eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contac

Ordin nr. 877 din 09/07/2009 (Ordin 877/2009) pentru aprobarea modelelor-cadru ale contractelor de management si a indicatorilor de performanta specifici managementului directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. Publicat in Monitorul Oficial nr. 495 din 16/07/2009

 

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici de sanatate si resurse umane nr. I.B./6.830 din 9 iulie 2009,

   in temeiul art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 527/2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management,

   avand in vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. 1. -

(1) Se aproba modelele-cadru ale contractelor de management, care se incheie de catre ministrul sanatatii si directorii coordonatori, directorii coordonatori adjuncti pentru asistenta medicala, directorii coordonatori adjuncti pentru control in sanatatea publica, directorii coordonatori adjuncti de sanatate publica si programe si directorii coordonatori adjuncti financiar-contabili ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prevazute in anexele nr. 1-5.

   (2) Se aproba indicatorii de performanta specifici managementului directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, modalitatea de calcul si nivelul minim de indeplinire a acestora, prevazuti in anexele nr. 1-5.

   Art. 2. -

(1) Activitatea manageriala a directorilor coordonatori si a directorilor coordonatori adjuncti ai directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti se evalueaza, de regula, anual, pana in data de 31 martie a anului urmator.

   (2) Sunt evaluati directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti care au contract de management in perioada de valabilitate si au exercitat functia respectiva pe o perioada de cel putin 6 luni in anul evaluat.

   (3) Evaluarea anuala a activitatii se face prin raportare a valorii indicatorilor specifici de performanta asumati prin contractul de management incheiat cu ministrul sanatatii, la valoarea indicatorilor realizati.

   (4) Perioada de evaluare va fi anuntata pe site-ul Ministerului Sanatatii, www.ms.ro, cu cel putin 45 de zile inainte de data inceperii evaluarii.

   Art. 3. -

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 2, ministrul sanatatii poate dispune evaluarea activitatii manageriale a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si ori de cate ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate, in conditiile legii.

   (2) Evaluarea activitatii manageriale in conditiile alin. (1) se face de o comisie, numita prin ordin al ministrului sanatatii, pe baza documentelor solicitate de aceasta.

   (3) In urma evaluarii, la propunerea comisiei prevazute la alin. (2), directorii coordonatori sau directorii coordonatori adjuncti pot fi revocati din functia detinuta. Revocarea se dispune prin ordin al ministrului sanatatii.

   Art. 4. -

(1) Evaluarea prevazuta la art. 2 se face de cate o comisie de evaluare, numita prin ordin al ministrului sanatatii, pentru fiecare functie de conducere in parte.

   (2) Comisia de evaluare este formata din presedinte, 3-5 membri si un secretar.

   Art. 5. - Comisia de evaluare constituita in conformitate cu prevederile art. 4 are urmatoarele atributii:

   a) verificarea dosarului de evaluare depus de catre directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti. In cazul in care dosarul de evaluare depus nu cuprinde toate documentele prevazute la art. 6, comisia de evaluare va solicita titularului completarea corespunzatoare a acestuia in termen de 48 de ore; in cazul in care directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti nu depun in termen documentele solicitate, evaluarea urmeaza a se efectua pe baza documentelor prezentate;

   b) intocmirea, pe baza documentelor depuse in dosarul de evaluare, a fiselor de evaluare, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1-5;

   c) verificarea concordantei dintre indicatorii asumati prin contract/act aditional si cei inscrisi in fisa de evaluare la rubrica "valoare indicator realizata";

   d) validarea, sub semnatura, in fisa de evaluare a calificativului acordat in urma evaluarii;

   e) propune ministrului sanatatii mentinerea sau incetarea contractului de management al directorilor coordonatori si directorilor coordonatori adjuncti evaluati.

   Art. 6. -

(1) In vederea evaluarii, directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti inainteaza comisiei de evaluare un dosar de evaluare care cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

   a) copia contractului de management sau, dupa caz, a actelor aditionale, precum si anexele la acestea;

   b) documentele din care rezulta gradul de realizare a fiecarui indicator;

   c) copii ale actelor emise de organele abilitate, ca urmare a controlului efectuat in perioada evaluata;

   d) raportul de autoevaluare (in cuprinsul acestuia se au in vedere actiunile organizate si desfasurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de indeplinire a indicatorilor specifici de performanta, proceduri interne de evaluare si control, elaborare de acte normative cu caracter intern, masuri intreprinse pentru eficientizarea activitatii unitatii, gestionarea eventualelor situatii de criza aparute la nivelul directiilor de sanatate publica etc.);

   e) alte documente care pot constitui baza pentru evaluarea indeplinirii indicatorilor specifici de performanta.

   (2) Directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti raspund pentru realitatea si exactitatea datelor puse la dispozitia comisiei de evaluare, conform legii.

   Art. 7. -

(1) Pentru solutionarea eventualelor contestatii aparute in cadrul evaluarii anuale a activitatii directorilor coordonatori si directorilor coordonatori adjuncti, ministrul sanatatii numeste prin ordin o comisie de solutionare a contestatiilor, formata din presedinte, 4 membri si un secretar.

   (2) Comisia de solutionare a contestatilor este formata din personal de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.

   (3) Termenul de depunere a contestatiilor este de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a calificativului acordat de comisia de evaluare.

   (4) Comisia de solutionare a contestatiilor rezolva contestatiile in termen de 3 zile de la data inregistrarii acestora.

   Art. 8. - Evaluarea efectuata pe baza indicatorilor specifici de performanta se face prin acordarea de catre evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare indicator de performanta mentionat, tinandu-se cont de dimensiunile specifice acestuia, conform modalitatii de calcul prevazute in anexele nr. 1-5.

   Art. 9. -

(1) Rezultatele evaluarii se apreciaza prin calificativele "admis" sau "respins".

   (2) Calificativul "admis" se acorda daca in urma evaluarii directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti au obtinut cel putin cate 3 puncte pentru fiecare indicator.

   (3) Calificativul "respins" se acorda daca in urma evaluarii directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti au obtinut mai putin de 3 puncte la cel putin un indicator.

   (4) Rezultatul evaluarii, respectiv calificativul acordat, este luat la cunostinta de persoana evaluata prin semnarea fisei de evaluare intocmite de comisia de evaluare.

   (5) Contractul de management inceteaza inainte de termen pentru directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti, care in urma evaluarii au obtinut calificativul "respins".

   Art. 10. - In situatia in care pe parcursul derularii contractului de management apar modificari ale actelor normative care au stat la baza angajamentului asumat prin contractul de management, directorii coordonatori si directorii coordonatori adjuncti pot solicita renegocierea indicatorilor specifici de performanta pana la finele anului pentru care se face evaluarea

   Art. 11. - Directiile de specialitate din cadrul ministerului si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 12. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 13. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


   Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

   Bucuresti, 9 iulie 2009.

   Nr. 877.


ANEXA  Nr. 1

   DIRECTORUL COORDONATOR

   A. CONTRACT DE MANAGEMENT

   ARTICOLUL 1
Partile contractante

1. Ministerul Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, in calitate de ministru al sanatatii, denumit in continuare angajator,

   si

   2. Doamna/Domnul ................................, in calitate de director coordonator al Directiei de Sanatate Publica ............................, domiciliata/domiciliat in localitatea ..........................., str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul ..............., posesoare/posesor a/al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberata de ................... la data de ............., CNP.......................,

   au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:

   ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

   2.1. Organizarea, conducerea si administrarea Directiei de Sanatate Publica ..........................., precum si gestionarea patrimoniului si a mijloacelor materiale si banesti ale acestuia, in conditiile realizarii unui management eficient si de calitate

   2.2. Directorul coordonator va actiona pe baza obiectivelor stabilite in planul de implementare a proiectului de management si a indicatorilor de performanta, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 3
Durata contractului

   Prezentul contract de management se incheie pe o perioada de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator al Directiei de Sanatate Publica ............ .

   ARTICOLUL 4
Drepturile si obligatiile directorului coordonator

   A. Directorul coordonator are urmatoarele drepturi:

   a) sa fie remunerat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de 1.739 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere de 50% si sporul de vechime in suma de ..................., reprezentand x%;

   b) sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor bugetare;

   c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

   d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

   e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

   f) dreptul la formare profesionala;

   g) sa deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu normativele stabilite prin reglementarile legale in vigoare; deplasarile in strainatate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sanatatii;

   h) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale de sanatate, precum si de cele privind asigurarile sociale de stat;

   i) sa beneficieze de drept de informare nelimitata asupra activitatii directiei de sanatate publica pe care o conduce, avand acces la toate documentele privind activitatea specifica, economico-financiara etc. a acesteia, potrivit normelor legale in vigoare;

   j) sa solicite in cazuri justificate aprobarea modificarii valorii indicatorilor asumati, cuprinsi in anexa la contractul de management sau la actul aditional la contract.

   B. Directorul coordonator are urmatoarele obligatii:

   a) sa realizeze planul de management si sa urmareasca executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract de management;

   b) sa organizeze, sa coordoneze si sa controleze, dupa caz, activitatile de asistenta de sanatate publica, promovarea sanatatii si medicinei preventive, asistenta medicala de urgenta, curativa, de recuperare medicala, asistenta medicala la domiciliu, care se acorda prin unitatile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legala si de medicina sportiva;

   c) sa coordoneze si sa controleze implementarea si realizarea programelor nationale de sanatate, pe care le deruleaza in teritoriul arondat, in scopul indeplinirii obiectivelor si realizarii indicatorilor, prin desfasurarea activitatilor specifice la nivel local;

   d) sa elaboreze si sa coordoneze implementarea programelor locale de sanatate in concordanta cu prioritatile de sanatate publica identificate la nivel local;

   e) sa evalueze, sa coordoneze si sa monitorizeze serviciile medicale furnizate in cadrul retelei de asistenta medicala primara, al retelei ambulatorii de specialitate, precum si al retelei de asistenta spitaliceasca;

   f) sa evalueze, sa coordoneze si sa monitorizeze serviciile medicale furnizate in cadrul retelei de asistenta medicala scolara si comunitara;

   g) sa asigure gestionarea si administrarea, in conditiile legii, a integritatii patrimoniului directiei de sanatate publica;

   h) sa elaboreze si sa aplice politici si strategii specifice in masura sa asigure desfasurarea in conditii performante a activitatii curente si de perspectiva a directiei de sanatate publica, in concordanta cu politicile si deciziile Guvernului in vederea punerii in aplicare a obiectivelor Programului de guvernare;

   i) sa selecteze, sa angajeze/sa numeasca, sa promoveze, sa sanctioneze si sa concedieze/elibereze personalul directiei de sanatate publica, cu respectarea dispozitiilor legale;

   j) sa stabileasca si sa urmareasca realizarea atributiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare si functionare al directiei de sanatate publica, precum si a obligatiilor profesionale individuale de munca ale personalului de specialitate;

   k) sa actioneze pentru indeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri si cheltuieli al directiei de sanatate publica, initiind programe si masuri eficiente pentru o buna gestiune, in conditiile reglementarilor legale in vigoare;

   l) sa nu transmita altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de management decat cu aprobarea prealabila a ministrului sanatatii;

   m) sa respecte atributiile prevazute de legislatia finantelor publice pentru ordonatorii de credite;

   n) sa angajeze si sa utilizeze fondurile in limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;

   o) sa reprezinte directia de sanatate publica in raporturile cu tertii;

   p) sa elaboreze planul de actiune pentru situatii speciale, cu aprobarea ministrului sanatatii;

   q) sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului/confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea directiei de sanatate publica;

   r) sa incheie acte juridice in numele si pe seama directiei de sanatate publica, conform competentelor sale;

   s) sa prezinte lunar ministrului sanatatii situatia economico-financiara a directiei de sanatate publica, modul de realizare a obiectivelor si indicatorilor, a proiectelor si programelor asumate, inclusiv masurile pentru cresterea performantei;

   t) sa stabileasca si sa ia masuri privind protectia muncii, pentru cunoasterea de catre salariati a normelor de securitate a muncii si pentru asigurarea pazei institutiei;

   u) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru personalul directiei de sanatate publica, sub rezerva legalitatii lor;

   v) sa aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

   w) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu si a obiectivelor de catre personalul angajat/numit in functie;

   x) sa stabileasca si sa urmareasca aplicarea reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii in toate domeniile sale de competenta;

   y) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare si de prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 5
Drepturile si obligatiile angajatorului

   A. Angajatorul are urmatoarele drepturi:

   a) sa pretinda directorului coordonator indeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor si a celorlalte obligatii asumate prin semnarea prezentului contract de management;

   b) sa solicite directorului coordonator prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizarii planului de management, a proiectelor si programelor institutiei, a situatiei economico-financiare si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

   c) sa aprobe modificarea valorii indicatorilor economico-financiari asumati, cuprinsi in anexa la prezentul contact de management, in cazuri temeinic justificate;

   d) sa evalueze, cel putin anual, modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat directorul coordonator prin contract si sa adopte masuri de recompensare sau de sanctionare conform legii.

   B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:

   a) sa asigure fondurile necesare in limitele aprobate prin legile anuale bugetare;

   b) sa asigure conditiile pentru ca directorul coordonator sa primeasca drepturile stabilite de reglementarile legale;

   c) sa asigure indrumare metodologica directiei de sanatate publica.

   ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele si indicatorii

   (1) Atributiile si obligatiile directorului coordonator sunt stabilite prin prezentul contract de management, avandu-se in vedere un plan de management pentru asigurarea indeplinirii atributiilor institutionale.

   (2) Directorul coordonator este obligat sa elaboreze planul de management, care face parte integranta din prezentul contract de management.

   (3) Directorul coordonator realizeaza planul de management stabilit, urmarind executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta cuprinsi in anexa la prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 7
Raspunderea partilor

   (1) Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract de management partile raspund potrivit reglementarilor legale.

   (2) Raspunderea directorului coordonator este angajata si pentru nerespectarea ordinelor si a altor dispozitii emise de ministrul sanatatii.

   (3) Directorul coordonator raspunde pentru daunele produse directiei de sanatate publica prin orice act al sau contrar intereselor directiei de sanatate publica, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor directiei de sanatate publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   ARTICOLUL 8
Modificarea contractului

   (1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

   (2) Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii contractului, care ii sunt aplicabile.

   ARTICOLUL 9
Incetarea contractului

   (1) Prezentul contract de management inceteaza:

   a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

   b) la initiativa ministrului sanatatii, in cazul evaluarii modului de indeplinire a indicatorilor asumati, daca se constata ca nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;

   c) prin revocarea din functie a directorului coordonator de catre ministrul sanatatii pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de lege si a celor cuprinse in prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de aplicarea masurii;

   d) prin renuntarea de catre directorul coordonator la prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de data renuntarii;

   e) prin acordul partilor;

   f) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului coordonator;

   g) prin desfiintarea sau reorganizarea directiei de sanatate publica;

   h) in alte situatii prevazute expres de lege.

   (2) Revocarea din functie a directorului coordonator al Directiei de Sanatate Publica ......................... se realizeaza prin ordin al ministrului sanatatii si produce efecte de la data emiterii acestuia.

   ARTICOLUL 10
Litigii

   Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de management se solutioneaza conform prevederilor care reglementeaza contenciosul administrativ.

   ARTICOLUL 11
Dispozitii finale

   Prezentul contract de management a fost incheiat si redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

   
Ministerul Sanatatii                  Director coordonator,
Ministrul sanatatii,                 ..........................
   Ion Bazac
 
   B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA
 
 
 
   ANEXA
  la Contractul de management nr. .............. din ................
   
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|   Nr.   |Categorii de|               Denumirea indicatorului                |Valoarea asumata|
|  crt.   | indicatori |                                          |pentru anul 2009|
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|I. Indicatori|      |                                          |        |
|de      |      |                                          |        |
|performanta |      |                                          |        |
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Indicatori  |1.     |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pe  |        |
|economici  |      |total cheltuieli finantate de la bugetul de stat                  |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |2.     |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|       |      |cheltuielile de personal finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie|        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |3.     |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|       |      |cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de stat, pentru |        |
|       |      |activitatea proprie                                 |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |4.     |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|       |      |cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor activitati|        |
|       |      |daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie      |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |5.     |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|       |      |cheltuieli de capital, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |6.     |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|       |      |cheltuielile de capital, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare    |        |
|       |      |sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie            |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |7.     |Gradul de realizare anual a incasarilor din venituri proprii realizate la nivelul  |        |
|       |      |institutiei, fata de prevederile bugetare aprobate                 |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |8.     |Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale si anuale |        |
|       |      |la Ministerul Sanatatii                               |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |9.     |Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitatii proprii din surse de la   |        |
|       |      |bugetul de stat si din venituri proprii (venituri realizate la nivelul institutiei |        |
|       |      |si din accize), intocmite pe baza precizarilor Ministerului Sanatatii        |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |10.     |Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfasurarea activitatii proprii |        |
|       |      |curente (bugetul de stat si venituri proprii)                    |        |
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Indicatori  |11.     |Numarul de probleme de sanatate publica identificate in judet si raportate     |        |
|pentru    +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|control in  |12.     |Numarul problemelor de sanatate publica solutionate* din totalul problemelor de   |        |
|sanatatea  |      |sanatate publica identificate                            |        |
|publica   +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |13.     |Numarul de actiuni de informare a populatiei privind problemele de sanatate publica |        |
|       |      |identificate in judet prin control                         |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |14.     |Numarul de sesizari de la persoane fizice sau juridice solutionate din totalul   |        |
|       |      |sesizarilor pe probleme de control in sanatatea publica               |        |
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Indicatori  |15.     |Realizarea indicatorilor fizici si de eficienta prevazuti in ordinul anual al    |        |
|de sanatate |      |ministrului sanatatii privind derularea programelor nationale de sanatate      |        |
|publica si  +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|programe   |16.     |Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate de Ministerul   |        |
|       |      |Sanatatii sau de institutiile abilitate in acest sens, din subordinea/coordonarea  |        |
|       |      |acestuia                                      |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |17.     |Actiuni de verificare a modului de efectuare si raportare a imunizarilor din    |        |
|       |      |Programul national de imunizare la nivelul asistentei medicale primare din     |        |
|       |      |teritoriul de competenta                              |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |18.     |Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boala transmisibila, conform   |        |
|       |      |prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de  |        |
|       |      |raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile   |        |
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Indicatori  |19.     |Actiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale curative, pe urmatoarele   |        |
|de asistenta |      |domenii:                                      |        |
|medicala   |      |- asistenta medicala primara;                            |        |
|       |      |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica;              |        |
|       |      |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica;            |        |
|       |      |- asistenta medicala ambulatorie de medicina dentara;                |        |
|       |      |- asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;       |        |
|       |      |- asistenta medicala spitaliceasca;                         |        |
|       |      |- asistenta medicala de recuperare;                         |        |
|       |      |- asistenta medicala comunitara;                          |        |
|       |      |- ingrijiri la domiciliu;                              |        |
|       |      |- activitati conexe actului medical.                        |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |20.     |Actiuni de evaluare a activitatii cabinetelor medicale de:             |        |
|       |      |- asistenta medicala primara;                            |        |
|       |      |- specialitate clinica;                               |        |
|       |      |- specialitate paraclinica;                             |        |
|       |      |- medicina dentara;                                 |        |
|       |      |- activitati conexe actului medical.                        |        |
|       |      |(Numarul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din numarul total al cabinetelor |        |
|       |      |medicale pentru acelasi tip de specialitate.)                    |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |21.     |Actiuni de evaluare a activitatii spitalelor                    |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |22.     |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind structurile sanitare  |        |
|       |      |publice si private din teritoriu (cabinete medicale, spitale, centre de diagnostic |        |
|       |      |si tratament, centre de sanatate, unitati medico-sociale)              |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |23.     |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind resursele umane    |        |
|       |      |implicate in asigurarea asistentei medicale in teritoriu (medici, asistenti     |        |
|       |      |medicali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, medici scolari, alt  |        |
|       |      |personal medical)                                  |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |24.     |Gradul de satisfactie al pacientilor pe baza chestionarului de evaluare       |        |
|       |      |(Numarul minim de intervievati este de 400 de pacienti.)              |        |
|       +------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|       |25.     |Numar de proceduri aprobate pentru planurile de interventie in situatii de urgenta |        |
|       |      |(calamitati, canicula, epidemii, inundatii etc.) elaborate de unitatile sanitare  |        |
+-------------+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
 

   *Solutionate sau in care s-a implicat pentru a le solutiona prin grija autoritatilor competente.


   C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR

   1. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pe total cheltuieli finantate de la bugetul de stat:

   -sub 90% - 0 puncte;

   -91-94% - 1 punct;

   -95-96% - 2 puncte;

   -97-98% - 3 puncte;

   -99-99,5% - 4 puncte;

   -99,6-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
          Plati totale/an
Indicator I.1 = --------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an
 

   2. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuielile de personal finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 90% - 0 puncte;

   -91-94% - 1 punct;

   -95-96% - 2 puncte;

   -97-98% - 3 puncte;

   -99-99,5% - 4 puncte;

   -99,6-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de personal/an
Indicator I.2 = --------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de personal
 

   3. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale/an
Indicator I.3 = ------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale
 

   4. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51 - 60% - 1 punct;

   -61 - 70% - 2 puncte;

   -71 - 80% - 3 puncte;

   -81 - 90% - 4 puncte;

   -91 - 100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorilor:

   
             Plati cheltuieli materiale PN sanatate/an
Indicator I.4 = ------------------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sanatate
 

   5. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51 - 60% - 1 punct;

   -61 - 70% - 2 puncte;

   -71 - 80% - 3 puncte;

   -81 - 90% - 4 puncte;

   -91 - 100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de capital/an
Indicator I.5 = -------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de capital
 

   6. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51 - 60% - 1 punct;

   -61 - 70% - 2 puncte;

   -71 - 80% - 3 puncte;

   -81 - 90% - 4 puncte;

   -91 - 100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de capital/an
Indicator I.6 = -------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare pentru cheltuieli de capital/an
 

   7. Gradul de realizare anual a incasarilor din venituri proprii realizate la nivelul institutiei, fata de prevederile bugetare aprobate:

   -sub 25% - 0 puncte;

   -26 - 35% - 1 punct;

   -36 - 45% - 2 puncte;

   -46 - 55% - 3 puncte;

   -56 - 65% - 4 puncte;

   -66 - 100% - 5 puncte.

   
          Venituri proprii realizate/an
Indicator I.7 = -------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare venituri proprii/an
 

   8. Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale si anuale la Ministerul Sanatatii:

   -respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 1 zi - 4 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 2 zile - 3 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 3 zile - 2 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 4 zile - 1 punct;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 5 zile - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare pe intregul an.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator I.8 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   9. Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitatii proprii din surse de la bugetul de stat si din venituri proprii (venituri realizate la nivelul institutiei si din accize), intocmite pe baza precizarilor Ministerului Sanatatii:

   -in foarte mare masura - 5 puncte;

   -in mare masura - 4 puncte;

   -in mica masura - 3 puncte;

   -in foarte mica masura - 2 puncte;

   -deloc - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli anual.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator I.9 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   10. Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfasurarea activitatii proprii curente (bugetul de stat si venituri proprii):

   -in foarte mare masura - 5 puncte;

   -in mare masura - 4 puncte;

   -in mica masura - 3 puncte;

   -in foarte mica masura - 2 puncte;

   -deloc - 0 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator I.10 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   11. Numarul de probleme de sanatate publica identificate in judet si raportate

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Nr. de probleme de sanatate publica raportate MS-DCSP/nr. de probleme de sanatate publica identificate prin actiuni de control x 100:

   -50% - 2,5 puncte;

   -60% - 3 puncte;

   -70% - 3,5 puncte;

   -80% - 4 puncte;

   -90% - 4,5 puncte;

   -100% - 5 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   12. Numarul problemelor de sanatate publica solutionate* din totalul problemelor de sanatate publica identificate

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Nr. de probleme de sanatate publica solutionate sau in curs de solutionare/nr. de probleme raportate x 100:

   -50% - 2,5 puncte;

   -60% - 3 puncte;

   -70% - 3,5 puncte;

   -80% - 4 puncte;

   -90% - 4,5 puncte;

   -100% - 5 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   ___________

   *Solutionate sau in care s-a implicat pentru a le solutiona prin grija autoritatilor competente.

   13. Numarul de actiuni de informare a populatiei privind problemele de sanatate publica identificate in judet prin control

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Nr. de actiuni de informare a populatiei/ nr. de probleme de sanatate publica identificate si raportate x 100:

   -50% - 2,5 puncte:

   -60% - 3 puncte;

   -70% - 3,5 puncte;

   -80% - 4 puncte;

   -90% - 4,5 puncte;

   -100% - 5 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   14. Numarul de sesizari de la persoane fizice sau juridice solutionate din totalul sesizarilor pe probleme de control in sanatatea publica

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Nr. de sesizari solutionate/nr. de sesizari inregistrate x 100:

   -50% - 2,5 puncte;

   -60% - 3 puncte;

   -70% - 3,5 puncte;

   -80% - 4 puncte;

   -90% - 4,5 puncte;

   -100% - 5 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   15. Realizarea indicatorilor fizici si de eficienta prevazuti in ordinul anual al ministrului sanatatii privind derularea programelor nationale de sanatate

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator realizat/indicator previzionat x 100:

   -respectarea termenelor = 4 puncte;

   -intarzierea termenului de raportare cu 1-2 zile = 3 puncte;

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   16. Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate de Ministerul Sanatatii sau de institutiile abilitate in acest sens, din subordinea/coordonarea acestuia

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Termenul la care s-a realizat raportarea datelor solicitate/termenul stabilit:

   -respectarea termenelor = 4 puncte;

   -intarzierea termenului de raportare cu 1-2 zile = 3 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   17. Actiuni de verificare a modului de efectuare si raportare a imunizarilor din Programul national de imunizare la nivelul asistentei medicale primare din teritoriul de competenta

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Numar de actiuni realizate de DSP/an:

   -1 actiune/luna = 5 puncte;

   -1 actiune /trimestru = 4 puncte;

   -1 actiune/semestru = 3 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   18. Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boala transmisibila, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Termenul la care s-a realizat raportarea datelor solicitate/termenul prevazut:

   -respectarea termenelor = 4 puncte;

   -intarzierea termenului de raportare cu 1-2 zile = 3 puncte;

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   19. Actiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale curative, pe urmatoarele domenii:

   -asistenta medicala primara;

   -asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica;

   -asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica;

   -asistenta medicala ambulatorie de medicina dentara;

   -asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;

   -asistenta medicala spitaliceasca;

   -asistenta medicala de recuperare;

   -asistenta medicala comunitara;

   -ingrijiri la domiciliu;

   -activitati conexe actului medical.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Actiune de evaluare a necesarului de servicii medicale curative/domeniu/an:

   3 puncte/actiune de evaluare, astfel:

   -asistenta medicala primara = 0,4 puncte;

   -asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica = 0,4 puncte;

   -asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica = 0,4 puncte;

   -asistenta medicala ambulatorie de medicina dentara = 0,4 puncte;

   -asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar = 0,2 puncte;

   -asistenta medicala spitaliceasca = 0,4 puncte;

   -asistenta medicala de recuperare = 0,2 puncte;

   -asistenta medicala comunitara = 0,2 puncte;

   -ingrijiri la domiciliu = 0,2 puncte;

   -activitati conexe actului medical = 0,2 puncte.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   20. Actiuni de evaluare a activitatii cabinetelor medicale de:

   -asistenta medicala primara;

   -specialitate clinica;

   -specialitate paraclinica;

   -medicina dentara;

   -activitati conexe actului medical.

   (Numarul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din numarul total al cabinetelor medicale pentru acelasi tip de specialitate.)

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Actiune de evaluare a activitatii cabinetelor medicale/tip de cabinet medical de specialitate/an:

   -1 actiune de evaluare/tip de cabinet medical de specialitate/an = 1 punct.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   21. Actiuni de evaluare a activitatii spitalelor

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Actiune de evaluare a activitatii unui spital/an:

   -1 actiune de evaluare a activitatii unui spital/an = 1 punct.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   22. Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind structurile sanitare publice si private din teritoriu (cabinete medicale, spitale, centre de diagnostic si tratament, centre de sanatate, unitati medico-sociale)

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Baza de date realizata si actualizata/tip de structura sanitara:

   -1 baza de date realizata si actualizata trimestrial/tip de structura sanitara = 1 punct.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   23. Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind resursele umane implicate in asigurarea asistentei medicale in teritoriu (medici, asistenti medicali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, medici scolari, alt personal medical)

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Baza de date realizata si actualizata/tip de resursa umana:

   -1 baza de date realizata si actualizata trimestrial/tip de personal medical = 1 punct.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   24. Gradul de satisfactie al pacientilor pe baza chestionarului de evaluare (Numarul minim de intervievati este de 400 de pacienti.)

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Numar de chestionare/trimestru/semestru:

   -1 chestionar/trimestru = 5 puncte;

   -1 chestionar/semestru = 3 puncte;

   -1 chestionar/an = 1 punct.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   25. Numar de proceduri aprobate pentru planurile de interventie in situatii de urgenta (calamitati, canicula, epidemii, inundatii etc.), elaborate de unitatile sanitare

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Numar de proceduri pentru fiecare unitate sanitara:

   -4 proceduri/fiecare unitate sanitara = 5 puncte;

   -3 proceduri/fiecare unitate sanitara = 3 puncte;

   -2 proceduri/fiecare unitate sanitara = 1 punct.

   Nivelul minim de indeplinire - 3 puncte

   MINISTERUL SANATATII

   COMISIA DE EVALUARE

 

   D. FISA DE EVALUARE
a activitatii desfasurate de directorul coordonator in anul ......
   
+----+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+
|  |                                        |Valoarea indicatorului|     |     |
|Nr. |            Indicator/Criteriu de performanta            +------------+---------+Gradul de|Punctajul|
|crt.|                                        |asumata prin|realizata|realizare| acordat |
|  |                                        | contract |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|I. Indicatori economici                                                     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 1. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate,  |      |     |     |     |
|  |pe total cheltuieli finantate de la bugetul de stat               |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 2. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli de personal finantate de la bugetul de stat, pentru      |      |     |     |     |
|  |activitatea proprie                               |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 3. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de  |      |     |     |     |
|  |stat, pentru activitatea proprie                        |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 4. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor|      |     |     |     |
|  |activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea   |      |     |     |     |
|  |proprie                                     |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 5. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli de capital, finantate de la bugetul de stat, pentru      |      |     |     |     |
|  |activitatea proprie                               |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 6. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati     |      |     |     |     |
|  |daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 7. |Gradul de realizare anual a incasarilor din venituri proprii realizate la    |      |     |     |     |
|  |nivelul institutiei, fata de prevederile bugetare aprobate           |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 8. |Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale si   |      |     |     |     |
|  |anuale la Ministerul Sanatatii                         |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 9. |Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitatii proprii din surse de la |      |     |     |     |
|  |bugetul de stat si din venituri proprii (venituri realizate la nivelul     |      |     |     |     |
|  |institutiei si din accize), intocmite pe baza precizarilor Ministerului     |      |     |     |     |
|  |Sanatatii                                    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|10. |Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfasurarea activitatii   |      |     |     |     |
|  |proprii curente (bugetul de stat si venituri proprii)              |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|II. Indicatori pentru control in sanatatea publica                                       |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|11. |Numarul de probleme de sanatate publica identificate in judet si raportate   |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|12. |Numarul problemelor de sanatate publica solutionate* din totalul problemelor de |      |     |     |     |
|  |sanatate publica identificate                          |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|13. |Numarul de actiuni de informare a populatiei privind problemele de sanatate   |      |     |     |     |
|  |publica identificate in judet prin control                   |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|14. |Numarul de sesizari de la persoane fizice sau juridice solutionate din totalul |      |     |     |     |
|  |sesizarilor pe probleme de control in sanatatea publica             |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|III. Indicatori de sanatate publica si programe                                         |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|15. |Realizarea indicatorilor fizici si de eficienta prevazuti in ordinul anual   |      |     |     |     |
|  |al ministrului sanatatii privind derularea programelor nationale de sanatate  |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|16. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate de Ministerul |      |     |     |     |
|  |Sanatatii sau de institutiile abilitate in acest sens, din           |      |     |     |     |
|  |subordinea/coordonarea acestuia                         |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|17. |Actiuni de verificare a modului de efectuare si raportare a imunizarilor din  |      |     |     |     |
|  |Programul national de imunizare la nivelul asistentei medicale primare din   |      |     |     |     |
|  |teritoriul de competenta                            |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|18. |Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boala transmisibila, conform |      |     |     |     |
|  |prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007                 |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|IV. Indicatori de asistenta medicala                                              |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|19. |Actiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale curative, pe urmatoarele |      |     |     |     |
|  |domenii:                                    |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala primara;                          |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica;            |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica;          |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de medicina dentara;              |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;     |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala spitaliceasca;                       |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala de recuperare;                       |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala comunitara;                        |      |     |     |     |
|  |- ingrijiri la domiciliu;                            |      |     |     |     |
|  |- activitati conexe actului medical.                      |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|20. |Actiuni de evaluare a activitatii cabinetelor medicale de:           |      |     |     |     |
|  |- asistenta medicala primara;                          |      |     |     |     |
|  |- specialitate clinica;                             |      |     |     |     |
|  |- specialitate paraclinica;                           |      |     |     |     |
|  |- medicina dentara;                               |      |     |     |     |
|  |- medicina dentara;                               |      |     |     |     |
|  |- activitati conexe actului medical.                      |      |     |     |     |
|  |(Numarul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din numarul total      |      |     |     |     |
|  |al cabinetelor medicale pentru acelasi tip de specialitate.)          |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|21. |Actiuni de evaluare a activitatii spitalelor                  |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|22. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind structurile    |      |     |     |     |
|  |sanitare publice si private din teritoriu (cabinete medicale, spitale, centre de|      |     |     |     |
|  |diagnostic si tratament, centre de sanatate, unitati medico-sociale)      |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|23. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind resursele umane  |      |     |     |     |
|  |implicate in asigurarea asistentei medicale in teritoriu (medici, asistenti   |      |     |     |     |
|  |medicali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, medici scolari, alt|      |     |     |     |
|  |personal medical)                                |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|24. |Gradul de satisfactie al pacientilor pe baza chestionarului de evaluare     |      |     |     |     |
|  |(Numarul minim de intervievati este de 400 de pacienti.)            |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|25. |Numar de proceduri aprobate pentru planurile de interventie in situatii de   |      |     |     |     |
|  |urgenta (calamitati, canicula, epidemii, inundatii, etc.) elaborate de unitatile|      |     |     |     |
|  |sanitare                                    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|Calificativul acordat                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   *Solutionate sau in care s-a implicat pentru a le solutiona prin grija autoritatilor competente.

   Comisia de evaluare, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ...... din ............, pe baza rezultatelor obtinute, propune ................................ dnei/dnului ............................, director coordonator al Directiei de Sanatate Publica ..................................... .

   Prezenta fisa de evaluare a fost intocmita in doua exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a ramas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, in evidenta Directiei de Sanatate Publica .................... .

   Persoana evaluata poate contesta rezultatul obtinut in termen de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a continutului fisei de evaluare.

   
    Comisia de evaluare               Director coordonator,
...................................          ..........................
...................................
 

  ANEXA  Nr. 2

   DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT FINANCIAR-CONTABIL

   A. CONTRACT DE MANAGEMENT

   ARTICOLUL 1
Partile contractante

   1. Ministerul Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, in calitate de ministru al sanatatii, denumit in continuare angajator,

   si

   2. Doamna/Domnul ................................, in calitate de director coordonator adjunct financiar-contabil al Directiei de Sanatate Publica............................, domiciliata/domiciliat in localitatea ..........................., str. ..................... nr. ....., judetul/sectorul ..............., posesoare/posesor a/al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberata de ................... la data de ............., CNP .......................,

   au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:

   ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

   2.1. Organizarea, conducerea si coordonarea activitatii financiar-contabile din cadrul Directiei de Sanatate Publica..........................., in conditiile realizarii unui management eficient si de calitate

   2.2. Directorul coordonator adjunct financiar-contabil va actiona pe baza obiectivelor stabilite in planul de implementare a proiectului de management si a indicatorilor de performanta, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 3
Durata contractului

   Prezentul contract de management se incheie pe o perioada de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct financiar-contabil al Directiei de Sanatate Publica ....... .

   ARTICOLUL 4
Drepturile si obligatiile directorului coordonator
adjunct financiar-contabil

   A. Directorul coordonator adjunct financiar-contabil are urmatoarele drepturi:

   a) sa fie remunerat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de 1.739 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere de 40% si sporul de vechime in suma de ..................., reprezentand x%;

   b) sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor bugetare;

   c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

   d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

   e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

   f) dreptul la formare profesionala;

   g) sa deconteze, cu documente justificative, cheltuieli de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu normativele stabilite prin reglementarile legale in vigoare; deplasarile in strainatate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sanatatii;

   h) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale de sanatate, precum si de cele privind asigurarile sociale de stat;

   i) sa beneficieze de drept de informare nelimitata asupra activitatii directiei de sanatate publica pe care o conduce, avand acces la toate documentele privind activitatea specifica a acesteia, potrivit normelor legale in vigoare;

   j) sa solicite, in cazuri justificate, aprobarea modificarii valorii indicatorilor asumati, cuprinsi in anexa la contractul de management sau la actul aditional la contract.

   B. Directorul coordonator adjunct financiar-contabil are urmatoarele obligatii:

   a) sa realizeze planul de management si sa urmareasca executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract de management;

   b) sa coordoneze activitatea de elaborare, finantare, executie si raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri si cheltuieli al directiei de sanatate publica, precum si al unitatilor din subordine;

   c) sa asigure respectarea disciplinei financiare si bugetare la nivelul directiei de sanatate publica si sa controleze aceste activitati la nivelul unitatilor din subordine;

   d) sa organizeze si sa tina la zi contabilitatea patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;

   e) sa propuna Ministerului Sanatatii indicatorii financiari ce urmeaza a fi inclusi in legea anuala a bugetului de stat;

   f) sa avizeze si sa repartizeze, dupa caz, bugetul de venituri si cheltuieli al unitatilor sanitare subordonate;

   g) sa elaboreze propuneri de casare si transfer de bunuri materiale, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii;

   h) sa asigure executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu si sa urmareasca executarea acestora la unitatile finantate in baza bugetului aprobat;

   i) sa asigure intocmirea lunara a executiei bugetului de stat, pe care o inainteaza Ministerului Sanatatii;

   j) sa intocmeasca lunar necesarul de credite bugetare pentru luna urmatoare pe titluri de cheltuieli si programe de sanatate publica, pe care le inainteaza Ministerului Sanatatii;

   k) sa stabileasca necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrari de investitii, consolidari cladiri si reparatii capitale pentru unitatile subordonate;

   l) sa elaboreze si sa propuna directorului coordonator bugetul specific domeniului pe care il coordoneaza;

   m) sa evalueze periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si sa acorde calificativul anual;

   n) sa nu transmita altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de management decat cu aprobarea prealabila a ministrului sanatatii;

   o) sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului/confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea directiei de sanatate publica;

   p) sa aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

   q) sa stabileasca si sa urmareasca aplicarea reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii in domeniul sau de competenta;

   r) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare si de prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 5
Drepturile si obligatiile angajatorului

   A. Angajatorul are urmatoarele drepturi:

   a) sa pretinda directorului coordonator adjunct financiar-contabil indeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor si a celorlalte obligatii cuprinse in prezentul contract de management, asumate prin semnatura;

   b) sa solicite directorului coordonator adjunct financiar-contabil prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizarii planului de management, a proiectelor si programelor institutiei si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

   c) sa aprobe modificarea valorii indicatorilor asumati de catre directorul coordonator adjunct financiar-contabil, cuprinsi in anexa la prezentul contract de management, in cazuri temeinic justificate;

   d) sa evalueze, cel putin anual, modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat directorul coordonator adjunct financiar-contabil prin contract si sa adopte masuri de recompensare sau de sanctionare conform legii.

   B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:

   a) sa asigure fondurile necesare in limitele aprobate prin legile anuale bugetare;

   b) sa asigure conditiile pentru ca directorul coordonator adjunct financiar-contabil sa primeasca drepturile stabilite de reglementarile legale;

   c) sa asigure indrumare metodologica directiei de sanatate publica in domeniul financiar-contabil.

   ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele si indicatorii

   (1) Atributiile si obligatiile directorului coordonator adjunct financiar-contabil sunt stabilite prin prezentul contract de management, avandu-se in vedere un plan de management pentru asigurarea indeplinirii atributiilor institutionale.

   (2) Directorul coordonator adjunct financiar-contabil este obligat sa elaboreze planul de management, care face parte integranta din prezentul contract de management.

   (3) Directorul coordonator adjunct financiar-contabil realizeaza planul de management stabilit, urmarind executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta cuprinsi in anexa la prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 7
Raspunderea partilor

   (1) Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract de management partile raspund potrivit reglementarilor legale.

   (2) Raspunderea directorului coordonator adjunct financiar-contabil este angajata si pentru nerespectarea ordinelor si a altor dispozitii emise de ministrul sanatatii.

   (3) Directorul coordonator adjunct financiar-contabil raspunde pentru daunele produse directiei de sanatate publica prin orice act al sau contrar intereselor directiei de sanatate publica, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor directiei de sanatate publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   ARTICOLUL 8
Modificarea contractului

   (1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

   (2) Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii contractului, care ii sunt aplicabile.

   ARTICOLUL 9
Incetarea contractului

   (1) Prezentul contract de management inceteaza:

   a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

   b) la initiativa ministrului sanatatii, in cazul evaluarii modului de indeplinire a indicatorilor asumati, daca se constata ca nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;

   c) prin revocarea din functie a directorului coordonator adjunct financiar-contabil de catre ministrul sanatatii pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de lege si a celor cuprinse in prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de aplicarea masurii;

   d) prin renuntarea de catre directorul coordonator adjunct financiar-contabil la prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de data renuntarii;

   e) prin acordul partilor;

   f) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului coordonator adjunct financiar-contabil;

   g) prin desfiintarea sau reorganizarea directiei de sanatate publica;

   h) in alte situatii prevazute expres de lege.

   (2) Revocarea din functie a directorului coordonator adjunct financiar-contabil al Directiei de Sanatate Publica ...................... se realizeaza prin ordin al ministrului sanatatii si produce efecte de la data emiterii acestuia.

   ARTICOLUL 10
Litigii

   Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de management se solutioneaza conform prevederilor care reglementeaza contenciosul administrativ.

   ARTICOLUL 11
Dispozitii finale

   Prezentul contract de management a fost incheiat si redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

   
Ministerul Sanatatii,             Director coordonator adjunct financiar-contabil,
Ministrul sanatatii,              ................................................
   Ion Bazac
 

   B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA


   ANEXA
  la Contractul de management nr. ...... din ..........
   
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |Categorii de|               Denumirea indicatorului                |Valoarea asumata|
|crt.| indicatori |                                          |pentru anul 2009|
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|I. Indicatori economico-financiari                                           |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pe  |        |
|  |      |total cheltuieli finantate de la bugetul de stat                  |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli, de la bugetul de stat       |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|  |      |cheltuieli de personal finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |bugetare deschise la cheltuieli de personal, finantate de la bugetul de stat, pentru|        |
|  |      |activitatea proprie                                 |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 5. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|  |      |cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de stat, pentru |        |
|  |      |activitatea proprie                                 |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 6. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la   |        |
|  |      |bugetul de stat, pentru activitatea proprie                     |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 7. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|  |      |cheltuieli de capital, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 8. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |bugetare deschise la cheltuieli de capital finantate de la bugetul de stat, pentru |        |
|  |      |activitatea proprie                                 |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 9. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pentru|        |
|  |      |cheltuieli materiale - bunuri si servicii, de la bugetul de stat, pentru derularea |        |
|  |      |programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu scop curativ,  |        |
|  |      |finantate la nivelul activitatii proprii                      |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|10. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, din bugetul de stat,|        |
|  |      |pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu |        |
|  |      |scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii               |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|11. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|  |      |cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor activitati|        |
|  |      |daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie      |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|12. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra  |        |
|  |      |unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea  |        |
|  |      |proprie                                       |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|13. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru |        |
|  |      |cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare     |        |
|  |      |sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie            |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|14. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |deschise la cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati    |        |
|  |      |daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie      |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|15. |      |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pentru|        |
|  |      |cheltuieli materiale - bunuri si servicii din venituri proprii (accize) pentru   |        |
|  |      |derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu scop  |        |
|  |      |curativ, finantate la nivelul activitatii proprii                  |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|16. |      |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele  |        |
|  |      |deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii din venituri proprii (accize) |        |
|  |      |pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu |        |
|  |      |scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii               |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|17. |      |Gradul de realizare anual a incasarilor din venituri proprii realizate la nivelul  |        |
|  |      |institutiei, fata de prevederile bugetare aprobate                 |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|18. |      |Gradul de realizare a concordantei dintre drepturile constatate din taxa asupra unor|        |
|  |      |activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor si veniturile incasate din |        |
|  |      |aceasta sursa                                    |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|II. Indicatori de management specifici activitatii economice                              |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |      |Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a datelor specifice,  |        |
|  |      |aferente monitorizarii cheltuielilor de personal                  |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |      |Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a situatiilor privind  |        |
|  |      |monitorizarea derularii programelor de investitii publice              |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |      |Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a fundamentarilor    |        |
|  |      |privind necesarul de credite solicitate a fi deschise din surse de la bugetul de  |        |
|  |      |stat si venituri proprii                              |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |      |Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale si anuale |        |
|  |      |la Ministerul Sanatatii                               |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|III. Indicatori de calitate                                              |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |      |Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitatii proprii din surse de la   |        |
|  |      |bugetul de stat si din venituri proprii (venituri realizate la nivelul institutiei |        |
|  |      |si din accize), intocmite pe baza precizarilor Ministerului Sanatatii        |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |      |Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfasurarea activitatii proprii |        |
|  |      |curente (bugetul de stat si venituri proprii)                    |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |      |Corectitudinea situatiilor transmise Ministerului Sanatatii din domeniul      |        |
|  |      |raportarilor financiar-contabile                          |        |
+----+------------+------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
 

   C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR

   I. Indicatori economico-financiari

   1. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pe total cheltuieli finantate de la bugetul de stat:

   -sub 90% - 0 puncte;

   -91-94% - 1 punct;

   -95-96% - 2 puncte;

   -97-98% - 3 puncte;

   -99-99,5% - 4 puncte;

   -99,6-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
          Plati totale/an
Indicator I.1 = --------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an
 

   2. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli, de la bugetul de stat:

   -sub 90% - 0 puncte;

   -91-94% - 1 punct;

   -95-96% - 2 puncte;

   -97-98% - 3 puncte;

   -99-99,5% - 4 puncte;

   -99,6-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
         Plati totale an/trim.
Indicator I.2 = ------------------------- x 100
        Credite deschise an/trim.
 

   3. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli de personal finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 90% - 0 puncte;

   -91-94% - 1 punct;

   -95-96% - 2 puncte;

   -97-98% - 3 puncte;

   -99-99,5% - 4 puncte;

   -99,6 - 100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de personal/an
Indicator I.3 = --------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de personal
 

   4. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele bugetare deschise la cheltuieli de personal, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 90% - 0 puncte;

   -91-94% - 1 punct;

   -95-96% - 2 puncte;

   -97-98% - 3 puncte;

   -99-99,5% - 4 puncte;

   -99,6-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de personal an/trim.
Indicator I.4 = ------------------------------------------------------- x 100
        Credite deschise an/trim. pentru cheltuieli de personal
 

   5. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale/an
Indicator I.5 = ------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale
 

   6. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale an/trim.
Indicator I.6 = ----------------------------------------------------- x 100
        Credite deschise an/trim. pentru cheltuieli materiale
 

   7. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de capital/an
Indicator I.7 = -------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli de capital
 

   8. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele bugetare deschise la cheltuieli de capital finantate de la bugetul de stat, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de capital an/trim.
Indicator I.8 = ------------------------------------------------------ x 100
        Credite deschise an/trim. pentru cheltuieli de capital
 

   9. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, de la bugetul de stat, pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale PN sanatate/an
Indicator I.9 = ------------------------------------------------------------- x 100
        Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sanatate
 

   10. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, din bugetul de stat, pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale PN sanatate an/trim.
Indicator I.10 = ----------------------------------------------------------------- x 100
         Credite deschise pentru cheltuieli materiale PN sanatate an/trim.
 

   11. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorilor:

   
              Plati cheltuieli materiale PN sanatate/an
Indicator I.11 = ------------------------------------------------------------- x 100
         Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sanatate
 

   12. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale PN sanatate an/trim.
Indicator I.12 = ----------------------------------------------------------------- x 100
         Credite deschise pentru cheltuieli materiale PN sanatate an/trim.
 

   13. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate pentru cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
              Plati cheltuieli de capital/an
Indicator I.13 = -------------------------------------------------- x 100
         Prevederi bugetare pentru cheltuieli de capital/an
 

   14. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele deschise la cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli de capital an/trim.
Indicator I.14 = ------------------------------------------------------ x 100
         Credite deschise pentru cheltuieli de capital an/trim.
 

   15. Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate, pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii din venituri proprii (accize) pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
              Plati cheltuieli materiale PN sanatate/an
Indicator I.15 = ------------------------------------------------------------- x 100
         Prevederi bugetare/an pentru cheltuieli materiale PN sanatate
 

   16. Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii din venituri proprii (accize) pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii:

   -sub 50% - 0 puncte;

   -51-60% - 1 punct;

   -61-70% - 2 puncte;

   -71-80% - 3 puncte;

   -81-90% - 4 puncte;

   -91-100% - 5 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
             Plati cheltuieli materiale PN sanatate an/trim.
Indicator I.16 = ----------------------------------------------------------------- x 100
         Credite deschise pentru cheltuieli materiale PN sanatate an/trim.
 

   17. Gradul de realizare anual a incasarilor din venituri proprii realizate la nivelul institutiei, fata de prevederile bugetare aprobate:

   -sub 25% - 0 puncte;

   -26-35% - 1 punct;

   -36-45% - 2 puncte;

   -46-55% - 3 puncte;

   -56-65% - 4 puncte;

   -66-100% - 5 puncte;

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   
           Venituri proprii realizate/an
Indicator I.17 = -------------------------------------- x 100
         Prevederi bugetare venituri proprii/an
 

   18. Gradul de realizare a concordantei dintre drepturile constatate din taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor si veniturile incasate din aceasta sursa:

   -in foarte mare masura - 5 puncte;

   -in mare masura - 4 puncte;

   -in mica masura - 3 puncte;

   -in foarte mica masura - 2 puncte;

   -deloc - 0 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator I.18 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   II. Indicatori de management specifici activitatii economice

   1. Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a datelor specifice, aferente monitorizarii cheltuielilor de personal:

   -respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 1-2 zile - 4 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 3-5 zile - 3 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 6-7 zile - 2 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 8-9 zile - 1 punct;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 10 zile - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru respectarea termenelor de raportare a datelor pe intregul an.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator II.1 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   2. Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a situatiilor privind monitorizarea derularii programelor de investitii publice:

   -respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 1-2 zile - 4 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 3-4 zile - 3 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 5-6 zile - 2 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 7-8 zile - 1 punct;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 9 zile - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru respectarea termenelor de raportare a datelor pe intregul an.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator II.2 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   3. Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a fundamentarilor privind necesarul de credite solicitate a fi deschise din surse de la bugetul de stat si venituri proprii:

   -respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 1-2 zile - 4 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 3-4 zile - 3 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 5-6 zile - 2 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 7-8 zile - 1 punct;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 9 zile - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru respectarea termenelor de solicitare a deschiderilor de credite pe intregul an.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator II.3 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   4. Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale si anuale la Ministerul Sanatatii:

   -respectarea termenelor de raportare - 5 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 1 zi - 4 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 2 zile - 3 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 3 zile - 2 puncte;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 4 zile - 1 punct;

   -intarzierea termenelor de raportare peste 5 zile - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare pe intregul an.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator II.4 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   III. Indicatori de calitate

   1. Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitatii proprii din surse de la bugetul de stat si din venituri proprii (venituri realizate la nivelul institutiei si din accize), intocmite pe baza precizarilor Ministerului Sanatatii:

   -in foarte mare masura - 5 puncte;

   -in mare masura - 4 puncte;

   -in mica masura - 3 puncte;

   -in foarte mica masura - 2 puncte;

   -deloc - 0 puncte.

   NOTA:

   Punctajul de mai sus se aplica pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli anual.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator III.1 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   2. Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfasurarea activitatii proprii curente (bugetul de stat si venituri proprii):

   -in foarte mare masura - 5 puncte;

   -in mare masura - 4 puncte;

   -in mica masura - 3 puncte;

   -in foarte mica masura - 2 puncte;

   -deloc - 0 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator III.2 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe

   3. Corectitudinea situatiilor transmise Ministerului Sanatatii din domeniul raportarilor financiar-contabile:

   -in foarte mare masura - 5 puncte;

   -in mare masura - 4 puncte;

   -in mica masura - 3 puncte;

   -in foarte mica masura - 2 puncte;

   -deloc - 0 puncte.

   Modalitatea de determinare a indicatorului:

   Indicator III.3 = din evidentele Ministerului Sanatatii - Directia generala buget si credite externe


   MINISTERUL SANATATII

   COMISIA DE EVALUARE


   D. FISA DE EVALUARE
a activitatii desfasurate de directorul coordonator adjunct
financiar-contabil in anul ........
   
+----+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+
|  |                                        |Valoarea indicatorului|     |     |
|Nr. |            Indicator/Criteriu de performanta            +------------+---------+Gradul de|Punctajul|
|crt.|                                        |asumata prin|realizata|realizare| acordat |
|  |                                        | contract |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|I. Indicatori economico-financiari                                               |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 1. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate,  |      |     |     |     |
|  |pe total cheltuieli finantate de la bugetul de stat               |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 2. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli, de la bugetul de stat     |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 3. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli de personal finantate de la bugetul de stat, pentru      |      |     |     |     |
|  |activitatea proprie                               |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 4. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |bugetare deschise la cheltuieli de personal, finantate de la bugetul de stat,  |      |     |     |     |
|  |pentru activitatea proprie                           |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 5. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la bugetul de  |      |     |     |     |
|  |stat, pentru activitatea proprie                        |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 6. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate de la |      |     |     |     |
|  |bugetul de stat, pentru activitatea proprie                   |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 7. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli de capital, finantate de la bugetul de stat, pentru      |      |     |     |     |
|  |activitatea proprie                               |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 8. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |bugetare deschise la cheltuieli de capital finantate de la bugetul de stat,   |      |     |     |     |
|  |pentru activitatea proprie                           |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 9. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate,  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, de la bugetul de stat, pentru |      |     |     |     |
|  |derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si cu  |      |     |     |     |
|  |scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii             |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|10. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |bugetare deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, din bugetul de |      |     |     |     |
|  |stat, pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare,     |      |     |     |     |
|  |profilactice si cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|11. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra unor|      |     |     |     |
|  |activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea   |      |     |     |     |
|  |proprie                                     |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|12. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii, finantate din taxa asupra|      |     |     |     |
|  |unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea|      |     |     |     |
|  |proprie                                     |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|13. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati     |      |     |     |     |
|  |daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|14. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |deschise la cheltuieli de capital, finantate din taxa asupra unor activitati  |      |     |     |     |
|  |daunatoare sanatatii si din publicitatea lor, pentru activitatea proprie    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|15. |Gradul de realizare anual a platilor (cumulate) fata de prevederile aprobate,  |      |     |     |     |
|  |pentru cheltuieli materiale - bunuri si servicii din venituri proprii (accize) |      |     |     |     |
|  |pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare, profilactice si|      |     |     |     |
|  |cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii            |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|16. |Gradul de realizare trimestrial si anual a platilor (cumulate) fata de creditele|      |     |     |     |
|  |deschise la cheltuieli materiale - bunuri si servicii din venituri proprii   |      |     |     |     |
|  |(accize) pentru derularea programelor nationale de sanatate, de evaluare,    |      |     |     |     |
|  |profilactice si cu scop curativ, finantate la nivelul activitatii proprii    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|17. |Gradul de realizare anual a incasarilor din venituri proprii realizate la    |      |     |     |     |
|  |nivelul institutiei, fata de prevederile bugetare aprobate           |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|18. |Gradul de realizare a concordantei dintre drepturile constatate din taxa asupra |      |     |     |     |
|  |unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor si veniturile   |      |     |     |     |
|  |incasate din aceasta sursa                           |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|II. Indicatori de management specifici activitatii economice                                  |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 1. |Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a datelor specifice,|      |     |     |     |
|  |aferente monitorizarii cheltuielilor de personal                |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 2. |Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a situatiilor    |      |     |     |     |
|  |privind monitorizarea derularii programelor de investitii publice        |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 3. |Respectarea termenelor de raportare la Ministerul Sanatatii a fundamentarilor  |      |     |     |     |
|  |privind necesarul de credite solicitate a fi deschise din surse de la bugetul de|      |     |     |     |
|  |stat si venituri proprii                            |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 4. |Respectarea termenelor de depunere a situatiilor financiare trimestriale si   |      |     |     |     |
|  |anuale la Ministerul Sanatatii                         |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|III. Indicatori de calitate                                                   |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 1. |Fundamentarea proiectelor bugetare aferente activitatii proprii din surse de la |      |     |     |     |
|  |bugetul de stat si din venituri proprii (venituri realizate la nivelul     |      |     |     |     |
|  |institutiei si din accize), intocmite pe baza precizarilor Ministerului     |      |     |     |     |
|  |Sanatatii                                    |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 2. |Fundamentarea necesarului lunar de fonduri pentru desfasurarea activitatii   |      |     |     |     |
|  |proprii curente (bugetul de stat si venituri proprii)              |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 3. |Corectitudinea situatiilor transmise Ministerului Sanatatii din domeniul    |      |     |     |     |
|  |raportarilor financiar-contabile                        |      |     |     |     |
+----+--------------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|Calificativul acordat                                                      |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Comisia de evaluare, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. .... din ...., pe baza rezultatelor obtinute, propune .... dnei/dlui .............., director coordonator adjunct financiar-contabil al Directiei de Sanatate Publica ............ .

   Prezenta fisa de evaluare a fost intocmita in doua exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a ramas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, in evidenta Directiei de Sanatate Publica ............ .

   Persoana evaluata poate contesta rezultatul obtinut in termen de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a continutului fisei de evaluare.

   
  Comisia de evaluare                 Director coordonator
............................             adjunct financiar-contabil,
............................             ...........................
 

ANEXA  Nr. 3

 

   DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT PENTRU ASISTENTA MEDICALA

   A. CONTRACT DE MANAGEMENT

   ARTICOLUL 1
Partile contractante

   1. Ministerul Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, in calitate de ministru al sanatatii, denumit in continuare angajator,

   si

   2. Doamna/Domnul ................................, in calitate de director coordonator adjunct pentru asistenta medicala al Directiei de Sanatate Publica ............................, domiciliata/domiciliat in localitatea ..............................., str. .......................... nr. ....., judetul/sectorul ..............., posesoare/posesor a/al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ........, eliberat/eliberata de ................... la data de ............., CNP .............................,

   au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:


   ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

   2.1. Organizarea, conducerea si coordonarea activitatii de asistenta medicala din cadrul Directiei de Sanatate Publica ..........................., in conditiile realizarii unui management eficient si de calitate.

   2.2. Directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala va actiona pe baza obiectivelor stabilite in planul de implementare a proiectului de management si a indicatorilor de performanta, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.


   ARTICOLUL 3
Durata contractului

   Prezentul contract de management se incheie pe o perioada de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct pentru asistenta medicala al Directiei de Sanatate Publica ............ .


   ARTICOLUL 4
Drepturile si obligatiile directorului coordonator adjunct
pentru asistenta medicala

   A. Directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala are urmatoarele drepturi:

   a) sa fie remunerat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de 1.739 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere de 40% si sporul de vechime in suma de ...................reprezentand x%;

   b) sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor bugetare;

   c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

   d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

   e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

   f) dreptul la formare profesionala;

   g) sa deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu normativele stabilite prin reglementarile legale in vigoare; deplasarile in strainatate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sanatatii;

   h) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale de sanatate, precum si de cele privind asigurarile sociale de stat;

   i) sa beneficieze de drept de informare nelimitata asupra activitatii directiei de sanatate publica pe care o conduce, avand acces la toate documentele privind activitatea specifica a acesteia, potrivit normelor legale in vigoare;

   j) sa solicite, in cazuri justificate, aprobarea modificarii valorii indicatorilor asumati, cuprinsi in anexa la contractul de management sau la actul aditional la contract.

   B. Directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala are urmatoarele obligatii:

   a) sa realizeze planul de management si sa urmareasca executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract de management;

   b) sa coordoneze implementarea la nivel local a strategiilor de sanatate elaborate de Ministerul Sanatatii, pentru asigurarea asistentei medicale a populatiei;

   c) sa evalueze necesarul de servicii medicale curative la nivel de judet, pe domenii de asistenta medicala;

   d) sa organizeze reteaua unitatilor sanitare publice din teritoriu in vederea asigurarii eficientei si calitatii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sanatatii;

   e) sa organizeze si sa evalueze activitatea cabinetelor medicale, medico-dentare, de ingrijiri de sanatate, a laboratoarelor si activitatilor conexe actului medical, indiferent de forma de organizare, precum si a unitatilor sanitare din subordine;

   f) sa asigure coordonarea si integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu si a serviciilor furnizate la nivel comunitar;

   g) sa evalueze, sa coordoneze si sa monitorizeze serviciile medicale furnizate in cadrul retelei de asistenta medicala primara, al retelei ambulatorii de specialitate, precum si al retelei de asistenta spitaliceasca;

   h) sa evalueze, sa coordoneze si sa monitorizeze serviciile medicale furnizate in cadrul retelei de asistenta medicala comunitara si recuperatorie;

   i) sa organizeze asistenta medicala pentru bolnavii psihici si sa controleze serviciile medicale si sistemul informational al bolnavilor psihici cu potential pericol social;

   j) sa participe la elaborarea planului de interventie in caz de dezastre si epidemii;

   k) sa actualizeze evidenta medicilor din teritoriu;

   l) sa asigure informarea personalului medical in legatura cu normele de etica profesionala si deontologie medicala si informarea pacientilor cu privire la drepturile si indatoririle acestora;

   m) sa reprezinte directia de sanatate publica in comisiile paritare organizate la nivel judetean;

   n) sa colaboreze cu autoritatile administratiei publice locale in desfasurarea activitatilor medicale furnizate prin unitatile de asistenta medico-sociala si sa asigure indrumarea metodologica in acordarea serviciilor medicale in aceste unitati;

   o) sa elaboreze si sa propuna directorului coordonator bugetul specific domeniului pe care il coordoneaza;

   p) sa evalueze periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si sa acorde calificativul anual;

   q) sa nu transmita altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de management decat cu aprobarea prealabila a ministrului sanatatii;

   r) sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului/confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea directiei de sanatate publica;

   s) sa aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

   t) sa stabileasca si sa urmareasca aplicarea reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii in domeniul sau de competenta;

   u) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare si de prezentul contract de management.


   ARTICOLUL 5
Drepturile si obligatiile angajatorului

   A. Angajatorul are urmatoarele drepturi:

   a) sa pretinda directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala indeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor si a celorlalte obligatii cuprinse in prezentul contract de management, asumate prin semnatura;

   b) sa solicite directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizarii planului de management, a proiectelor si programelor institutiei si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

   c) sa aprobe modificarea valorii indicatorilor asumati de catre directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala, cuprinsi in anexa la prezentul contract de management, in cazuri temeinic justificate;

   d) sa evalueze, cel putin anual, modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala prin contract si sa adopte masuri de recompensare sau de sanctionare conform legii.

   B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:

   a) sa asigure fondurile necesare in limitele aprobate prin legile anuale bugetare;

   b) sa asigure conditiile pentru ca directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala sa primeasca toate drepturile stabilite de reglementarile legale;

   c) sa asigure indrumare metodologica directiei de sanatate publica in domeniul asistentei medicale.

 

   ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele si indicatorii

   (1) Atributiile si obligatiile directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala sunt stabilite prin prezentul contract de management, avandu-se in vedere un plan de management pentru asigurarea indeplinirii atributiilor institutionale.

   (2) Directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala este obligat sa elaboreze planul de management, care face parte integranta din prezentul contract de management.

   (3) Directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala realizeaza planul de management stabilit, urmarind executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta cuprinsi in anexa la prezentul contract de management.


   ARTICOLUL 7
Raspunderea partilor

   (1) Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract de management partile raspund potrivit reglementarilor legale.

   (2) Raspunderea directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala este angajata si pentru nerespectarea ordinelor si a altor dispozitii emise de ministrul sanatatii.

   (3) Directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala raspunde pentru daunele produse directiei de sanatate publica prin orice act al sau contrar intereselor directiei de sanatate publica, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor directiei de sanatate publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

   ARTICOLUL 8
Modificarea contractului

   (1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

   (2) Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii contractului, care ii sunt aplicabile.


   ARTICOLUL 9
Incetarea contractului

   (1) Prezentul contract de management inceteaza:

   a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

   b) la initiativa ministrului sanatatii, in cazul evaluarii modului de indeplinire a indicatorilor asumati, daca se constata ca nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;

   c) prin revocarea din functie a directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala de catre ministrul sanatatii pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de lege si a celor cuprinse in prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de aplicarea masurii;

   d) prin renuntarea de catre directorul coordonator adjunct pentru asistenta medicala la prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de data renuntarii;

   e) prin acordul partilor;

   f) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala;

   g) prin desfiintarea sau reorganizarea directiei de sanatate publica;

   h) in alte situatii prevazute expres de lege.

   (2) Revocarea din functie a directorului coordonator adjunct pentru asistenta medicala al Directiei de Sanatate Publica ......................... se realizeaza prin ordin al ministrului sanatatii si produce efecte de la data emiterii acestuia.


   ARTICOLUL 10
Litigii

   Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de management se solutioneaza conform prevederilor care reglementeaza contenciosul administrativ.


   ARTICOLUL 11
Dispozitii finale

   Prezentul contract de management a fost incheiat si redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

   
Ministerul Sanatatii                        Director coordonator adjunct
Ministrul sanatatii,                         pentru asistenta medicala,
   Ion Bazac                        ..........................................
 

   B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA


   ANEXA
  la Contractul de management nr. .........din .............

   
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |                 Denumirea indicatorului                 |Valoarea asumata|
|crt.|                                              |pentru anul 2009|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Actiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale curative, pe urmatoarele domenii:  |        |
|  |- asistenta medicala primara;                               |        |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica;                 |        |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica;               |        |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de medicina dentara;                   |        |
|  |- asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;           |        |
|  |- asistenta medicala spitaliceasca;                            |        |
|  |- asistenta medicala de recuperare;                            |        |
|  |- asistenta medicala comunitara;                              |        |
|  |- ingrijiri la domiciliu;                                 |        |
|  |- activitati conexe actului medical.                            |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Actiuni de evaluare a activitatii cabinetelor medicale de:                 |        |
|  |- asistenta medicala primara;                               |        |
|  |- specialitate clinica;                                  |        |
|  |- specialitate paraclinica;                                |        |
|  |- medicina dentara;                                    |        |
|  |- activitati conexe actului medical.                            |        |
|  |(Numarul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din numarul total al cabinetelor    |        |
|  |medicale pentru acelasi tip de specialitate.)                       |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |Actiuni de evaluare a activitatii spitalelor                        |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind structurile sanitare publice |        |
|  |si private din teritoriu (cabinete medicale, spitale, centre de diagnostic si tratament,  |        |
|  |centre de sanatate, unitati medico-sociale)                        |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 5. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind resursele umane implicate in |        |
|  |asigurarea asistentei medicale in teritoriu (medici, asistenti medicali, asistenti     |        |
|  |medicali comunitari, mediatori sanitari, medici scolari, alt personal medical)       |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 6. |Organizarea de actiuni de informare a personalului medical in legatura cu normele de    |        |
|  |etica si deontologie profesionala                             |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 7. |Organizarea de actiuni de informare a pacientilor cu privire la drepturile si       |        |
|  |indatoririle acestora.                                   |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 8. |Gradul de satisfactie al pacientilor pe baza chestionarului de evaluare          |        |
|  |(Numarul minim de intervievati este de 400 de pacienti.)                  |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 9. |Organizarea de intalniri periodice cu managerii de spital in vederea instruirii acestora  |        |
|  |in scopul eficientizarii si cresterii calitatii actului medical              |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|10. |Numar de proceduri aprobate pentru planurile de interventie in situatii de urgenta     |        |
|  |(calamitati, canicula, epidemii, inundatii etc.) elaborate de unitatile sanitare      |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|11. |Respectarea termenelor de raportare a datelor statistice medicale             |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|12. |Gradul de rezolvare a reclamatiilor si sesizarilor                     |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|13. |Gradul de sanctionare a abaterilor constatate                       |        |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
 


   C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR

   
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
|Nr. |       Denumirea indicatorului       |  Modalitatea de determinare  |Nivelul minim |        Punctajul acordat        |
|crt.|                          |                 |de indeplinire|                        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 1. |Actiuni de evaluare a necesarului de servicii   |Actiune de evaluare a      |3 puncte   |3 puncte/actiune de evaluare, astfel:     |
|  |medicale curative, pe urmatoarele domenii:     |necesarului de servicii medicale |       |- asistenta medicala primara =         |
|  |- asistenta medicala primara;           |curative/domeniu/an       |       |0,4 puncte;                  |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de        |                 |       |- asistenta medicala ambulatorie de      |
|  |specialitate clinica;               |                 |       |specialitate clinica = 0,4 puncte;       |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de        |                 |       |- asistenta medicala ambulatorie de      |
|  |specialitate paraclinica;             |                 |       |specialitate paraclinica = 0,4 puncte;     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de medicina    |                 |       |- asistenta medicala ambulatorie de      |
|  |dentara;                      |                 |       |medicina dentara = 0,4 puncte;         |
|  |- asistenta medicala de urgenta          |                 |       |- asistenta medicala de urgenta        |
|  |prespitaliceasca si transport sanitar;       |                 |       |prespitaliceasca si transport sanitar =    |
|  |- asistenta medicala spitaliceasca;        |                 |       |0,2 puncte;                  |
|  |- asistenta medicala de recuperare;        |                 |       |- asistenta medicala spitaliceasca =      |
|  |- asistenta medicala comunitara;          |                 |       |0,4 puncte;                  |
|  |- ingrijiri la domiciliu;             |                 |       |- asistenta medicala de recuperare =      |
|  |- activitati conexe actului medical.        |                 |       |0,2 puncte;                  |
|  |                          |                 |       |- asistenta medicala comunitara =       |
|  |                          |                 |       |0,2 puncte;                  |
|  |                          |                 |       |- ingrijiri la domiciliu = 0,2 puncte;     |
|  |                          |                 |       |- activitati conexe actului medical =     |
|  |                          |                 |       |0,2 puncte.                  |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 2. |Actiuni de evaluare a activitatii cabinetelor   |Actiune de evaluare a activitatii|3 puncte   |1 actiune de evaluare/tip de cabinet      |
|  |medicale de:                    |cabinetelor medicale/tip de   |       |medical de specialitate/an = 1 punct      |
|  |- asistenta medicala primara;           |cabinet medical de specialitate/ |       |                        |
|  |- specialitate clinica;              |an                |       |                        |
|  |- specialitate paraclinica;            |                 |       |                        |
|  |- medicina dentara;                |                 |       |                        |
|  |- activitati conexe actului medical.        |                 |       |                        |
|  |(Numarul minim al cabinetelor evaluate este de   |                 |       |                        |
|  |70% din numarul total al cabinetelor medicale   |                 |       |                        |
|  |pentru acelasi tip de specialitate.)        |                 |       |                        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 3. |Actiuni de evaluare a activitatii spitalelor    |Actiune de evaluare a activitatii|3 puncte   |1 actiune de evaluare a activitatii unui    |
|  |                          |unui spital/an          |       |spital/an = 1 punct              |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 4. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de  |Baza de date realizata si    |3 puncte   |1 baza de date realizata si actualizata    |
|  |date privind structurile sanitare publice si    |actualizata/tip de structura   |       |trimestrial/tip de structura sanitara = 1 punct|
|  |private din teritoriu (cabinete medicale, spitale, |sanitara             |       |                        |
|  |centre de diagnostic si tratament, centre de    |                 |       |                        |
|  |sanatate, unitati medico-sociale)         |                 |       |                        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 5. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de  |Baza de date realizata si    |3 puncte   |1 baza de date realizata si actualizata    |
|  |date privind resursele umane implicate in     |actualizata/tip de resursa    |       |trimestrial/tip de personal medical = 1 punct |
|  |asigurarea asistentei medicale in teritoriu    |umana              |       |                        |
|  |(medici, asistenti medicali, asistenti medicali  |                 |       |                        |
|  |comunitari, mediatori sanitari, medici scolari, alt|                 |       |                        |
|  |personal medical)                 |                 |       |                        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 6. |Organizarea de actiuni de informare a       |Numar de actiuni de informare  |3 puncte   |- 1 actiune/luna = 5 puncte;          |
|  |personalului medical in legatura cu normele de   |organizate/luna/trimestru/    |       |- 1 actiune/trimestru = 3 puncte;       |
|  |etica si deontologie profesionala         |semestru             |       |- 1 actiune/semestru = 1 punct.        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 7. |Organizarea de actiuni de informare a       |Numar de actiuni de informare  |3 puncte   |- 1 actiune/luna = 5 puncte;          |
|  |pacientilor cu privire la drepturile si      |organizate/luna/trimestru/    |       |- 1 actiune/trimestru = 3 puncte;       |
|  |indatoririle acestora               |semestru             |       |- 1 actiune/semestru = 1 punct.        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 8. |Gradul de satisfactie al pacientilor pe baza    |Numar de chestionare/      |3 puncte   |- 1 chestionar/trimestru = 5 puncte;      |
|  |chestionarului de evaluare (Numarul minim de    |trimestru/semestru        |       |- 1 chestionar/semestru = 3 puncte;      |
|  |intervievati este de 400 de pacienti.)       |                 |       |- 1 chestionar/an = 1 punct.          |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
| 9. |Organizarea de intalniri periodice cu managerii  |Numar de intalniri/luna/     |3 puncte   |- 1 actiune/luna = 5 puncte;          |
|  |de spital in vederea instruirii acestora in    |trimestru            |       |- 1 actiune/trimestru = 3 puncte;       |
|  |scopul eficientizarii si cresterii calitatii    |                 |       |- 1 actiune/semestru = 1 punct.        |
|  |actului medical                  |                 |       |                        |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
|10. |Numar de proceduri aprobate pentru planurile    |Numar de proceduri pentru    |3 puncte   |- 4 proceduri/fiecare unitate sanitara =    |
|  |de interventie in situatii de urgenta (calamitati, |fiecare unitate sanitara     |       |5 puncte;                   |
|  |canicula, epidemii, inundatii etc.) elaborate de  |                 |       |- 3 proceduri/fiecare unitate sanitara =    |
|  |unitatile sanitare                 |                 |       |3 puncte;                   |
|  |                          |                 |       |- 2 proceduri/fiecare unitate sanitara =    |
|  |                          |                 |       |1 punct.                    |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
|11. |Respectarea termenelor de raportare a datelor   |Termenul la care s-a realizat  |3 puncte   |- respectarea termenelor = 5 puncte;      |
|  |statistice medicale                |raportarea datelor        |       |- intarzierea termenului de raportare     |
|  |                          |statistice/termenul stabilit   |       |cu 1-2 zile = 3 puncte;            |
|  |                          |                 |       |- intarzierea termenului de raportare     |
|  |                          |                 |       |cu 3-5 zile = 1 punct.             |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
|12. |Gradul de rezolvare a reclamatiilor si sesizarilor |Numar de reclamatii si sesizari |3 puncte   |- 90-100% = 5 puncte;             |
|  |                          |rezolvate/total reclamatii si  |       |- 80-90% = 4 puncte;              |
|  |                          |sesizari inregistrate x 100   |       |- 70-80% = 3 puncte;              |
|  |                          |                 |       |- 60-70% = 2 puncte;              |
|  |                          |                 |       |- 50-60% = 1 punct.              |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
|13. |Gradul de sanctionare a abaterilor constatate   |Numar de abateri sanctionate/  |3 puncte   |- 90-100% = 5 puncte;             |
|  |                          |numar de abateri constatate   |       |- 80-90% = 4 puncte;              |
|  |                          |x 100              |       |- 70-80% = 3 puncte;              |
|  |                          |                 |       |- 60-70% = 2 puncte;              |
|  |                          |                 |       |- 50-60% = 1 punct.              |
+----+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------+-----------------------------------------------+
 

   D. FISA DE EVALUARE
a activitatii desfasurate de directorul coordonator adjunct
pentru asistenta medicala

   
+----+-------------------------------------------------------------------------------+------------------------+---------+---------+
|  |                                        | Valoarea indicatorului |     |     |
|Nr. |              Indicator de performanta              +-------------+----------+Gradul de|Punctajul|
|crt.|                                        |  asumata  |realizata |realizare| acordat |
|  |                                        |prin contract|     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 1. |Actiuni de evaluare a necesarului de servicii medicale curative, pe      |       |     |     |     |
|  |urmatoarele domenii:                              |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala primara;                         |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate clinica;           |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de specialitate paraclinica;         |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala ambulatorie de medicina dentara;             |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si transport sanitar;     |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala spitaliceasca;                      |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala de recuperare;                      |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala comunitara;                        |       |     |     |     |
|  |- ingrijiri la domiciliu;                           |       |     |     |     |
|  |- activitati conexe actului medical.                      |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 2. |Actiuni de evaluare a activitatii cabinetelor medicale de:           |       |     |     |     |
|  |- asistenta medicala primara;                         |       |     |     |     |
|  |- specialitate clinica;                            |       |     |     |     |
|  |- specialitate paraclinica;                          |       |     |     |     |
|  |- medicina dentara;                              |       |     |     |     |
|  |- activitati conexe actului medical.                      |       |     |     |     |
|  |(Numarul minim al cabinetelor evaluate este de 70% din numarul total      |       |     |     |     |
|  |al cabinetelor medicale pentru acelasi tip de specialitate.)          |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 3. |Actiuni de evaluare a activitatii spitalelor                  |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 4. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind structurile    |       |     |     |     |
|  |sanitare publice si private din teritoriu (cabinete medicale, spitale,     |       |     |     |     |
|  |centre de diagnostic si tratament, centre de sanatate, unitati medico-sociale) |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 5. |Realizarea si actualizarea periodica a bazei de date privind resursele     |       |     |     |     |
|  |umane implicate in asigurarea asistentei medicale in teritoriu (medici,    |       |     |     |     |
|  |asistenti medicali, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari,     |       |     |     |     |
|  |medici scolari, alt personal medical)                     |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 6. |Organizarea de actiuni de informare a personalului medical in legatura     |       |     |     |     |
|  |cu normele de etica si deontologie profesionala                |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 7. |Organizarea de actiuni de informare a pacientilor cu privire la drepturile   |       |     |     |     |
|  |si indatoririle acestora                            |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 8. |Gradul de satisfactie al pacientilor pe baza chestionarului de evaluare    |       |     |     |     |
|  |(Numarul minim de intervievati este de 400 de pacienti.)            |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
| 9. |Organizarea de intalniri periodice cu managerii de spital in vederea      |       |     |     |     |
|  |instruirii acestora in scopul eficientizarii si cresterii calitatii actului  |       |     |     |     |
|  |medical                                    |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
|10. |Numar de proceduri aprobate pentru planurile de interventie in situatii    |       |     |     |     |
|  |de urgenta (calamitati, canicula, epidemii, inundatii etc.) elaborate de    |       |     |     |     |
|  |unitatile sanitare                               |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
|11. |Respectarea termenelor de raportare a datelor statistice medicale       |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
|12. |Gradul de rezolvare a reclamatiilor si sesizarilor               |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
|13. |Gradul de sanctionare a abaterilor constatate                 |       |     |     |     |
+----+-------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------+---------+---------+
|Calificativul acordat                                                      |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

   Comisia de evaluare, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ........... din ............., pe baza rezultatelor obtinute, propune ...................... dnei/dlui ..................................., director coordonator adjunct pentru asistenta medicala al Directiei de Sanatate Publica ................................................ .

   Prezenta fisa de evaluare a fost intocmita in doua exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a ramas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, in evidenta Directiei de Sanatate Publica ........... .

   Persoana evaluata poate contesta rezultatul obtinut in termen de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a continutului fisei de evaluare.

   
Ministerul Sanatatii                      Director coordonator adjunct
Ministrul sanatatii,                      pentru asistenta medicala,
   Ion Bazac                      ........................................
 

   ANEXA  Nr. 4


   DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT PENTRU CONTROL IN SANATATEA PUBLICA

   A. CONTRACT DE MANAGEMENT

   ARTICOLUL 1
Partile contractante

   1. Ministerul Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, in calitate de ministru al sanatatii, denumit in continuare angajator, si

   2. Doamna/Domnul ............................................, in calitate de director coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica al Directiei de Sanatate Publica ................................................, domiciliata/domiciliat in localitatea .................................., str. ............................. nr. ....., judetul/sectorul ............, posesoare/posesor a/al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. .............., eliberat/eliberata de ................... la data de ............., CNP ......................................., au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:


   ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

   2.1. Organizarea, conducerea si coordonarea activitatii de control in sanatatea publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica ..........................., in conditiile realizarii unui management eficient si de calitate.

   2.2. Directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica va actiona pe baza obiectivelor stabilite in planul de implementare a proiectului de management si a indicatorilor de performanta, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.


   ARTICOLUL 3
Durata contractului

   Prezentul contract de management se incheie pe o perioada de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica al Directiei de Sanatate Publica ............ .


   ARTICOLUL 4
Drepturile si obligatiile directorului coordonator adjunct
pentru control in sanatatea publica

   A. Directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica are urmatoarele drepturi:

   a) sa fie remunerat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de 1.739 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere de 40% si sporul de vechime in suma de ..................., reprezentand x%;

   b) sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor bugetare;

   c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

   d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

   e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

   f) dreptul la formare profesionala;

   g) sa deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu normativele stabilite prin reglementarile legale in vigoare; deplasarile in strainatate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sanatatii;

   h) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale de sanatate, precum si de cele privind asigurarile sociale de stat;

   i) sa beneficieze, de drept, de informare nelimitata asupra activitatii directiei de sanatate publica, avand acces la toate documentele privind activitatea specifica a acesteia, potrivit normelor legale in vigoare;

   j) sa solicite, in cazuri justificate, aprobarea modificarii valorii indicatorilor asumati, cuprinsi in anexa la contractul de management sau la actul aditional la contract.

   B. Directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica are urmatoarele obligatii:

   a) sa realizeze planul de management si sa urmareasca executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract de management;

   b) sa organizeze si sa implementeze activitatea de control in sanatatea publica;

   c) sa intocmeasca planul tematic anual al activitatii de control in sanatatea publica, in functie de problemele de sanatate publica identificate in anul precedent;

   d) sa se asigure de intocmirea corecta si la timp a raportarilor solicitate;

   e) sa identifice problemele de sanatate publica la nivel local si sa le raporteze directorului coordonator al directiei de sanatate publica si Ministerului Sanatatii;

   f) sa se implice in solutionarea problemelor de sanatate publica la nivel local si sa informeze populatia prin procedurile aprobate de directorul coordonator;

   g) sa evalueze periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si sa acorde calificativul anual;

   h) sa nu transmita altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de management decat cu aprobarea prealabila a ministrului sanatatii;

   i) sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului/confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea directiei de sanatate publica;

   j) sa aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

   k) sa stabileasca si sa urmareasca aplicarea reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii in domeniul sau de competenta;

   l) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare si de prezentul contract de management.


   ARTICOLUL 5
Drepturile si obligatiile angajatorului

   A. Angajatorul are urmatoarele drepturi:

   a) sa pretinda directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica indeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor si a celorlalte obligatii cuprinse in prezentul contract de management, asumate prin semnatura;

   b) sa solicite directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizarii planului de management, a proiectelor si programelor institutiei si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

   c) sa aprobe modificarea valorii indicatorilor asumati de catre directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica, cuprinsi in anexa la prezentul contract de management, in cazuri temeinic justificate

   d) sa evalueze, cel putin anual, modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica prin contract si sa adopte masuri de recompensare sau de sanctionare conform legii.

   B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:

   a) sa asigure fondurile necesare in limitele aprobate prin legile anuale bugetare;

   b) sa asigure conditiile pentru ca directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica sa primeasca toate drepturile stabilite de reglementarile legale;

   c) sa asigure indrumare metodologica directiei de sanatate publica in domeniul controlului in sanatatea publica.


   ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele si indicatorii

   (1) Atributiile si obligatiile directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica sunt stabilite prin prezentul contract de management, avandu-se in vedere un plan de management pentru asigurarea indeplinirii atributiilor institutionale.

   (2) Directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica este obligat sa elaboreze planul de management, care face parte integranta din prezentul contract de management.

   (3) Directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica realizeaza planul de management stabilit, urmarind executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta cuprinsi in anexa la prezentul contract de management.


   ARTICOLUL 7
Raspunderea partilor

   (1) Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract de management partile raspund potrivit reglementarilor legale.

   (2) Raspunderea directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica este angajata si pentru nerespectarea ordinelor si a altor dispozitii emise de ministrul sanatatii.

   (3) Directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica raspunde pentru daunele produse directiei de sanatate publica prin orice act al sau contrar intereselor directiei de sanatate publica, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor directiei de sanatate publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.


   ARTICOLUL 8
Modificarea contractului

   (1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

   (2) Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii contractului, care ii sunt aplicabile.


   ARTICOLUL 9
Incetarea contractului

   (1) Prezentul contract de management inceteaza:

   a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

   b) la initiativa ministrului sanatatii, in cazul evaluarii modului de indeplinire a indicatorilor asumati, daca se constata ca nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;

   c) prin revocarea din functie a directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica de catre ministrul sanatatii pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de lege si a celor cuprinse in prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de aplicarea masurii;

   d) prin renuntarea de catre directorul coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica la prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de data renuntarii;

   e) prin acordul partilor;

   f) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica;

   g) prin desfiintarea sau reorganizarea directiei de sanatate publica;

   h) in alte situatii prevazute expres de lege.

   (2) Revocarea din functie a directorului coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica al Directiei de Sanatate Publica ......................... se realizeaza prin ordin al ministrului sanatatii si produce efecte de la data emiterii acestuia.

 

   ARTICOLUL 10
Litigii

   Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de management se solutioneaza conform prevederilor care reglementeaza contenciosul administrativ.


   ARTICOLUL 11
Dispozitii finale

   Prezentul contract de management a fost incheiat si redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

   
Ministerul Sanatatii                       Director coordonator adjunct
Ministrul sanatatii,                     pentru control in sanatatea publica,
   Ion Bazac                      ..............................................
 

   B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA

 

 

   ANEXA
  la Contractul de management nr. ......... din .............
   
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|Nr. |                    Denumirea indicatorului                    |   Gradul    |
|crt.|                                                    |de realizare asumat|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 1. |Constituirea hartii obiectivelor in care se desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea publica si |          |
|  |supuse controlului (catagrafia unitatilor, pe fiecare domeniu supus controlului) si actualizarea    |          |
|  |permanenta a acesteia                                         |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 2. |Numarul de unitati controlate din judet, pe fiecare domeniu de control in sanatatea publica:      |          |
|  |- unitati de invatamant pentru prescolari (inclusiv crese), pentru scolari, licee si universitati etc.;|          |
|  |- unitati sanitare: cabinete medicale, centre de diagnostic si policlinici, unitati sanitare cu paturi,|          |
|  |laboratoare de analize medicale etc.;                                 |          |
|  |- unitati de asistenta sociala cu cazare;                               |          |
|  |- unitati alimentare de depozitare, productie, distributie, comercializare, alimentatie publica si   |          |
|  |colectiva, catering etc.;                                       |          |
|  |- unitati de cazare;                                          |          |
|  |- unitati de infrumusetare;                                      |          |
|  |- unitati de tratare, captare si aprovizionare cu apa potabila;                    |          |
|  |- unitati de colectare, depozitare temporara si neutralizare a deseurilor periculoase;         |          |
|  |- alte tipuri de unitati                                        |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 3. |Numarul de recontroale efectuate din totalul controalelor finalizate cu recomandari si termene de   |          |
|  |remediere                                               |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 4. |Numarul de actiuni tematice de control in sanatatea publica efectuate pe fiecare domeniu din totalul  |          |
|  |actiunilor planificate                                         |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 5. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate                   |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 6. |Numarul de proceduri elaborate din totalul procedurilor necesare (pentru atributiile specifice     |          |
|  |prevazute in regulamentul de organizare si functionare al DSP)                     |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 7. |Numarul de probleme de sanatate publica identificate in judet si raportate               |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 8. |Numarul problemelor de sanatate publica solutionate* din totalul problemelor de sanatate publica    |          |
|  |identificate                                              |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
| 9. |Numarul de actiuni de informare a populatiei privind problemele de sanatate publica identificate in  |          |
|  |judet prin control                                           |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
|10. |Numarul de sesizari de la persoane fizice sau juridice solutionate, din totalul sesizarilor pe probleme|          |
|  |de control in sanatatea publica                                    |          |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+
 
   *Solutionate sau in care s-a implicat pentru a le solutiona prin grija autoritatilor competente.

   C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR
   
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
|Nr. |        Denumirea indicatorului         |   Modalitatea de determinare   |Nivelul minim | Punctajul acordat |
|crt.|                            |                   |de indeplinire|          |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 1. |Constituirea hartii obiectivelor in care se       |Nr. total de obiective        |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |desfasoara activitati cu risc pentru          |catagrafiate/nr. total de      |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |sanatatea publica si supuse controlului         |obiective aflate in baza de     |       |- 70% -3,5 puncte; |
|  |(catagrafia unitatilor, pe fiecare domeniu       |date a biroului avize-        |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |supus controlului) si actualizarea           |autorizatii x 100          |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |permanenta a acesteia                  |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 2. |Numarul de unitati controlate din judet, pe       |Nr. de unitati controlate/nr.    |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |fiecare domeniu de control in sanatatea         |de unitati catagrafiate x 100    |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |publica:                        |                   |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |- unitati de invatamant pentru prescolari        |                   |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |(inclusiv crese), pentru scolari, licee si       |                   |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |universitati etc.;                   |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
|  |- unitati sanitare: cabinete medicale,         |                   |       |          |
|  |centre de diagnostic si policlinici, unitati      |                   |       |          |
|  |sanitare cu paturi, laboratoare de analize       |                   |       |          |
|  |medicale etc.;                     |                   |       |          |
|  |- unitati de asistenta sociala cu cazare;        |                   |       |          |
|  |- unitati alimentare de depozitare,           |                   |       |          |
|  |productie, distributie, comercializare,         |                   |       |          |
|  |alimentatie publica si colectiva, catering       |                   |       |          |
|  |etc.;                          |                   |       |          |
|  |- unitati de cazare;                  |                   |       |          |
|  |- unitati de infrumusetare;               |                   |       |          |
|  |- unitati de tratare, captare si            |                   |       |          |
|  |aprovizionare cu apa potabila;             |                   |       |          |
|  |- unitati de colectare, depozitare           |                   |       |          |
|  |temporara si neutralizare a deseurilor         |                   |       |          |
|  |periculoase;                      |                   |       |          |
|  |- alte tipuri de unitati.                |                   |       |          |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 3. |Numarul de recontroale efectuate din          |Nr. de recontroale          |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |totalul controalelor finalizate cu           |efectuate/nr. de controale      |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |recomandari si termene de remediere           |cu termene de remediere x      |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |                            |100                 |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |                   |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 4. |Numarul de actiuni tematice de control in        |Nr. de actiuni tematice       |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |sanatatea publica efectuate pe fiecare         |efectuate/nr. de actiuni       |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |domeniu din totalul actiunilor planificate       |tematice planificate sau       |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |                            |dispuse de MS-DCSP          |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |                   |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 5. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor        |Din evidenta MS-DCSP         |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |raportarilor solicitate                 |                   |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |                            |                   |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |                   |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 6. |Numarul de proceduri elaborate din totalul       |Nr. de proceduri           |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |procedurilor necesare (pentru atributiile        |elaborate/nr. total de        |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |specifice prevazute in regulamentul de         |proceduri specifice x100,      |       |- 70% -3,5 puncte; |
|  |organizare si functionare al DSP)            |conform ROF             |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |                   |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 7. |Numarul de probleme de sanatate publica         |Nr. de probleme de          |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |identificate in judet si raportate           |sanatate publica raportate      |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |                            |MS-DCSP/nr. de probleme       |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |                            |de sanatate publica         |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |identificate prin actiuni de     |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |control x100             |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 8. |Numarul problemelor de sanatate publica         |Nr. de probleme de          |3 puncte   |- 50% -2,5 puncte; |
|  |solutionate* din totalul problemelor de         |sanatate publica           |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |sanatate publica identificate              |solutionate sau in curs de      |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |                            |solutionare/nr. de probleme     |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |raportate x100            |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
| 9. |Numarul de actiuni de informare a            |Nr. de actiuni de informare     |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |populatiei privind problemele de sanatate        |a populatiei/nr. de probleme     |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |publica identificate in judet prin control       |de sanatate publica         |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |                            |identificate si raportate x     |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |100                 |       |- 90% - 4,5 puncte; |
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
|10. |Numarul de sesizari de la persoane fizice        |Nr. de sesizari           |3 puncte   |- 50% - 2,5 puncte; |
|  |sau juridice solutionate din totalul          |solutionate/nr. de sesizari     |       |- 60% - 3 puncte;  |
|  |sesizarilor pe probleme de control in          |inregistrate x100          |       |- 70% - 3,5 puncte; |
|  |sanatatea publica                    |                   |       |- 80% - 4 puncte;  |
|  |                            |                   |       |- 90% - 4,5 puncte;|
|  |                            |                   |       |- 100% - 5 puncte. |
+----+--------------------------------------------------------+-------------------------------------+--------------+--------------------+
 
   *Solutionate sau in care s-a implicat pentru a le solutiona prin grija autoritatilor competente.

   MINISTERUL SANATATII
   COMISIA DE EVALUARE

   D. FISA DE EVALUARE
a activitatii desfasurate de directorul coordonator adjunct pentru
control in sanatatea publica in anul .........
   
+----+---------------------------------------------------------------------------+----------------------+---------+---------+
|  |                                      |Valoarea indicatorului|     |     |
|Nr. |             Denumirea indicatorului             +------------+---------+Gradul de|Punctajul|
|crt.|                                      |asumata prin|realizata|realizare| acordat |
|  |                                      | contract |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 1. |Constituirea hartii obiectivelor in care se desfasoara activitati cu risc |      |     |     |     |
|  |pentru sanatatea publica, supuse controlului (catagrafia unitatilor, pe  |      |     |     |     |
|  |fiecare domeniu supus controlului), si actualizarea permanenta a      |      |     |     |     |
|  |acesteia                                  |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 2. |Numarul de unitati controlate din judet, pe fiecare domeniu de control  |      |     |     |     |
|  |in sanatatea publica:                           |      |     |     |     |
|  |- unitati de invatamant pentru prescolari (inclusiv crese), pentru     |      |     |     |     |
|  |scolari, licee si universitati etc.;                    |      |     |     |     |
|  |- unitati sanitare: cabinete medicale, centre de diagnostic si policlinici,|      |     |     |     |
|  |unitati sanitare cu paturi, laboratoare de analize medicale etc.;     |      |     |     |     |
|  |- unitati de asistenta sociala cu cazare;                 |      |     |     |     |
|  |- unitati alimentare de depozitare, productie, distributie,        |      |     |     |     |
|  |comercializare, alimentatie publica si colectiva, catering etc.;      |      |     |     |     |
|  |- unitati de cazare;                            |      |     |     |     |
|  |- unitati de infrumusetare;                        |      |     |     |     |
|  |- unitati de tratare, captare si aprovizionare cu apa potabila;      |      |     |     |     |
|  |- unitati de colectare, depozitare temporara si neutralizare a deseurilor |      |     |     |     |
|  |periculoase;                                |      |     |     |     |
|  |- alte tipuri de unitati.                         |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 3. |Numarul de recontroale efectuate din totalul controalelor finalizate cu  |      |     |     |     |
|  |recomandari si termene de remediere                    |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 4. |Numarul de actiuni tematice de control in sanatatea publica efectuate   |      |     |     |     |
|  |pe fiecare domeniu, din totalul actiunilor planificate           |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 5. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate     |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 6. |Numarul de proceduri elaborate din totalul procedurilor necesare      |      |     |     |     |
|  |(pentru atributiile specifice prevazute in regulamentul de organizare si  |      |     |     |     |
|  |functionare al DSP)                            |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 7. |Numarul de probleme de sanatate publica identificate in judet si      |      |     |     |     |
|  |raportate                                 |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 8. |Numarul problemelor de sanatate publica solutionate* din totalul      |      |     |     |     |
|  |problemelor de sanatate publica identificate                |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
| 9. |Numarul de actiuni de informare a populatiei privind problemele de     |      |     |     |     |
|  |sanatate publica identificate in judet prin control            |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|10. |Numarul de sesizari de la persoane fizice sau juridice solutionate din   |      |     |     |     |
|  |totalul sesizarilor pe probleme de control in sanatatea publica      |      |     |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------+---------+---------+---------+
|Calificativul acordat                                                   |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
   *Solutionate sau in care s-a implicat pentru a le solutiona prin grija autoritatilor competente.

   Comisia de evaluare, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ............ din ....................., pe baza rezultatelor obtinute, propune ........................................ dnei/dnului ...................................., director coordonator adjunct pentru control in sanatatea publica al Directiei de Sanatate Publica ............................................................ .
   Prezenta fisa de evaluare a fost intocmita in doua exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a ramas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, in evidenta Directiei de Sanatate Publica .................... .
   Persoana evaluata poate contesta rezultatul obtinut in termen de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a continutului fisei de evaluare.
   
        Comisia de evaluare                         Director coordonator adjunct
.................................................                pentru control in sanatatea publica,
.................................................             .................................................
 
   ANEXA  Nr. 5

   DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT DE SANATATE PUBLICA SI PROGRAME

   A. CONTRACT DE MANAGEMENT

   ARTICOLUL 1
Partile contractante

   1. Ministerul Sanatatii, cu sediul in Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, cod fiscal 4266456, reprezentat de domnul Ion Bazac, in calitate de ministru al sanatatii, denumit in continuare angajator,

   si

   2. Doamna/Domnul ................................, in calitate de director coordonator adjunct de sanatate publica si programe al Directiei de Sanatate Publica ..................................................., domiciliata/domiciliat in localitatea ..............................................., str. ................................... nr. ..........., judetul/sectorul ......................, posesoare/posesor a/al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ......................., eliberat/eliberata de ............................. la data de ........................., CNP ..................................,

   au incheiat prezentul contract de management, cu respectarea urmatoarelor clauze:

   ARTICOLUL 2
Obiectul contractului

   2.1. Organizarea, conducerea si coordonarea activitatii de sanatate publica si a programelor din cadrul Directiei de Sanatate Publica ..........................., in conditiile realizarii unui management eficient si de calitate.

   2.2. Directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe va actiona pe baza obiectivelor stabilite in planul de implementare a proiectului de management si a indicatorilor de performanta, care fac obiectul anexei la prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 3
Durata contractului

   Prezentul contract de management se incheie pe o perioada de 4 ani, pentru exercitarea mandatului de director coordonator adjunct de sanatate publica si programe al Directiei de Sanatate Publica............

   ARTICOLUL 4
Drepturile si obligatiile directorului coordonator adjunct de
sanatate publica si programe

   A. Directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe are urmatoarele drepturi:

   a) sa fie remunerat in conformitate cu reglementarile legale stabilite pentru institutiile bugetare, adica cu suma de 1.739 lei, la care se adauga indemnizatia de conducere de 40% si sporul de vechime in suma de ..................., reprezentand x%;

   b) sa beneficieze de concediu de odihna potrivit reglementarilor legale aplicabile institutiilor bugetare;

   c) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

   d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

   e) dreptul la securitate si sanatate in munca;

   f) dreptul la formare profesionala;

   g) sa deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurna, transport si alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasarilor in interes de serviciu, in tara si in strainatate, in conformitate cu normativele stabilite prin reglementarile legale in vigoare; deplasarile in strainatate pot fi efectuate cu aprobarea ministrului sanatatii;

   h) sa beneficieze de drepturile de asigurari sociale de sanatate, precum si de cele privind asigurarile sociale de stat;

   i) sa beneficieze de drept de informare nelimitata asupra activitatii directiei de sanatate publica pe care o conduce, avand acces la toate documentele privind activitatea specifica a acesteia, potrivit normelor legale in vigoare;

   j) sa solicite, in cazuri justificate, aprobarea modificarii valorii indicatorilor asumati, cuprinsi in anexa la contractul de management sau la actul aditional la contract.

   B. Directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe are urmatoarele obligatii:

   a) sa realizeze planul de management si sa urmareasca executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la prezentul contract de management;

   b) sa coordoneze activitatile de supraveghere epidemiologica a bolilor transmisibile si netransmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca si promovarea sanatatii, desfasurate la nivel teritorial;

   c) sa organizeze, sa coordoneze si sa monitorizeze activitatea de sanatate publica desfasurata de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;

   d) sa coordoneze la nivel teritorial desfasurarea activitatilor de prevenire si limitare a raspandirii bolilor transmisibile in situatii de risc epidemiologic;

   e) sa coordoneze si sa controleze modul de constituire, gestionare si reintregire a rezervei antiepidemice judetene;

   f) sa coordoneze implementarea la nivel judetean a activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate publica;

   g) sa organizeze analiza trimestriala si anuala a indicatorilor programelor de sanatate de la unitatile sanitare din teritoriul arondat, in conformitate cu actele normative in vigoare privind programele si subprogramele de sanatate;

   h) sa organizeze la nivel local activitatea de management al programului de imunizari;

   i) sa organizeze culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale din domeniul sau de competenta, primite de la unitatile sanitare publice sau private;

   j) sa participe la elaborarea raportului starii de sanatate a comunitatii si a raportului starii de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediul de viata si de munca;

   k) sa elaboreze si sa propuna directorului coordonator bugetul specific domeniului pe care il coordoneaza;

   l) sa evalueze periodic performantele profesionale pentru personalul din subordine si sa acorde calificativul anual;

   m) sa nu transmita altei persoane drepturile si obligatiile care rezulta din prezentul contract de management decat cu aprobarea prealabila a ministrului sanatatii;

   n) sa respecte prevederile legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului/confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea directiei de sanatate publica;

   o) sa aplice normele de gestiune, regulamentele de organizare si de functionare si procedurile administrative unitare;

   p) sa stabileasca si sa urmareasca aplicarea reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii in domeniul sau de competenta;

   q) alte atributii date in competenta sa de actele normative in vigoare si de prezentul contract de management.

   ARTICOLUL 5
Drepturile si obligatiile angajatorului

   A. Angajatorul are urmatoarele drepturi:

   a) sa pretinda directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe indeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor si a celorlalte obligatii cuprinse in prezentul contract de management, asumate prin semnatura;

   b) sa solicite directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe prezentarea de rapoarte periodice privind stadiul realizarii planului de management, a proiectelor si programelor institutiei si a altor documente referitoare la activitatea acesteia;

   c) sa aprobe modificarea valorii indicatorilor asumati de catre directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe, cuprinsi in anexa la prezentul contract de management, in cazuri temeinic justificate;

   d) sa evalueze, cel putin anual, modul de indeplinire a obligatiilor pe care si le-a asumat directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe prin contract si sa adopte masuri de recompensare sau de sanctionare conform legii.

   B. Angajatorul are urmatoarele obligatii:

   a) sa asigure fondurile necesare in limitele aprobate prin legile anuale bugetare;

   b) sa asigure conditiile pentru ca directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe sa primeasca toate drepturile stabilite de reglementarile legale;

   c) sa asigure indrumare metodologica directiei de sanatate publica in domeniul sanatatii publice si programelor de sanatate.

   ARTICOLUL 6
Planul de management, obiectivele si indicatorii

   (1) Atributiile si obligatiile directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe sunt stabilite prin prezentul contract de management, avandu-se in vedere un plan de management pentru asigurarea indeplinirii atributiilor institutionale.

   (2) Directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe este obligat sa elaboreze planul de management, care face parte integranta din prezentul contract de management.

   (3) Directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe realizeaza planul de management stabilit, urmarind executia obiectivelor si a indicatorilor de performanta cuprinsi in anexa la prezentul contract de management

   ARTICOLUL 7
Raspunderea partilor

   (1) Pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in prezentul contract de management partile raspund potrivit reglementarilor legale.

   (2) Raspunderea directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe este angajata si pentru nerespectarea ordinelor si a altor dispozitii emise de ministrul sanatatii.

   (3) Directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe raspunde pentru daunele produse directiei de sanatate publica prin orice act al sau contrar intereselor directiei de sanatate publica, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor directiei de sanatate publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

   ARTICOLUL 8
Modificarea contractului

   (1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act aditional, cu acordul ambelor parti.

   (2) Partile vor adapta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii contractului, care ii sunt aplicabile.

   ARTICOLUL 9
Incetarea contractului

   (1) Prezentul contract de management inceteaza:

   a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

   b) la initiativa ministrului sanatatii, in cazul evaluarii modului de indeplinire a indicatorilor asumati, daca se constata ca nu s-au realizat pentru fiecare indicator minimum 3 puncte;

   c) prin revocarea din functie a directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe de catre ministrul sanatatii pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute de lege si a celor cuprinse in prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de aplicarea masurii;

   d) prin renuntarea de catre directorul coordonator adjunct de sanatate publica si programe la prezentul contract de management, cu notificarea prealabila scrisa cu minimum 15 zile inainte de data renuntarii;

   e) prin acordul partilor;

   f) prin decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe;

   g) prin desfiintarea sau reorganizarea directiei de sanatate publica;

   h) in alte situatii prevazute expres de lege.

   (2) Revocarea din functie a directorului coordonator adjunct de sanatate publica si programe al Directiei de Sanatate Publica......................... se realizeaza prin ordin al ministrului sanatatii si produce efecte de la data emiterii acestuia.

   ARTICOLUL 10
Litigii

   Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract de management se solutioneaza conform prevederilor care reglementeaza contenciosul administrativ.

   ARTICOLUL 11
Dispozitii finale

   Prezentul contract de management a fost incheiat si redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

   
Ministerul Sanatatii                      Director coordonator adjunct
Ministrul sanatatii,                     de sanatate publica si programe,
   Ion Bazac                    ..............................................
 

   B. INDICATORI SPECIFICI DE PERFORMANTA


   ANEXA
  la Contractul de management nr. .............. din ................
   
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |                 Denumirea indicatorului de performanta                  |Valoare asumata |
|crt.|                                                      |pentru anul 2009|
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Organizarea de actiuni de instruire pentru personalul furnizorilor de servicii medicale, in vederea    |        |
|  |implementarii legislatiei si a masurilor specifice pentru fiecare domeniu de activitate (boli       |        |
|  |transmisibile, igiena mediului, igiena alimentatiei, medicina muncii, programe de sanatate etc.)      |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Organizarea de actiuni de identificare a comunitatilor de populatie vulnerabile din judet si        |        |
|  |implementarea de masuri de sanatate publica                                |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |Realizarea indicatorilor fizici si de eficienta prevazuti in ordinul anual al ministrului sanatatii privind|        |
|  |derularea programelor nationale de sanatate                                |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate de Ministerul Sanatatii sau institutiile |        |
|  |abilitate in acest sens, din subordinea/coordonarea acestuia                        |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 5. |Actiuni de informare a populatiei privind problemele de sanatate publica identificate la nivel national,  |        |
|  |judetean sau international                                         |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 6. |Actiuni de verificare a modului de efectuare si raportare a imunizarilor din Programul national de     |        |
|  |imunizare la nivelul asistentei medicale primare din teritoriul de competenta               |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 7. |Respectarea termenelor de raportare a raportului de activitate privind derularea programelor        |        |
|  |nationale de sanatate                                           |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 8. |Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boala transmisibila, conform prevederilor        |        |
|  |Hotararii Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a      |        |
|  |datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile                             |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
| 9. |Actiuni organizate in vederea instituirii de masuri de sanatate publica pentru solutionarea        |        |
|  |problemelor locale de igiena mediului si respectarea cerintelor legislatiei europene in domeniu      |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
|10. |Gradul de rezolvare a reclamatiilor si sesizarilor                             |        |
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+
 
   C. MODALITATEA DE CALCUL AL INDICATORILOR
   
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
|  |                        |               | Nivelul |                   |
|Nr. |      Denumirea indicatorului      | Modalitatea de determinare | minim de |     Punctajul acordat      |
|crt.|                        |               |indeplinire|                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 1. |Organizarea de actiuni de instruire pentru   |Numar de actiuni realizate  |3 puncte  |1 actiune de instruire/domeniu/an =  |
|  |personalul furnizorilor de servicii medicale, |de DSP/domeniu/an       |      |1 punct                |
|  |in vederea implementarii legislatiei si a   |               |      |                   |
|  |masurilor specifice pentru fiecare domeniu   |               |      |                   |
|  |de activitate (boli transmisibile, igiena   |               |      |                   |
|  |mediului, igiena alimentatiei, medicina    |               |      |                   |
|  |muncii, programe de sanatate etc.)       |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 2. |Organizarea de actiuni de identificare a    |Numar de actiuni realizate  |3 puncte  |1 actiune de identificare/an = 1 punct|
|  |comunitatilor de populatie vulnerabile din   |de DSP/an           |      |                   |
|  |judet si implementarea de masuri de      |               |      |                   |
|  |sanatate publica                |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 3. |Realizarea indicatorilor fizici si de eficienta|Indicator realizat/indicator |3 puncte  |- respectarea termenelor = 4 puncte; |
|  |prevazuti in ordinul anual al ministrului   |previzionat x 100       |      |- intarzierea termenului de raportare |
|  |sanatatii privind derularea programelor    |               |      |cu 1-2 zile = 3 puncte        |
|  |nationale de sanatate             |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 4. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor   |Termenul la care s-a realizat |3 puncte  |- respectarea termenelor = 4 puncte; |
|  |raportarilor solicitate de Ministerul Sanatatii|raportarea datelor solicitate/|      |- intarzierea termenului de raportare|
|  |sau institutiile abilitate in acest sens, din |termenul stabilit       |      |cu 1-2 zile = 3 puncte        |
|  |subordinea/coordonarea acestuia        |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 5. |Actiuni de informare a populatiei privind   |Numar de actiuni realizate  |3 puncte  |- 15-20 actiuni de informare/an =   |
|  |problemele de sanatate publica         |de DSP/an           |      |5 puncte;               |
|  |identificate la nivel national, judetean sau  |               |      |- 10-15 actiuni de informare/an =   |
|  |international                 |               |      |4 puncte;               |
|  |                        |               |      |- <10 actiuni de informare/an =    |
|  |                        |               |      |3 puncte               |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 6. |Actiuni de verificare a modului de       |Numar de actiuni realizate  |3 puncte  |- 1 actiune/luna = 5 puncte;     |
|  |efectuare si raportare a imunizarilor din   |de DSP/an           |      |- 1 actiune/trimestru = 4 puncte;   |
|  |Programul national de imunizare la nivelul   |               |      |- 1 actiune/semestru = 3 puncte    |
|  |asistentei medicale primare din teritoriul   |               |      |                   |
|  |de competenta                 |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 7. |Respectarea termenelor de raportare a     |Termenul la care s-a realizat |3 puncte  |- respectarea termenelor = 4 puncte; |
|  |raportului de activitate privind derularea   |raportarea datelor solicitate/|      |- intarzierea termenului de raportare |
|  |programelor nationale de sanatate       |termenul stabilit       |      |cu 1-2 zile = 3 puncte        |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 8. |Respectarea termenelor de raportare a     |Termenul la care s-a realizat |3 puncte  |- respectarea termenelor = 4 puncte; |
|  |cazurilor de boala transmisibila, conform   |raportarea datelor solicitate/|      |- intarzierea termenului de raportare |
|  |prevederilor Hotararii Guvernului       |termenul prevazut       |      |cu 1-2 zile = 3 puncte        |
|  |nr. 589/2007                  |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
| 9. |Actiuni organizate in vederea instituirii de  |Numar de actiuni       |3 puncte  |- 1 actiune/luna = 5 puncte;     |
|  |masuri de sanatate publica pentru       |realizate/an         |      |- 1 actiune/trimestru = 4 puncte;   |
|  |solutionarea problemelor locale de igiena   |               |      |- 1 actiune/semestru = 3 puncte    |
|  |mediului si respectarea cerintelor       |               |      |                   |
|  |legislatiei europene in domeniu        |               |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
|10. |Gradul de rezolvare a reclamatiilor si     |Numar de reclamatii si    |3 puncte  |- 90-100% = 5 puncte;         |
|  |sesizarilor                  |sesizari rezolvate/total   |      |- 80-90% = 4 puncte;         |
|  |                        |reclamatii si sesizari    |      |- 70-80% = 3 puncte          |
|  |                        |inregistrate x 100      |      |                   |
+----+-----------------------------------------------+------------------------------+-----------+--------------------------------------+
 
   MINISTERUL SANATATII
   COMISIA DE EVALUARE

   D. FISA DE EVALUARE
a activitatii desfasurate de directorul coordonator adjunct de
sanatate publica si programe in anul .........
   
+----+---------------------------------------------------------------------------+-----------------------+---------+---------+
|  |                                      |Valoarea indicatorului |     |     |
|Nr. |           Indicator/Criteriu de performanta           +---------+-------------+Gradul de|Punctajul|
|crt.|                                      |realizata|  asumata  |realizare| acordat |
|  |                                      |     |prin contract|     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 1. |Organizarea de actiuni de instruire pentru personalul furnizorilor de   |     |       |     |     |
|  |servicii medicale, in vederea implementarii legislatiei si a masurilor   |     |       |     |     |
|  |specifice pentru fiecare domeniu de activitate (boli transmisibile, igiena |     |       |     |     |
|  |mediului, igiena alimentatiei, medicina muncii, programe de sanatate etc.) |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 2. |Organizarea de actiuni de identificare a comunitatilor de populatie    |     |       |     |     |
|  |vulnerabile din judet si implementarea de masuri de sanatate publica    |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 3. |Realizarea indicatorilor fizici si de eficienta prevazuti in ordinul anual |     |       |     |     |
|  |al ministrului sanatatii privind derularea programelor nationale de    |     |       |     |     |
|  |sanatate                                  |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 4. |Efectuarea corecta si la termen a tuturor raportarilor solicitate de    |     |       |     |     |
|  |Ministerul Sanatatii sau institutiile abilitate in acest sens, din     |     |       |     |     |
|  |subordinea/coordonarea acestuia                      |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 5. |Numarul de actiuni de informare a populatiei privind problemele de     |     |       |     |     |
|  |sanatate publica identificate la nivel national, judetean sau international|     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 6. |Numarul de actiuni de verificare a modului de efectuare si raportare a   |     |       |     |     |
|  |imunizarilor din Programul national de imunizare la nivelul asistentei   |     |       |     |     |
|  |medicale primare din teritoriul de competenta               |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 7. |Respectarea termenelor de raportare a raportului de activitate privind   |     |       |     |     |
|  |derularea programelor nationale de sanatate                |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 8. |Respectarea termenelor de raportare a cazurilor de boala          |     |       |     |     |
|  |transmisibila, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 589/2007   |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
| 9. |Numarul de actiuni organizate impreuna cu autoritatile publice locale   |     |       |     |     |
|  |in vederea instituirii de masuri de sanatate publica pentru solutionarea  |     |       |     |     |
|  |problemelor locale de igiena mediului si respectarea cerintelor      |     |       |     |     |
|  |legislatiei europene in domeniu                      |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
|10. |Gradul de rezolvare a reclamatiilor si sesizarilor             |     |       |     |     |
+----+---------------------------------------------------------------------------+---------+-------------+---------+---------+
|Calificativul acordat                                                    |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
   Comisia de evaluare, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ...... din ............, pe baza rezultatelor obtinute ........................., propune ................................ dnei/dnului ............................, director coordonator adjunct de sanatate publica si programe al Directiei de Sanatate Publica .........................
   Prezenta fisa de evaluare a fost intocmita in doua exemplare, dintre care exemplarul nr. 1 a ramas la nivelul comisiei de evaluare, iar exemplarul nr. 2, in evidenta Directiei de Sanatate Publica .................... .
   Persoana evaluata poate contesta rezultatul obtinut in termen de 24 de ore de la data luarii la cunostinta a continutului fitei de evaluare.
   
        Comisia de evaluare              Director coordonator adjunct de sanatate publica
.................................................               si programe,
                                 ......................................


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

2009