eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Proiect de ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.

15.07.2009 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul articolului 108 din Constituția României, republicată, și al articolului 1 punctul V.2 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1138 din

2 decembrie 2004 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcție de 40% din tariful orar aferent salariului de bază si numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.

2. După articolul 12 se introduce un articolul 121 cu următorul cuprins:

„Art. 121 În situația în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistență medicală de urgență la nivelul unității sanitare publice și nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancționat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3(trei) luni, în condițiile legii."

3. Articolele 401-406 se abrogă.

4. În anexa 1 „Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar" punctul *6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel."

5. În anexa 1 „Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar" lit. A, Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar, la poz. 24,25 si 26 se adaugă pct. *10) cu următorul cuprins:

„*10) Se aplică următoarelor funcții: tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat."

6. În anexa 2 „Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar" punctul *6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Se aplică următoarelor funcții: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; tehnician de farmacie; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medical de urgențe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară,

asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel."

7. În anexa 2 „Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar" lit. A, Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar, la poz. 16, 17 si 18 se adaugă pct. *8) cu următorul cuprins:

„*8) Se aplică următoarelor funcții: tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat."

8. Punctul 2. din Notă la anexa 6 " Limitele minime și maxime ale salariilor de bază pentru funcțiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice " se modifică și va avea următorul cuprins:

"Personalul de specialitate medico-sanitar care face parte din comitetul director și are contractul individual de muncă suspendat pe perioada mandatului, conform legii, poate fi inclus în linia de gardă organizată în unitatea sanitară respectivă, în specialitatea în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătății. Orele de gardă efectuate se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază la limita maximă al gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătății."

Art.II. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM – MINISTRU

EMIL BOC


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009