eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Hotarare nr. 1088 din 30/09/2009 (Hotarare 1088/2009) pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008. Publicat in Monitorul Oficial nr. 669 din 07/10/2009.

 

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Articol unic. - Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 99, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   "(4) Decontarea pentru activitatea curenta a anului 2009 se efectueaza in ordine cronologica pana la 180 de zile calendaristice de la data validarii facturilor conform alin. (6), in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
   (5) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis in cadrul unor programe nationale de sanatate cu scop curativ se face in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data validarii facturilor conform alin. (6), cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B, de care beneficiaza pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 700 lei/luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile prevazute la alin. (4), in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie."
   2. La articolul 99, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
   "(6) In termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, factura se va valida in sensul acordarii vizei «bun de plata» de catre casa de asigurari de sanatate, ca urmare a verificarii facturilor si a borderourilor centralizatoare."
   3. Dupa articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 1261, cu urmatorul cuprins:
   "Art. 1261. - Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul al IV-lea 2009 se face lunar, in limita creditelor bugetare deschise, urmand ca serviciile medicale realizate si raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale si ramase nedecontate sa se deconteze esalonat in anul 2010, in limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009."

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                       Contrasemneaza:
                       ---------------
                      Ministrul sanatatii,
                        Ion Bazac
             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                       Irinel Popescu
 
   Bucuresti, 30 septembrie 2009.
   Nr. 1.088

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009