eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 809 din 25/06/2009 (Ordin 809/2009) pentru aprobarea Instructiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sanatatii

 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 459 din 02/07/2009

Vazand Referatul de aprobare nr. IB 6.331 in 25 iunie 2009 al Directiei generale buget si credite externe,

   in temeiul art. 1 si 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile ulterioare, si ale prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aproba Instructiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sanatatii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. - Structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

   Bucuresti, 25 iunie 2009.

   Nr. 809.

 

   ANEXA

Instructiuni din 25/06/2009 (Instructiuni din 2009) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sanatatii

Publicat in Monitorul Oficial nr. 459 din 02/07/2009

   1. Dispozitii generale

   1.1. In intelesul prezentelor instructiuni, este considerat gestionar persoana angajata in Ministerul Sanatatii ce are atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea temporara a Ministerului Sanatatii, indiferent de modul de dobandire si locul unde se afla bunurile.

   1.2. La stabilirea calitatii de gestionar, atributiile principale de serviciu, constand in primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri, trebuie luate cumulativ.

   1.3. Sunt considerate bunuri, in intelesul prezentelor instructiuni, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.

   1.4. Nu este considerata gestionar persoana care are ca atributii principale de serviciu lucrari de registratura si care primeste, pastreaza si expediaza, pe plicuri, timbre postale.

   2. Garantii

   2.1. Gestionarul are obligatia de a constitui o garantie in numerar.

   2.2. Nu este obligata sa constituie garantie in numerar persoana care inlocuieste temporar un gestionar sau persoana careia i se incredinteaza o gestiune pe o perioada de pana la 60 de zile, pana la numirea unui gestionar.

   2.3. Cuantumul garantiei in numerar si functiile prin a caror ocupare persoana angajata dobandeste calitatea de gestionar sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele instructiuni.

   2.4. Constituirea garantiei se face in baza unui contract incheiat in scris.

   Modelul de contract pentru constituirea garantiei in numerar este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele instructiuni.

   2.5. Contractul de garantie se incheie in 3 exemplare, din care un exemplar se retine la Directia generala pentru politici de sanatate si resurse umane, un alt exemplar se transmite Directiei generale buget si credite externe pentru a fi luat in evidenta, iar al treilea exemplar se inmaneaza gestionarului.

   2.6. Contractul de garantie se completeaza in cadrul Directiei generale pentru politici de sanatate si resurse umane, se semneaza de ordonatorul principal de credite si se avizeaza de Directia legislativa si asistenta juridica.

   2.7. Garantia in numerar se retine in rate lunare de 1/10 din salariul de baza lunar. Daca din cauza altor retineri ratele in contul garantiei in numerar nu pot fi retinute, gestionarul este obligat sa le depuna personal.

   2.8. Garantia in numerar se depune de catre Ministerul Sanatatii la CEC BANK - S.A. sau la o banca comerciala, intr-un cont special deschis pe seama acestuia, si este inscrisa intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului.

   Carnetul de consemnare se pastreaza la casieria Ministerului Sanatatii.

   2.9. Pentru garantia depusa se acorda dobanda.

   2.10. Garantiile vor fi calculate periodic in functie de schimbarile intervenite la salariul de baza, modificandu-se corespunzator contractul de garantie.

   2.11. Completarea garantiei, in urma recalcularii, se face in termen de 60 de zile de la comunicarea acesteia.

   2.12. Garantia constituita si dobanda aferenta pot fi ridicate de catre gestionar la incetarea raportului de munca sau ca urmare a trecerii intr-o alta functie pentru care nu se cere garantie, in situatia in care acesta nu a cauzat o paguba ori in cazul in care paguba a fost acoperita integral.

   2.13. In situatia in care gestionarul a cauzat o paguba in gestiune si aceasta nu se acopera integral in termen de 30 de zile de la obtinerea titlului executoriu definitiv, Ministerul Sanatatii va retine garantia in numerar constituita in favoarea sa.

   3. Evidenta si modul de inregistrare in contabilitatea Ministerului Sanatatii a principalelor operatiuni privind garantia constituita in numerar

   3.1. Un exemplar al contractului de garantie se transmite Directiei generale buget si credite externe - compartimentul contabilitate, in vederea luarii in evidenta si inregistrarii acestor operatiuni in contabilitatea proprie a Ministerului Sanatatii.

   3.2. Monografia pentru inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind garantia gestionarilor este prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele instructiuni.

   4. Dispozitii finale

   4.1. Incalcarea dispozitiilor legale privind gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, penala sau civila, dupa caz.

   4.2. Gestionarul raspunde integral pentru pagubele pe care le provoaca in gestiunea sa.

 

   ANEXA  Nr. 1 la instructiuni

   Cuantumul garantiei in numerar si functiile prin a caror ocupare
persoana angajata dobandeste calitate de gestionar

   
+----+------------------+-------------------+-------------------------------------------------+
|Nr. |         |          | Termenul de restituire a garantiei la incetarea |
|crt.|Denumirea functiei|Cuantumul garantiei|raporturilor de munca sau trecerea intr-o functie|
|  |         |          |     pentru care nu se cere garantie     |
+----+------------------+-------------------+-------------------------------------------------+
| 1. |Casier      |3 salarii de baza |Maximum 10 zile lucratoare de la data predarii  |
|  |         |          |gestiunii                    |
+----+------------------+-------------------+-------------------------------------------------+
| 2. |Gestionar bunuri |3 salarii de baza |Maximum 10 zile lucratoare de la data predarii  |
|  |         |          |gestiunii                    |
+----+------------------+-------------------+-------------------------------------------------+
 

   ANEXA  Nr. 2 la instructiuni

   Contract de garantie in numerar

   Incheiat intre Ministerul Sanatatii, reprezentat prin dl ........................, avand calitatea de ordonator principal de credite, si dl/dna ............................., avand calitatea de gestionar in Ministerul Sanatatii, cu locul de munca la ............................., domiciliat/domiciliata in .........................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ......, eliberat de ............ la data de..............., nascut/nascuta in ................... la data de ....................., prenumele tatalui ......................., al mamei ........................, s-a incheiat prezentul contract de garantie in numerar privind incadrarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor Ministerului Sanatatii.

   Subsemnatul, ..........................., avand in vedere ca indeplinesc functia de gestionar in cadrul Ministerului Sanatatii, declar ca, pentru garantarea acoperirii eventualelor pagube constatate in gestiunea ce mi-a fost incredintata, constitui o garantie in numerar de ........ lei, reprezentand contravaloarea a 3 salarii de baza.

   Consimt actualizarea garantiei ori de cate ori va interveni o modificare asupra salariului de baza.

   Constituirea garantiei se face prin retineri lunare de 1/10 din salariul de baza.

   Daca din cauza altor retineri ratele in contul garantiei nu pot fi retinute, ma oblig a le depune in numerar la casieria unitatii in ziua lucratoare urmatoare celei in care se face plata drepturilor salariale.

   CEC BANK - S.A./Sucursala Bancii Comerciale ........................ va consemna in numele gestionarului sumele depuse drept garantie in numerar.

   Am luat cunostinta ca aceasta garantie va putea fi folosita de Ministerul Sanatatii pentru acoperirea oricaror pagube cauzate de mine in gestiune, atunci cand acestea nu se acopera integral in termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv.

   Pentru aceasta eventualitate, imputernicesc Ministerul Sanatatii sa ridice de la CEC BANK - S.A./Sucursala Bancii Comerciale ........................ in intregime sau in parte sumele consemnate in numele meu.

   In situatia in care sumele depuse drept garantie au fost ridicate in intregime sau in parte de Ministerul Sanatatii pentru a se despagubi, ma oblig sa reintregesc garantia in numerar in rate de 1/3 din salariu de baza.

   Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare.

   Un exemplar i s-a inmanat dnei/dlui ....................................... .

   Ordonator principal de credite,

   ...............................................

   Gestionar,
Dna/Dl .......................

   Avizat

   Directia legislativa si asistenta juridica

   .....................................................

   ANEXA  Nr. 3 la instructiuni

   
1. Retinere garantie gestionari
                  421              =                4281
            "Personal salarii datorate"               "Alte datorii in legatura cu personalul"
2. Virarea garantiei retinute
                  581              =                7701
              "Viramente interne"                   "Finantarea de la bugetul de stat"
3. Incasarea in contul deschis la institutia de credit
                 550,03              =                581
       "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"                "Viramente interne"
4. Inregistrarea dobanzii
                 550,03              =                4281
       "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"          "Alte datorii in legatura cu personalul"
5. Inregistrare plata comision administrare cont catre institutia de credit
                  4281              =               550,03
         "Alte datorii in legatura cu personalul"           "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
6. Restituire garantie gestionar
                  4281              =               550,03
         "Alte datorii in legatura cu personalul"           "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
6.1. Restituire garantie gestionar prin casa in lei
Virare sume din contul deschis la institutia de credit catre casa in lei
                 581               =               550,03
             "Viramente interne"                 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala"
           Incasare sume in casa in lei
                 5311               =                581
               "Casa in lei"                         "Viramente interne"
           Plata sumei catre gestionar
                 4281               =                5311
        "Alte datorii in legatura cu personalul"                    "Casa in lei"
 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009