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele detalii )

Ordinul Nr.1479 din 09.12.2014 privind stabilirea contravalorii unei unități de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum și a produselor sanguine obținute din prelucrarea plasmei detalii )

Hotărârea Nr. 1028 din 18.11.2014 privind aprobarea Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale detalii )

Ordinul Nr. 821 din 27.11.2014 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a prețurilor de referință și a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate detalii )

Ordinul Nr.1449 din 28.11.2014 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 detalii )

Legea Nr.154 din 03.12.2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) și (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății detalii )

Ordinul Nr.1358 din 13.11.2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală detalii )

Ordinul Nr. 1120 din 07.11.2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - cardiologie pediatric㓠finanțată prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“ detalii )

ORDIN nr. 692 din 14 octombrie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013 detalii )

Hotărârea Nr. 996 din 04.11.2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate detalii )

OUG Nr. 70 din 04.11.2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 detalii )

Ordinul Nr. 1296 din 04.11.2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI detalii )

OUG Nr. 69 din 29.10.2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative detalii )

Ordinul Nr. 1216 din 21.10.2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a Acțiunii prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) detalii )

Ordinul Nr. 1234 din 22.10.2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 detalii )

Ordinul Nr. 1209 din 20.10.2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu detalii )

Legea Nr. 140 din 21.10.2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății detalii )

Legea Nr. 149 din 22.10.2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență detalii )

Ordinul Nr. 1192 din 15.10.2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea și transportul probelor biologice în vederea probațiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenței în organism a substanțelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier detalii )

ORDIN 1211 / 2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.843/2008 privind unele măsuri pentru aplicarea Monografiei contabile privind efectuarea cheltuielilor pentru finanțarea sănătății din contribuțiile colectate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății detalii )

Ordinul Nr. 1170 din 10.10.2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății detalii )

Ordinul Nr. 1207 din 16.10.2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013 detalii )

Ordinul Nr. 1143 din 06.10.2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA) detalii )

ORDIN 1168 / 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu detalii )

HOTĂRÂRE 45 / 2014 cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile și reziliente COM (2014) 215 final detalii )

ORDIN 1948 / 2014 pentru aprobarea Planului național de implementare a Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005) în România detalii )

ORDIN 1142 / 2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de finanțare și realizare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 585/2013 detalii )

LEGE 132 / 2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative detalii )

ORDIN 566 / 2014 privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 detalii )

HOTĂRÂRE 846 / 2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și a protezelor pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare detalii )

ORDIN 1156 / 2014 pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 809/2009 detalii )

ORDIN 1159 / 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora detalii )

ORDIN 1120 / 2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor și prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora detalii )

ORDIN 1128 / 2014 privind stabilirea specialităților deficitare pentru care se organizează rezidențiat pe post în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014 detalii )

ORDIN 1126 / 2014 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014 detalii )

Legislatie medicala 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1