eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Hotarare nr. 1203 din 07/10/2009 (Hotarare 1203/2009) pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. Publicat in Monitorul Oficial nr. 683 din 12/10/2009.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "(2) Acreditarea se acorda de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, institutie publica cu personalitate juridica, care functioneaza in coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat desemnat in acest sens, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1."

   2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 3. - (1) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

   3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

   "(3) Consilierul de stat desemnat, potrivit legii, de primul-ministru sa coordoneze Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor va primi trimestrial rapoarte complete, in scris, din partea organului colegial de conducere cu privire la stadiul activitatii institutiei si procesului de acreditare a spitalelor, gradul de armonizare cu politicile si strategiile nationale si internationale din domeniul de activitate, progresele facute in asigurarea calitatii serviciilor medicale spitalicesti, greutati intampinate in procesul de acreditare a spitalelor."

   4. Denumirea capitolului II "Componenta Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor" se modifica si va avea urmatorul cuprins:


   "CAPITOLUL II
Componenta organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor"

   5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 5. - (1) Organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este format din 7 membri, reprezentanti ai urmatoarelor institutii si organizatii profesionale: Administratia Prezidentiala, Guvernul, Secretariatul General al Guvernului, Academia Romana, Colegiul Medicilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.

   (2) Membrii organului colegial de conducere sunt numiti pe o perioada de 4 ani, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului institutiei sau organizatiei profesionale din care face parte persoana nominalizata.

   (3) Organul colegial de conducere isi alege din randul membrilor sai, in termen de 5 zile de la numire, prin vot secret, cu majoritate simpla, un presedinte si un vicepresedinte pentru o perioada de un an.

   (4) Revocarea membrilor organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se face de catre primul-ministru, la propunerea institutiei care l-a desemnat sau a consilierului de stat coordonator, in conditiile in care persoana respectiva nu si-a indeplinit atributiile, a incalcat prevederile legale sau se afla in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul mai mult de 3 luni consecutive."

   6. La articolul 6, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   "Art. 6. - (1) Membrii organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se intrunesc in sedinte lunare ordinare si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, convocate si conduse de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedinte. Hotararile Consiliului de coordonare se adopta cu majoritate simpla.

   (2) La sedintele organului colegial de conducere participa cu drept de vot deplin presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. In caz de incapacitate de participare, poate desemna un angajat al institutiei sa participe cu drept de vot deplin in numele sau.

   (3) La sedintele organului colegial de conducere pot fi invitati si reprezentanti ai comisiilor de evaluare in vederea acreditarii spitalelor, pentru a oferi informatii suplimentare privind evaluarea spitalelor.

   (4) Membrii organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor beneficiaza de o indemnizatie de participare la sedinta conform prevederilor legale in vigoare. Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor sau persoana desemnata a-l inlocui nu beneficiaza de indemnizatie de participare la sedinta."

 

   7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 7. - (1) Conducerea executiva a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este asigurata de presedinte, angajat prin concurs pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire prin hotararea organului colegial de conducere decisa prin vot secret, cu majoritate simpla.

   (2) Functia de presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este asimilata functiei de secretar de stat."

   8. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "(3) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor dispune de un numar maxim de 60 de posturi, iar atributiile personalului incadrat si regulamentul de ordine interioara se aproba prin hotarare a organului colegial de conducere, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor."

   9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 9. - Organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor are urmatoarele atributii principale:

   a) aproba categoriile de acreditare a spitalelor, dupa avizarea de catre presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor pe baza propunerilor inaintate de unitatea de analiza si acreditare;

   b) organizeaza concursul pentru ocuparea functiei de presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, supravegheaza si controleaza activitatea acestuia si poate decide revocarea acestuia din functie, prin vot secret, cu majoritate absoluta. Revocarea se poate dispune cu indeplinirea cerintelor legale in ceea ce priveste incetarea contractului individual de munca;

   c) aproba prin hotarare acreditarea unui spital;

   d) aproba continutul si modelul certificatului de acreditare, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   e) aproba normele privind modul de desfasurare a activitatii Comisiei de evaluare in vederea acreditarii;

   f) avizeaza in termen de 15 zile procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor propuse de presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si le supune in termen de maximum 15 zile de la avizare aprobarii ministrului sanatatii;

   g) aproba statutul de functionare al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   h) aproba constituirea Comisiei de evaluare in vederea acreditarii pentru fiecare spital, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   i) propune strategii de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale spitalicesti;

   j) transmite trimestrial raport scris consilierului de stat desemnat prin lege de primul-ministru si prezinta anual un raport de activitate Guvernului si Ministerului Sanatatii;

   k) avizeaza proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor in vederea supunerii spre aprobare in conditiile legii;

   l) transmite presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor orice aprobare, avizare, observatie sau solicitare ce rezulta din exercitarea atributiilor prevazute in prezentul articol, in scris, cu respectarea termenelor legale in vigoare, in vederea garantarii termenelor privind transparenta decizionala si furnizarea informatiilor publice;

   m) aproba planul privind instruirea si organizarea corpului de evaluatori, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   n) aproba planul anual de acreditare a spitalelor, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor."

   10. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 10. - In exercitarea atributiilor sale, organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor adopta hotarari."

   11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 11. - Presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor are urmatoarele atributii principale:

   a) este ordonator de credite, in conditiile legii;

   b) participa ca membru cu drepturi depline la sedintele organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   c) organizeaza activitatea curenta a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   d) implementeaza hotararile organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   e) semneaza certificatul de acreditare in temeiul hotararii organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   f) raspunde de tiparirea si distribuirea catre spitalele care au solicitat acreditarea, contra cost, a manualului de acreditare elaborat de unitatea de standarde si proceduri de acreditare;

   g) stabileste numarul si componenta comisiilor de evaluare in vederea acreditarii si coordonatorul acestora pentru spitalele care au solicitat acreditarea, pe care le supune aprobarii organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   h) urmareste modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unitatilor cu paturi in vederea acreditarii acestora, in conformitate cu standardele si metodologia aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

   i) supune aprobarii organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor planul anual de acreditare a spitalelor;

   j) elaboreaza si pune la dispozitia organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor rapoarte privind activitatea acesteia si participa la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   k) aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul tehnic, numeste si elibereaza din functie personalul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, in conditiile legii;

   l) aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de personal, pentru personalul aflat in subordine;

   m) realizeaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in subordine directa, conform structurii organizatorice, si solutioneaza contestatiile in functie de nivelul ierarhic la care s-au facut, in conditiile legii;

   n) aproba planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu incadrarea in prevederile bugetare anuale;

   o) reprezinta Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice, atat pe plan intern, cat si pe plan international;

   p) incheie acte juridice in numele si pe seama Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, conform legii;

   q) raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   r) asigura respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidentialitatii datelor spitalelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalelor;

   s) pune la dispozitia organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in baza hotararii organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, in conditiile legii, date privind activitatea spitalelor;

   t) raspunde de organizarea unui sistem de inregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizarilor si reclamatiilor referitoare atat la activitatea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cat si a spitalelor;

   t) raspunde de elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli, il supune spre avizare organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si il transmite ordonatorului principal de credite in vederea includerii ca anexa la proiectul de buget al acestuia si raspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exercitiului bugetar, potrivit dispozitiilor legale;

   u) raspunde de intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli potrivit reglementarilor emise de catre Ministerul Finantelor Publice si le prezinta ordonatorului principal de credite;

   v) raspunde de respectarea disciplinei financiar-bugetare;

   w) aproba, prin ordin, raportul de acreditare elaborat de unitatea de analiza si acreditare;

   x) propune spre aprobare organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor constituirea Comisiei de evaluare in vederea acreditarii pentru fiecare spital;

   y) propune organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor atributiile personalului incadrat si regulamentul de ordine interioara;

   z) avizeaza propunerile privind categoria de acreditare pentru spital evaluat, inaintate de unitatea de analiza si acreditare;

   z1) aproba statul de functii si statul de personal;

   z2) aproba prin ordin comun nivelul taxei de acreditare a spitalelor, cu avizul organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor. Propunerea are la baza fundamentarea efectuata de aparatul tehnic al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor."

   12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 12. - In exercitarea atributiilor sale, presedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor emite ordine."

   13. La articolul 13, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "c) inainteaza presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor in vederea transmiterii spre avizare organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor."

 

   14. La articolul 13, dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:

   "d) asigura procesul de cercetare-dezvoltare de profil, respectiv in imbunatatirea serviciilor de acreditare a spitalelor, cu racordarea la retele europene si internationale de profil;

   e) asigura, in colaborare cu aparatul administrativ, si supervizeaza procesul de formare formatori si evaluatori in domeniul acreditarii spitalelor."  

   15. La articolul 14, literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   "e) inainteaza presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si propune spre aprobare raportul de acreditare care sta la baza eliberarii deciziei, hotararii de acreditare;

   f) inainteaza presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor spre avizare si in vederea transmiterii spre aprobare organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor categoriile de acreditare pentru fiecare spital evaluat, pe baza raportului prezentat de Comisia de evaluare in vederea acreditarii;".

   16. La articolul 15, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "(2) Comisiile de evaluare in vederea acreditarii se constituie din 3-7 membri, in functie de complexitatea spitalului evaluat, numiti prin hotararea organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, si au urmatoarea componenta:

   a) un presedinte al Comisiei de evaluare numit din cadrul corpului de evaluatori al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

   b) 2-6 membri formati si acreditati, in functie de complexitatea spitalului evaluat."

   17. La articolul 15, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

   "(5) In procesul de acreditare Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor poate utiliza evaluatori de spitale romani si straini, organizatii nonguvernamentale, persoane fizice si juridice acreditate pe plan international sau de Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor."

   18. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 16. - (1) Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor este finantata conform prevederilor art. 3 alin. (1).

   (2) Veniturile proprii sunt constituite din:

   a) taxa de acreditare/reacreditare platita de spitale;

   b) taxa de evaluare/reevaluare a unui spital platita de solicitantul evaluarii/reevaluarii;

   c) contravaloarea serviciilor de consultanta acordate spitalelor in vederea pregatirii acestora pentru acreditare;

   d) fonduri externe nerambursabile, ca urmare a programelor aplicate;

   e) editarea si vanzarea de carti, publicatii, lucrari si studii de specialitate;

   f) venituri din coordonarea nationala a procesului de cercetare-dezvoltare in imbunatatirea serviciilor de acreditare a spitalelor, cu racordarea la retele europene si internationale de profil;

   g) venituri din coordonarea nationala a procesului de formare formatori si evaluatori in domeniul acreditarii spitalelor;

   h) donatii, sponsorizari si alte venituri incasate conform legii."

   19. La articolul 17, alineatul (3) se abroga.

   20. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 22. - Instruirea si organizarea corpului de evaluatori ai Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si a evaluatorilor din afara unitatii se realizeaza de catre Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, prin Directia de resurse umane si comunicare, in termen de 60 de zile de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare."

   Art. II. - Membrii organului colegial de conducere sunt numiti, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

   Art. III. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, directorul general al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor isi continua mandatul in calitate de presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

 

PRIM-MINISTRU EMIL BOC

                          Contrasemneaza:
                          ---------------
                      Ministrul sanatatii, interimar,
                          Adriean Videanu
                      Secretarul general al Guvernului,
                        Daniela Nicoleta Andreescu
                    Directorul general al Comisiei Nationale
                       de Acreditare a Spitalelor,
                          Dan Romulus Serban
 

   Bucuresti, 7 octombrie 2009.

   Nr. 1.203.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009