eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Norma metodologica din 17/07/2009 (Norma metodologica din 2009) privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte. Publicat in Monitorul Oficial nr. 545 din 05/08/2009.

 

CAPITOLUL I
 Dispozitii generale

   Art. 1. -

(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate indeplineste functia de organism de legatura care asigura comunicarea cu organismele similare din statele care au incheiat cu Romania documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

   (2) Casele de asigurari de sanatate indeplinesc functia de institutie competenta, care suporta cheltuielile pentru prestatiile de boala si maternitate si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate acordate asiguratilor proprii de catre furnizori de servicii medicale din alte state, in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

   Art. 2. - Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul altor state, in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, precum si recuperarea sumelor platite furnizorilor de servicii medicale cu care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau casele de asigurari de sanatate se afla in relatii contractuale pentru serviciile oferite cetatenilor statelor cu care Romania are incheiate documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii sunt realizate de casele de asigurari de sanatate prin intermediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si, respectiv, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in situatia in care furnizorul se afla in relatii contractuale cu aceasta.

   Art. 3. -

(1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate deschide la o institutie de credit un cont in lei in care casele de asigurari de sanatate vor vira sumele reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate si a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate asiguratilor proprii de catre furnizori de servicii medicale din alte state, in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

   (2) Institutia de credit prevazuta la alin. (1) va fi selectata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin aceasta institutie de credit se deruleaza operatiunile de decontare ocazionate de acordarea serviciilor medicale furnizate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

   Art. 4. - Acoperirea diferentelor de curs valutar ce rezulta din operatiunile de decontare a cheltuielilor ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii se realizeaza din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

CAPITOLUL II
 Recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale
acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei

   Art. 5. -

(1) Casa de asigurari de sanatate administreaza baza de date cu cetatenii straini beneficiari ai serviciilor medicale in Romania si solicita institutiilor competente din statele din care provin cetatenii straini rambursarea cheltuielilor prin intermediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in conformitate cu prevederile documentelor internationale la care Romania este parte.

   (2) In cazul in care cetateanul strain a beneficiat pe teritoriul Romaniei de servicii medicale oferite de un furnizor de astfel de servicii, aflat in relatii contractuale cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, decontarea acestor servicii se va face din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, iar administrarea bazei de date in acest caz se va face de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, care solicita ulterior institutiilor competente din statele din care provin cetatenii straini rambursarea cheltuielilor in conformitate cu prevederile documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte.

   (3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prezinta organismului de legatura din statul din care provine asiguratul strain, beneficiar al serviciilor medicale, cererea de rambursare a cheltuielilor, in termenele si conditiile prevazute in documentele internationale la care Romania este parte.

   (4) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate deschide un cont in valuta pentru situatia in care organismele de legatura prevazute la alin. (3) vireaza sumele reprezentand cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei, in valuta.

   (5) In contul prevazut la art. 3 alin. (1) se vireaza si sumele, in lei, reprezentand cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei, de catre organismele de legatura.

   (6) Cheltuielile de administrare ale conturilor prevazute la alin. (4) si (5) se vor inscrie in bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la titlul II "Bunuri si servicii" alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii".

   (7) In cazul documentelor internationale care prevad rambursarea in valuta, echivalentul in lei al sumelor incasate de la organismul de legatura este transferat catre casa de asigurari de sanatate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate si a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate cetatenilor straini pe teritoriul Romaniei.

   (8) In situatia in care organismul de legatura vireaza contravaloarea in valuta a cererii de rambursare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transfera catre casele de asigurari suma in lei inscrisa de catre acestea in cererea de rambursare.

   (9) Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

 

CAPITOLUL III
 Rambursarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala si
maternitate acordate asiguratilor in sistemul asigurarilor
sociale de sanatate din Romania pe teritoriul altui stat

   Art. 6. -

(1) Casa de asigurari de sanatate vireaza in contul deschis de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la o institutie de credit echivalentul in lei al sumelor in valuta, reprezentand cheltuielile ocazionate de acordarea prestatiilor de boala si maternitate asiguratilor aflati in evidenta acestora de catre furnizori de servicii medicale din alte state, in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii. In acest caz se utilizeaza cursul valutar de vanzare al institutiei de credit respective din ziua completarii solicitarii pentru acordare de prevedere bugetara. In situatia in care valuta utilizata nu are stabilit un curs de schimb de catre institutia de credit, se utilizeaza cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua completarii solicitarii pentru acordare de prevedere bugetara.

   (2) Pentru alocarea de prevederi bugetare se utilizeaza modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetara prevazut in anexa nr. 1. In situatia in care exista prevederi bugetare neutilizate din solicitarile anterioare, la completarea cererii de plata externa se va utiliza cursul valutar de vanzare al institutiei de credit din ziua completarii ordinului de plata.

   (3) Pentru rambursarea cheltuielilor prevazute la alin. (1), angajamentul legal il constituie cererea de rambursare a cheltuielilor. Formularele "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si "Angajamentul bugetar individual/global" se intocmesc in baza cererii de rambursare a cheltuielilor. Viza "Bun de plata" se acorda in baza formularelor de rambursare a cheltuielilor.

   (4) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transfera catre organismul de legatura din statul unde s-au acordat prestatiile de boala si maternitate sumele in valuta pentru cheltuielile mentionate la alin. (1) si (5), pe baza documentelor prevazute in anexa nr. 2.

   (5) Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

   (6) Sumele prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul casei de asigurari de sanatate de la capitolul "materiale si prestari servicii cu caracter functional".

   Art. 7. -

(1) In conditiile in care unui asigurat roman aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene i se acorda asistenta medicala fara ca acesta sa prezinte cardul european de asigurari sociale de sanatate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitara de la locul de sedere, asiguratul roman suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

   (2) In baza unei cereri formulate ulterior catre casa de asigurari de sanatate la care persoana este asigurata, insotita de documentele justificative, asiguratului i se pot rambursa costurile acestor servicii in conformitate cu procedura instituita pentru utilizarea formularului E 126, prevazuta in Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si in Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.

   (3) Dupa finalizarea procedurii instituite pentru utilizarea formularului E126, in vederea rambursarii, casa de asigurari de sanatate va solicita alocarea de prevederi bugetare utilizand modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetara prevazut in anexa nr. 3.

   (4) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania in conditiile alin. (1) si (2) se efectueaza de catre casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta persoana asigurata. Rambursarea se realizeaza catre asigurat, la solicitarea acestuia, a unui membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau a unei persoane imputernicite de acesta, in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data efectuarii platii serviciului medical de catre asigurat. Cursul Bancii Nationale a Romaniei este stabilit de catre Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi bancara. Acest curs este valabil pentru ziua urmatoare, implicit pentru toate tranzactiile ce urmeaza a fi facute in ziua urmatoare.

   (5) Rambursarea prevazuta la alin. (4) se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii instituite pentru utilizarea formularului E 126.

   Art. 8. -

(1) In conditiile in care un asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se deplaseaza intr-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fara aprobarea prealabila a casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta ca persoana asigurata, acesta suporta contravaloarea serviciilor medicale acordate.

   (2) La solicitarea scrisa a asiguratului, a unui membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica) sau a unei persoane imputernicite de acesta, insotita de documente justificative, casa de asigurari de sanatate ramburseaza contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit alin. (1) si platite de acesta, la nivelul tarifelor prevazute la alin. (5).

   (3) Dupa intocmirea notei de calcul al sumei care se ramburseaza conform prevederilor alin. (2), casa de asigurari de sanatate va solicita alocarea de prevederi bugetare utilizand modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetara prevazut la anexa nr. 3.

   (4) Rambursarea cheltuielilor in conditiile alin. (1), (2) si (3) se efectueaza de catre casa de asigurari de sanatate unde este luata in evidenta persoana asigurata catre asiguratul care solicita rambursarea, in lei.

   (5) Nivelul la care se realizeaza operatiunea de rambursare prevazuta la alin. (4) se stabileste dupa cum urmeaza:

   a) pentru serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu, medicamentele in tratamentul ambulatoriu, precum si dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu: tarife exprimate prin valoarea definitiva a punctului, stabilita in trimestrul anterior datei la care s-a platit serviciul, tarife maximale, tarife, procent din tarife, preturi de referinta, procent din preturile de referinta, preturi de decontare, prevazute de actele normative in vigoare care reglementeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vigoare la data efectuarii platii serviciului de catre asigurat;

   b) pentru spitalizarea continua: ICM x TCP, unde ICM este cel mai mare indice de case-mix, aferent spitalelor din Romania si prevazut in actele normative care reglementeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vigoare la data efectuarii platii serviciului de catre asigurat, iar TCP este tariful pe caz ponderat al aceluiasi spital, aferent aceluiasi an;

   c) pentru spitalizarea de zi: o treime din suma rezultata in urma aplicarii procedurii prevazute la lit. b).

   (6) Rambursarea prevazuta la alin. (4) poate avea loc numai in situatia in care serviciul medical acordat intr-un stat membru al Uniunii Europene si achitat de catre asigurat face parte din pachetul de servicii de baza din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

   (7) Rambursarea prevazuta la alin. (3) se realizeaza in termen de maximum 90 de zile de la data inregistrarii la casa de asigurari de sanatate a cererii asiguratului, insotita de actele doveditoare.

   (8) Rambursarea nu trebuie sa depaseasca contravaloarea in lei a serviciilor medicale achitate de asigurat, la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii de catre asigurat.

CAPITOLUL IV
 Dispozitii finale

   Art. 9. -

(1) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor prevazute la art. 2 si 3 se efectueaza potrivit monografiei contabile prevazute in anexa nr. 4.

   (2) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

   ANEXA  Nr. 1
la normele metodologice

   SOLICITARE
pentru acordare de prevedere bugetara

 

   Va rugam sa aprobati majorarea bugetului Casei de Asigurari de Sanatate .......................... cu suma de ................. lei, pentru a putea efectua platile conform art. 6 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, astfel: ....................................................................................................

   Aceasta suma este necesara pentru efectuarea platii sumei de .............. (valuta in care se face plata) pentru serviciile medicale acordate asiguratului ................, la institutia .............. din tara ...................... .

   In acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. ...................... din data de ......................, emisa de ........................... din tara ..........., pentru suma de ....................... .

   Asiguratul a efectuat acest tratament in baza:

   -Cardului european de asigurari de sanatate nr. .................;

   -formularului .................... .

   Obiectul acestei plati il constituie (Se bifeaza categoriile de prestatii in natura.):

   [ ] Ingrijiri medicale

   [ ] Ingrijiri dentare

   [ ] Medicamente

   [ ] Spitalizare

   [ ] Alte prestatii

   Anexam urmatoarele documente:

   -copia cererii de rambursare (formularul E 125 sau similar);

   -copia formularului care a deschis dreptul la prestatii.

   Mentionam ca s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale in vigoare si documentatia existenta la sediul nostru indeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea platii.

   
Presedinte-director general,              Director executiv management economic,
.............................                ...........................
 

   Loc rezervat CNAS:

   In urma verificarii documentelor anexate se constata indeplinirea procedurii necesare realizarii operatiunii de rambursare.

   Directia juridic, contencios si acorduri internationale
Semnatura
...................................

 

   ANEXA  Nr. 2
la normele metodologice

   CERERE
pentru efectuarea platii externe

   Casa de Asigurari de Sanatate ............................., cu sediul in .................., prin reprezentantii sai legali, ......................., presedinte-director general, si ..................., director executiv economic (ca institutie competenta conform prevederilor legale in vigoare) autorizeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (ca organism de legatura conform prevederilor legale in vigoare) sa efectueze in numele si pentru ea plata sumei de ................. (valuta in care se face plata) pentru asiguratul ..............................., conform cererii de rambursare nr. ....... din data de .........., emisa de ................. din tara ....................... .

   In acest sens, cu Ordinul de plata nr. ......... din data de ........... v-am virat suma de .................. lei in contul dvs. nr. .............. deschis la .................. .

   Suma de ............. va fi virata:

   In tara .................................................

   Beneficiar .............................................,

   avand numarul de cont ...................................

   Banca beneficiarului ....................................

   Adresa bancii ...........................................

   Cod BIC (SWIFT) .........................................

   Anexam urmatoarele documente:

   -copia cererii de rambursare (formularul E 125 sau similar);

   -copia ordinului de plata cu care v-am virat contravaloarea in lei a valutei necesare transferului.

   Mentionam ca s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale in vigoare si documentatia existenta la sediul nostru indeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea platii.

   
Presedinte-director general,               Director executiv management economic,
.............................                 ...........................
 

   ANEXA  Nr. 3
la normele metodologice

 

   SOLICITARE
pentru acordare de prevedere bugetara

   Va rugam sa aprobati majorarea bugetului Casei de Asigurari de Sanatate ................. cu suma de .................. lei, pentru a putea efectua platile conform .......................... (se completeaza cu art. 7 sau 8, dupa caz) din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, astfel: ........................................................... .

   Aceasta suma este necesara pentru efectuarea platii sumei de ............ lei [reprezentand contravaloarea a ............... (valuta in care s-a efectuat plata)] asiguratului .................... pentru serviciile medicale acordate asiguratului la institutia ................ din tara ............... si care au fost achitate de asigurat in data de ........................, conform Facturii nr. ......... /Chitantei nr. ......................... .

   In acest sens s-a primit solicitarea scrisa a asiguratului insotita de documentele justificative, conform prevederilor legale in vigoare.

   Anexam urmatoarele documente (se bifeaza in functie de felul rambursarii):

   a) copia cererii de rambursare a asiguratului;

   b) copiile documentelor care dovedesc efectuarea platii de catre asigurat (traduse in limba romana);

   c) copiile documentelor din care rezulta serviciul medical de care a beneficiat solicitantul (traduse in limba romana);

   [ ] copia formularului E 126 (pentru rambursarile prevazute la art. 7 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009);

   [ ] detalierea modalitatii de calcul al sumei care se ramburseaza pentru rambursarile care fac obiectul art. 8 din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 (nota de calcul se semneaza de presedintele-director general, directorul executiv management economic, directorul executiv-medic sef si directorul executiv relatii contractuale).

   Mentionam ca s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale in vigoare si documentatia existenta la sediul nostru indeplineste toate conditiile de realitate, legalitate si regularitate pentru efectuarea platii.

 

 Presedinte-director general,               Director executiv management economic,
.............................                 ...........................
 

   Loc rezervat CNAS:

   [ ] Serviciile medicale pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate au natura unor servicii medicale care au devenit necesare in timpul deplasarii persoanei solicitate (pentru rambursarile prevazute la art. 7 din normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009)

   [ ] Serviciile medicale pentru care se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate sunt cuprinse in pachetul de servicii de baza (pentru rambursarile prevazute la art. 8 din normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009)

   Directia generala evaluare - Medic sef,

   ..............................................................

   Nivelul stabilit pentru rambursare este conform cu prevederile art. 8 alin. (5) din anexa la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 729/2009 (pentru rambursarile ce fac obiectul acestei prevederi).

   Directia strategii, metodologii si norme

   ...............................................................

   In urma verificarii documentelor anexate se constata indeplinirea/neindeplinirea procedurii necesare realizarii operatiunii de rambursare.

   Directia juridic, contencios si acorduri internationale

   ...................................................................

 

ANEXA  Nr. 4
la normele metodologice

   MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de decontare
a prestatiilor de boala si maternitate

   I. Decontarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala si maternitate acordate asiguratilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania pe teritoriul altui stat

   1. In cazul efectuarii platii catre organismul de legatura de pe teritoriul altui stat

   a) la casele de asigurari de sanatate judetene

   
+-------------------------------------------------------------------------------+---+----+
|inregistrarea cheltuielii aferente prestatiei de boala             |628|462 |
+-------------------------------------------------------------------------------+---+----+
|se efectueaza plata in contul CNAS deschis la o institutie de credit      |462|481 |
|                                        |481|7705|
+-------------------------------------------------------------------------------+---+----+

   b) la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
   
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|alimentarea contului din institutia de credit pentru cheltuieli bancare    |581 |7705|
|                                       |5121|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|incasarea contravalorii in lei a prestatiei de boala de la casele de asigurari|5121|462 |
|de sanatate judetene                             |  |  |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|cumparare valuta de catre CNAS                        |581 |5121|
|                                       |5124|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|transferul valutei la organismul de legatura din strainatate         |462 |5124|
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|achitarea comisioanelor bancare                        |627 |5121|
|                                       |627 |5124|
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|incasarea dobanzilor datorate                         |5121|5187|
|                                       |5124|5187|
|                                       |5187|766 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|se vinde valuta provenita din dobanzi bancare                 |581 |5124|
|                                       |5121|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|veniturile din dobanzi se transfera la trezorerie               |581 |5121|
|                                       |5711|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile             |5124|765 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|inregistrarea diferentelor de curs valutar nefavorabile            |665 |5124|
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|la sfarsitul anului, inchiderea conturilor deschise in valuta de la      |581 |5124|
|institutia de credit                             |5121|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|la sfarsitul anului, inchiderea conturilor deschise in lei de la institutia  |581 |5121|
|de credit                                   |7705|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
   2. In cazul efectuarii platii catre asigurat de catre casele de asigurari de sanatate judetene
   
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|inregistrarea cheltuielii aferente prestatiei de boala            |628 |462 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|efectuarea platii catre asigurat prin numerar                 |581 |7705|
|                                       |531 |581 |
|                                       |462 |531 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|Sau                                      |  |  |
|efectuarea platii catre asigurat prin virament                |462 |7705|
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
   II. Decontarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala si maternitate acordate asiguratilor straini pe teritoriul Romaniei
   a) la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
   
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|incasarea cheltuielilor aferente prestatiilor de boala de la organismul de  |5124|462 |
|legatura din strainatate                           |5121|462 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|vanzarea valutei incasate din prestatii de boala de la organismul de legatura |581 |5124|
|din strainatate                                |5121|581 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|transferul sumelor rezultate din vanzarea valutei la casa de asigurari de   |462 |5121|
|sanatate                                   |  |  |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
   b) la casele de asigurari de sanatate judetene
   
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|se achita contravaloarea prestatiei medicale pentru asiguratul strain     |628 |401 |
|spitalului unde acesta a fost tratat                     |401 |7705|
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|inregistrarea creantei de incasat pentru serviciul medical acordat      |  |  |
|asiguratului strain                              |  |  |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|in cazul in care se incaseaza contravaloarea unei prestatii din anii     |461 |117 |
|precedenti                                  |7705|461 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+
|in cazul in care se incaseaza contravaloarea unei prestatii din anul curent  |461 |7514|
|                                       |5711|461 |
+------------------------------------------------------------------------------+----+----+


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009