eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 1281 din 13/10/2009 (Ordin 1281/2009) privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular. Publicat in Monitorul Oficial nr. 740 din 30/10/2009.

 

   Ministerul Sanatatii

   Casa Nationala de Asigurari de Sanatata


   Vazand referatele de aprobare nr. A.V. 382 din 12 octombrie 2009 al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 2.622 din 18 octombrie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

   avand in vedere prevederile art. 48 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,


   ministrul sanatatii, interimar, si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se aproba Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, directiile de sanatate publica, casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, furnizorii de servicii medicale, precum si alte institutii implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul sanatatii, interimar,       Presedintele Casei Nationale de Asigurari
   Cristian Anton Irimie,                 de Sanatate,
     secretar de stat                  Irinel Popescu

   ANEXA

Norma metodologica din 13/10/2009 (Norma metodologica din 2009) pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular. Publicat in Monitorul Oficial nr. 740 din 30/10/2009

   CAPITOLUL 1
 Organizarea Subprogramului


   1.1. Scop: Subprogramul de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular, denumit in continuare Subprogram, are ca scop reducerea morbiditatii si mortalitatii prin boli cardiovasculare, prin:

   a) cunoasterea ponderii in populatie a factorilor determinanti pentru bolile cardiovasculare, diagnosticarea precoce si monitorizarea acestor boli pentru evitarea deceselor premature;

   b) imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin prevenirea, controlul si monitorizarea bolilor cardiovasculare;

   c) imbunatatirea calitatii vietii si prelungirea duratei medii de viata pentru alinierea la standardele Uniunii Europene;

   d) imbunatatirea accesului la servicii de sanatate al intregii populatii a Romaniei.

   1.2. Obiective:

   1.2.1. Prevenirea bolilor cardiovasculare prin:

   a) evaluarea starii de sanatate a populatiei si a factorilor de risc cardiovascular, in vederea pastrarii si promovarii sanatatii, precum si a prevenirii bolilor cardiovasculare si a complicatiilor acestora;

   b) cunoasterea ponderii factorilor de risc cardiovascular pentru bolile cardiovasculare;

   c) cunosterea exacta a riscului cardiovascular global al populatiei din Romania, in scop epidemiologic, pentru o mai buna planificare a masurilor de preventie ulterioare;

   d) imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin cresterea accesului populatiei la servicii de asistenta medicala preventiva si cresterea sperantei de viata;

   e) efectuarea de consiliere si screening clinico-biologic, in vederea depistarii precoce a afectiunilor cardiovasculare in functie de factorii de risc cardiovascular identificati in cadrul Subprogramului;

   f) implementarea unui model unic de evaluare a riscului cardiovascular (SCORE), agreat la nivel european.

   1.2.2. Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de instituirea precoce a masurilor de preventie a bolilor cardiovasculare, in conformitate cu ghidurile Societatii Europene de Cardiologie

   1.2.3. Realizarea, implementarea si managementul Registrului national al pacientilor cu risc cardiovascular inalt

   1.3. Activitatile prevazute in cadrul Subprogramului reprezinta un ansamblu de actiuni multianuale si sunt cuprinse in Programul national de boli cardiovasculare.

   1.3.1. Activitati preliminare Subprogramului:

   a) identificarea si selectionarea cabinetelor de medicina de familie aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate care au acces la internet in vederea derularii Subprogramului;

   b) incheierea contractelor intre casele de asigurari de sanatate si cabinetele de medicina de familie selectate in vederea derularii Subprogramului;

   c) informarea si instruirea medicilor de familie privind modul de evaluare a factorilor de risc, precum si a conditiilor in care se deruleaza Subprogramul;

   d) realizarea unei baze de date on-line pentru evidenta pacientilor cu risc cardiovascular inalt la nivel judetean si national.

   1.3.2. Activitati in cadrul implementarii si derularii Subprogramului:

   a) selectarea persoanelor eligibile in vederea participarii la Subprogram;

   b) evaluarea persoanelor eligibile si calcularea riscului cardiovascular global utilizand HeartScore;

   c) incadrarea pacientilor intr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;

   d) stabilirea necesarului de servicii medicale preventive care vor fi efectuate, in functie de riscul cardiovascular stabilit si pe baza graficului activitatilor preventive;

   e) inregistrarea de catre medicul de familie a pacientilor cu risc cardiovascular inalt intr-o baza de date comuna, disponibila on-line;

   f) aplicarea masurilor de schimbare a stilului de viata, individualizat, in functie de marimea riscului stabilit;

   g) consiliere si recomandarea efectuarii investigatiilor clinice si paraclinice de tip test screening si test diagnostic pe baza riscului individual stabilit in urma utilizarii HeartScore;

   h) centralizarea si raportarea lunara a datelor catre directiile de sanatate publica;

   i) calcularea ponderii factorilor de risc cardiovascular in randul populatiei;

   j) informarea si instruirea medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate in ceea ce priveste respectarea legislatiei referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

   1.3.3. Realizarea, implementarea si managementul Registrului national al pacientilor cu risc cardiovascular inalt.


   CAPITOLUL 2
 Servicii efectuate in cadrul Subprogramului


   2.1. Medicul de familie realizeaza urmatoarele servicii in cadrul Subprogramului:

   a) introducerea datelor de identificare, precum si a datelor rezultate din evaluarea persoanelor eligibile in baza de date comuna, disponibila on-line;

   b) examinarea clinica a persoanelor eligibile;

   c) identificarea si investigarea riscului si a cumulului de factori de risc prin programul HeartScore, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

   d) intocmirea Fisei de evaluare individuala a persoanelor in cadrul Subprogramului, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu respectarea instructiunilor de completare a acesteia, prevazute in anexa nr. 2;

   e) consilierea persoanelor evaluate in cadrul Subprogramului in functie de categoria de risc cardiovascular in care au fost incadrate cu ajutorul programului HeartScore si in conformitate cu recomandarile Ghidului european de preventie a bolilor cardiovasculare;

   f) recomandarea, dupa caz, a unor investigatii suplimentare (clinice sau paraclinice) in functie de riscul individual stabilit in cadrul Subprogramului;

   g) depistarea precoce a bolilor cardiovasculare si a complicatiilor acestora, in functie de categoria de risc cardiovascular in care a fost incadrata cu ajutorul programului HeartScore;

   h) intocmirea planului individual de supraveghere a fiecarei persoane, in functie de categoria de risc cardiovascular in care a fost incadrata cu ajutorul programului HeartScore.

   2.2. Identificarea si investigarea riscului si a cumulului de factori de risc prin programul HeartScore se realizeaza dupa cum urmeaza:

   2.2.1. Medicul de familie aplica modelul de calcul "SCORE" al Societatii Europene de Cardiologie pentru calcularea riscului de mortalitate prin boala cardiovasculara la 10 ani, model care implica introducerea urmatoarelor 5 variabile: varsta, sexul, fumatul, valoarea TA si valoarea colesterolului.

   2.2.2. Rezultatele aplicarii modelului de calcul "SCORE" sunt urmatoarele:

   a) calcularea riscului cardiovascular global;

   b) incadrarea pacientilor intr-o categorie de risc cardiovascular;

   c) inregistrarea de catre medicul de familie a pacientilor cu risc cardiovascular intr-o baza de date comuna;

   d) identificarea pacientilor cu risc redus < 5% la care este necesara si obligatorie aplicarea masurilor de preventie;

   e) identificarea pacientilor cu risc crescut > 5% care necesita trimitere pentru examene medicale de specialitate suplimentare (cardiologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, nefrologie si altele, dupa caz) in vederea diagnosticului precoce al bolilor cardiovasculare si al aplicarii optimale a masurilor de preventie prevazute in anexa nr. 3 "Strategia de screening al populatiei in vederea aplicarii optime a masurilor de preventie cardiovasculara";

   f) aplicarea masurilor de schimbare a stilului de viata, individualizat, in functie de marimea riscului stabilit;

   g) centralizarea si raportarea lunara a datelor inregistrate.


   CAPITOLUL 3
 Finantarea Subprogramului

   3.1. Subprogramul se finanteaza din bugetul Ministerului Sanatatii, prin transfer catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

   3.2. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti asigura implementarea si finantarea Subprogramului la nivel local.

   3.3. Sumele alocate prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza pentru realizarea activitatilor Subprogramului, potrivit dispozitiilor prezentelor norme metodologice.

   3.4. Natura cheltuielilor: bunuri si servicii, cheltuieli materiale, prestari de servicii cu caracter functional.


   CAPITOLUL 4
 Responsabilitati in elaborarea, implementarea
si monitorizarea Subprogramului


   4.1. Ministerul Sanatatii:

   a) asigura, prin Directia generala buget si credite externe, cu avizul prealabil al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, finantarea programului potrivit bugetului aprobat, prin transfer catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza cererilor fundamentate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

   b) asigura sumele necesare pentru decontarea contravalorii serviciilor prestate in baza contractelor pentru derularea Subprogramului incheiate intre casele de asigurari de sanatate si medicii de familie, pe baza solicitarii lunare de finantare transmise de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

   c) asigura coordonarea derularii Subprogramului prin Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe.

   4.2. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate:

   a) raspunde de asigurarea, urmarirea, evidentierea si controlul utilizarii fondurilor alocate pentru derularea Subprogramului;

   b) monitorizeaza derularea Subprogramului prin indicatorii fizici si de eficienta realizati;

   c) raporteaza lunar, in primele 25 de zile ale lunii in curs pentru luna precedenta, Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii, modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul acestuia in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;

   d) transmite trimestrial si anual, in primele 20 de zile ale lunii urmatoare perioadei de raportare, Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii, indicatorii fizici, respectiv numarul de persoane evaluate si numarul de persoane la care s-au aplicat masuri de schimbare a stilului de viata;

   e) vireaza sumele neutilizate in cadrul Subprogramului la sfarsitul anului 2009 in contul Ministerului Sanatatii.

   4.3. Casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti:

   a) raspund de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor alocate pentru derularea Subprogramului;

   b) realizeaza analiza si monitorizarea derularii Subprogramului prin indicatorii aferenti acestuia, transmisi de cabinetele de medicina de familie care au incheiat contract pentru derularea Subprogramului;

   c) raporteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, lunar, trimestrial (cumulat de la inceputul anului) si anual, in primele 15 zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii realizati, conform machetei prevazute in anexa nr. 4;

   d) controleaza trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizeaza indicatorii prezentati;

   e) deconteaza medicului de familie, in limita fondurilor virate de Ministerul Sanatatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevazute la subpct. 4.4. lit. c), contravaloarea serviciilor acordate in cadrul Subprogramului, raportate conform borderoului centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 5, validate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

   f) transmit Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, in vederea esantionarii, baza de date cuprinzand cabinetele de medicina de familie cu care se afla in relatie contractuala;

   g) invita cabinetele de medicina de familie selectate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar pentru participarea la Subprogram in vederea incheierii contractelor in acest sens;

   h) incheie contracte pentru derularea Subprogramului numai cu furnizorii din asistenta medicala primara care se afla in relatie contractuala cu acestea pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, selectati de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, pe baza urmatoarelor documente:

   -cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al cabinetului, cuprinzand mentionat, in mod distinct, programul de lucru al cabinetului pentru derularea Subprogramului;

   -autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

   i) comunica in scris Casei Nationale de Asigurari de Sanatate disfunctionalitatile aparute pe parcursul derularii Subprogramului, care nu pot fi rezolvate la nivel local.

   4.4. Medicii de familie:

   a) incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti in vederea derularii Subprogramului, pe baza urmatoarelor documente:

   -cerere semnata si stampilata de reprezentantul legal al cabinetului, cuprinzand mentionat, in mod distinct, programul de lucru al cabinetului pentru derularea Subprogramului;

   -autorizatie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, emisa, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

   b) stabilesc un program de activitate corespunzator pentru derularea acestui Subprogram, in functie de numarul de persoane care urmeaza sa fie evaluate distinct fata de cel cuprins in contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara;

   c) prezinta caselor de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente, in vederea decontarii:

   -borderoul centralizator pentru serviciile acordate in cadrul Subprogramului in perioada pentru care se face raportarea, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

   -factura cuprinzand contravaloarea serviciilor realizate in cadrul Subprogramului si validate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, in conditiile prezentelor norme metodologice;

   Neprezentarea documentelor prevazute la subpct. 4.4. lit. c) de catre furnizorii de servicii, in termenul prevazut de dispozitiile prezentelor norme metodologice, atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor;

   d) raporteaza casei de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti, la termenele stabilite, indicatorii realizati conform machetei prevazute in anexa nr. 4;

   e) detin o baza de date corecta la incheierea Subprogramului, cuprinzand toate datele obtinute pe parcursul derularii acestuia, potrivit dispozitiilor prezentelor norme metodologice; datele personale colectate pe parcursul derularii Subprogramului vor fi utilizate exclusiv de cadrele medicale de la nivelul cabinetului medicului de familie;

   f) respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si instructiunile de utilizare a programului informatic pus la dispozitie de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

   g) identifica persoanele cu factori de risc cardiovascular, conform criteriilor prevazute in prezentele norme metodologice;

   h) transmit Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar lista persoanelor eligibile, intocmita in conditiile prezentelor norme metodologice, precum si codul numeric personal al acestora, in vederea stabilirii esantionului la nivel national;

   i) calculeaza riscul cardiovascular global de mortalitate prin boala cardiovasculara la 10 ani, conform recomandarilor Societatii Europene de Cardiologie, utilizand diagrama "SCORE" pentru tarile europene cu risc crescut;

   j) aplica modelul de calcul "HeartScore", disponibil on-line in limba romana la www.heartscore.org/ro, pentru calcularea ponderii fiecarui factor de risc cardiovascular (procentual) in riscul global;

   k) inmaneaza persoanei evaluate in cadrul Subprogramului, pe suport hartie, "Recomandarile pentru pacient", pe care le ofera aceasta evaluare;

   l) intocmesc Fisa de evaluare individuala a persoanelor in cadrul Subprogramului, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu respectarea instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2;

   m) incadreaza fiecare persoana evaluata in cadrul Subprogramului intr-o categorie de risc cardiovascular, astfel:

   -risc redus (<5%), la care aplica masurile de preventie;

   -risc crescut (>5%), care are nevoie de evaluare suplimentara la medicul specialist (cardiolog, diabetolog), in vederea diagnosticului precoce al bolilor cardiovasculare si al aplicarii optimale a masurilor de preventie;

   n) inregistreaza toate persoanele depistate cu risc cardiovascular in cadrul Subprogramului intr-o baza de date comuna;

   o) consiliaza individualizat persoanele evaluate in cadrul Subprogramului cu privire la masurile de schimbare a stilului de viata, in functie de categoria de risc cardiovascular in care au fost incadrate cu ajutorul programului HeartScore;

   p) transmit lunar Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, in format electronic, fisele de evaluare individuala a persoanelor in cadrul Subprogramului, insotite de borderoul centralizator al serviciilor medicale efectuate, in vederea verificarii si validarii acestora.

   4.5. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar:

   4.5.1. participa la elaborarea, tiparirea si multiplicarea materialelor tehnice si/sau metodologice necesare pentru implementarea unor activitati prevazute in cadrul Subprogramului;

   4.5.2. realizeaza esantionarea populatiei la nivel national, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

   a) numarul de persoane care pot fi evaluate in cadrul Subprogramului este de 500.000;

   b) sunt eligibile pentru a fi evaluate in cadrul Subprogramului persoanele cu varsta de peste 40 de ani, fara patologie cardiovasculara cunoscuta si/sau diagnostic cert de diabet zaharat;

   c) nu sunt eligibile pentru a fi evaluate in cadrul Subprogramului persoanele care:

   -au varsta sub 40 de ani;

   -sunt diagnosticate cu diabet zaharat sau boala cardiovasculara (boala coronariana, accident vascular cerebral, boala arteriala periferica, alte afectiuni cardiovasculare), al caror risc cardiovascular este deja foarte inalt;

   d) includerea persoanelor eligibile in cadrul Subprogramului se face ponderat, in functie de numarul populatiei existente in urmatoarele zone geografice din tara: zona de nord-vest, zona de nord-est, zona centrala, zona de sud-vest, zona de sud-est, zona de vest, zona de sud si zona Bucuresti - Ilfov.

   4.5.3. realizeaza esantionarea cabinetelor de medicina de familie in vederea participarii la Subprogram, pe baza listelor furnizate de catre casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti;

   4.5.4. transmite caselor de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, pe suport hartie, lista cabinetelor de medicina de familie selectate, precum si lista cu persoanele si codul numeric personal al acestora, selectate in urma esantionarii;

   4.5.5. realizeaza baza de date la nivel national cuprinzand persoanele depistate cu risc cardiovascular in cadrul Subprogramului;

   4.5.6. realizeaza verificarea concordantei dintre datele inregistrate in fisa individuala a persoanelor evaluate in cadrul Subprogramului si serviciile mentionate in borderourile centralizatoare intocmite in vederea decontarii;

   4.5.7. valideaza serviciile acordate de catre medicii de familie in cadrul Subprogramului, in vederea decontarii acestora de catre casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti;

   4.5.8. transmite caselor de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, pe suport hartie si in format electronic, borderourile centralizatoare cuprinzand serviciile acordate in cadrul Subprogramului, validate;

   4.5.9. centralizeaza datele raportate la nivel national, pe care le transmite coordonatorilor tehnici ai Subprogramului;

   4.5.10. participa la intocmirea raportului final al Subprogramului si la interpretarea datelor colectate si inregistrate;

   4.5.11. asigura informarea si instruirea medicilor de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti cu privire la modul de evaluare a factorilor de risc si la conditiile in care se deruleaza Subprogramul;

   4.5.12. realizeaza si pune la dispozitia cabinetelor de medicina de familie aplicatia informatica necesara colectarii, validarii, raportarii si prelucrarii datelor transmise in cadrul Subprogramului.

   4.6. Comisia de cardiologie a Ministerului Sanatatii:

   a) asigura coordonarea metodologica a Subprogramului;

   b) colaboreaza cu Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii in vederea coordonarii, monitorizarii si evaluarii Subprogramului;

   c) estimeaza necesarul de fonduri pentru organizarea si desfasurarea in conditii optime a activitatilor prevazute in cadrul Subprogramului;

   d) elaboreaza criteriile si standardele pentru evaluarea impactului si eficientei Subprogramului la nivel national;

   e) elaboreaza ghidurile si procedurile necesare pentru implementarea diferitelor etape ale Subprogramului;

   f) propune Ministerului Sanatatii strategia extinderii Subprogramului la nivel national;

   g) analizeaza si evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor Subprogramului prevazute in prezentele norme metodologice.

   4.7. Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara:

   a) asigura coordonarea tehnica a Subprogramului;

   b) coordoneaza elaborarea materialelor tehnice si/sau metodologice utilizate in cadrul Subprogramului si raspund de realizarea acestora in conformitate cu recomandarile Societatii Europene de Cardiologie;

   c) participa, alaturi de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, la realizarea unei baze de date la nivel national pentru inregistrarea pacientilor cu risc cardiovascular depistati in cadrul Subprogramului;

   d) raporteaza lunar Ministerului Sanatatii datele centralizate primite de la Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar si formuleaza observatiile si recomandarile necesare in vederea derularii in conditii optime a Subprogramului;

   e) monitorizeaza modul de indeplinire a obiectivelor propuse in cadrul Subprogramului;

   f) intocmesc, impreuna cu Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, raportul final al Subprogramului si efectueaza interpretarea datelor colectate si inregistrate in cadrul acestuia.


   CAPITOLUL 5
 Raportarea indicatorilor


   Raportarea indicatorilor aferenti Subprogramului se realizeaza dupa cum urmeaza:

   5.1. Cabinetele de medicina de familie care deruleaza Subprogramul raporteaza urmatoarele date:

   a) caselor de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti - situatia indicatorilor fizici (lunar), cuprinzand:

   -numarul de persoane evaluate in cadrul Subprogramului pentru care au fost intocmite fise de evaluare;

   -numarul de persoane la care s-au aplicat masuri de schimbare a stilului de viata;

   b) Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar - fisele de evaluare individuala a persoanelor evaluate in cadrul Subprogramului, care se transmit in baza de date on-line (permanent);

   5.2. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar raporteaza coordonatorilor tehnici urmatoarele date:

   a) lunar:

   -situatia centralizata a datelor introduse in baza de date;

   -indicatorii fizici prevazuti in prezentele norme metodologice;

   b) trimestrial: rata de acoperire a populatiei eligibile;

   c) anual:

   -indicatorii de rezultat prevazuti in prezentele norme metodologice;

I

   -raportul final rezultat ca urmare a analizei si interpretarii datelor introduse in baza de date.

   5.3. Coordonatorii tehnici raporteaza Ministerului Sanatatii urmatoarele date:

   a) lunar:

   -situatia centralizata a datelor introduse in baza de date;

   -indicatorii fizici prevazuti in prezentele norme metodologice;

   b) anual:

   -raportul final al Subprogramului.

   -indicatorii de rezultat prevazuti in prezentele norme metodologice.


   CAPITOLUL 6
 Monitorizarea si evaluarea Subprogramului

   6.1. Evaluarea si monitorizarea Subprogramului se realizeaza de catre coordonatorii tehnici ai acestuia impreuna cu Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in conditiile prezentelor norme metodologice.

   6.2. Monitorizarea derularii Subprogramului se realizeaza lunar si, dupa caz, ori de cate ori este nevoie si cuprinde in principal:

   a) analiza indeplinirii activitatilor propuse de partile implicate in Subprogram;

   b) modul de indeplinire a responsabilitatilor in cadrul Subprogramului;

   c) identificarea, analiza si solutionarea, in limitele competentei, a problemelor aparute in cadrul Subprogramului;

   d) propunerea unor masuri de imbunatatire pe parcursul derularii Subprogramului, pe care le inainteaza Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii;

   e) intocmirea unui raport lunar de monitorizare, pe care il transmite Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii.

   6.3. Evaluarea Subprogramului se realizeaza pe baza urmatorilor indicatori de evaluare:

   1. indicatori fizici:

   a) numar de persoane evaluate = 500.000;

   b) numar de persoane la care s-au aplicat masuri de schimbare a stilului de viata = 200.000;

   c) numar de persoane depistate cu risc cardiovascular <5%, la care s-au aplicat masurile de preventie;

   d) numar de persoane depistate cu risc cardiovascular >5%, trimise pentru investigatii suplimentare la medicul specialist;

   2. indicatori de eficienta:

   a) cost/persoana evaluata = 5 lei;

   b) cost/persoana la care s-au aplicat masuri de schimbare a stilului de viata tratata = 10 lei;

   c) cost mediu/Registrul national al persoanelor depistate cu risc cardiovascular inalt in cadrul Subprogramului/an = 500.000 lei;

   3. Indicatori de rezultat:

   a) identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular inalt cu ajutorul programului HeartScore;

   b) aplicarea masurilor de prevenire la toti pacientii identificati cu factori de risc cardiovascular;

   c) rata de acoperire a populatiei eligibile = 25%;

   d) scaderea mortalitatii, morbiditatii si invaliditatii datorate bolilor cardiovasculare la populatia generala cu aproximativ 20% in urmatorii 5 ani;

   e) reducerea incidentei primului eveniment clinic cardiovascular la populatia cu risc inalt cu aproximativ 10% in urmatorii 5 ani;

   f) scaderea numarului recurentelor datorate bolilor coronariene, accidentului vascular cerebral sau bolii arteriale periferice la pacientii cu boala cardiovasculara cu aproximativ 25% in urmatorii 5 ani;

   g) cresterea cu aproximativ 25% a numarului de persoane care au atins valorile-tinta de tratament recomandate de Societatea Europeana de Cardiologie;

   h) scaderea cu 15% a numarului de zile de spitalizare datorate bolilor cardiovasculare;

   i) scaderea cu 15% a numarului de zile de concediu medical datorate bolilor cardiovasculare.

   CAPITOLUL 7
 Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare
si raportare a indicatorilor prevazuti in Subprogram


   7.1. Controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti pentru derularea Subprogramului va fi efectuat trimestrial si ori de cate ori este nevoie de catre casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti.

   7.2. Controlul prevazut la subpct. 7.1 va urmari, in principal, urmatoarele:

   a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul Subprogramului;

   b) realizarea indicatorilor fizici prevazuti in Subprogram;

   c) concordanta dintre indicatorii raportati si evidentele primare ale furnizorilor;

   d) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea Subprogramului.

   7.3. Ca urmare a controalelor efectuate se vor lua masurile legale ce se impun. In cazul in care casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise institutiilor superioare ierarhic. Problemele care nu pot fi solutionate la nivel local se solutioneaza, dupa caz, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Ministerul Sanatatii, potrivit competentelor atribuite de lege.


   CAPITOLUL 8
 Dispozitii finale

   8.1. Institutiile si cabinetele de medicina de familie implicate in derularea Subprogramului au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (securizarea bazei de date la nivelul cabinetului de medicina de familie si al institutiilor care colecteaza si prelucreaza datele raportate in cadrul Subprogramului, precum si transmiterea in conditii de siguranta a datelor colectate in cadrul subprogramului in vederea prelucrarii acestora in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei, de catre institutiile autorizate in acest sens).

   8.2. Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


   ANEXA  Nr. 1
la normele metodologice


   FISA
de evaluare individuala a persoanelor in cadrul Subprogramului

Date personale:
Numele pacientului:
....................................................................................................................
CNP: ...............................................................................................................
Adresa:
Telefon:
Mediu: urban [ ] rural [ ]
Stare civila: necasatorit [ ] casatorit [ ] divortat [ ] vaduv [ ]
Educatie: scoala primara [ ] gimnaziu [ ] studii liceale [ ] studii profesionale [ ] studii universitare [ ]
Numele medicului investigator: .....................................................................................
Cod parafa medic investigator: .....................................................................................
Data completarii fisei: ............................................................................................
Evaluare:
Varsta:            |_________|
Sex:              M [ ] F [ ]
Fumator:            Da [ ] Nu [ ] ex-fumator [ ]
Tensiune arteriala sistolica: |_________| mmHg       Tratament antihipertensiv:
Tensiune arteriala diastolica: |_________| mmHg          Da [ ]/Nu [ ]
Colesterol total        |_________| mmol/l
                |_________| mg/dl       Tratament hipolipemiant:
                                 Da [ ]/Nu [ ]
Riscul SCORE          |_________|
Contributia factorilor de risc la riscul total: Tensiune arteriala sistolica |_________| %
                        Colesterol          |_________| %
                        Fumat            |_________| %
Masuri aplicate:
Schimbarea stilului de viata: |_________|
Instituirea de masuri farmacologice:
- tratament antihipertensiv    [ ]
- tratament antidislipidemic   [ ]
Trimitere la specialist:    Da [ ] Nu [ ]

   ANEXA  Nr. 2
la normele metodologice


   INSTRUCTIUNI
de completare a Fisei de evaluare individuala a persoanelor
in cadrul Subprogramului


   1. Se va completa cate o fisa de evaluare individuala pentru fiecare persoana evaluata in cadrul Subprogramului.

   2. Nu sunt eligibile pentru a fi evaluate in cadrul Subprogramului persoanele care:

   a) au varsta sub 40 de ani;

   b) sunt diagnosticate cu diabet zaharat sau boala cardiovasculara (boala coronariana, accident vascular cerebral, boala arteriala periferica, alte afectiuni cardiovasculare), al caror risc cardiovascular este deja foarte inalt.

   3. Campurile "Varsta" si "Sex" se vor completa odata cu introducerea campului CNP.

   4. Se va consemna statusul de fumator al pacientului investigat in momentul evaluarii.

   5. Masurarea tensiunii arteriale (TA) se va realiza tinandu-se cont de urmatoarele reguli:

   a) se va permite pacientului sa stea cateva minute inaintea inceperii masurarii TA;

   b) se va masura TA in pozitie sezanda, la ambele brate si luandu-se ca referinta valoarea cea mai mare;

   c) se vor efectua cel putin doua determinari la un interval de 5 minute si se va nota in Fisa de evaluare individuala valoarea medie a acestora;

   d) daca exista diferente mari intre determinari (de peste 20 mmHg), se va efectua o determinare suplimentara dupa alte 5 minute si se va nota valoarea medie a celor mai apropiate doua valori.

   6. Se va consemna existenta tratamentului medicamentos antihipertensiv si hipolipemiant la pacientul investigat.

   7. Se va consemna valoarea colesterolului total determinata in cadrul Programului national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei in asistenta medicala primara sau ultima valoare determinata a acestuia.

   8. Se va stabili riscul SCORE al pacientului investigat, tinandu-se cont de urmatoarele reguli:

   a) se va utiliza diagrama SCORE pentru risc crescut;

   b) se va identifica casuta cea mai apropiata de varsta persoanei respective, valoarea colesterolului total si TA, avandu-se in vedere faptul ca riscul va fi mai mare pe masura ce persoana respectiva se apropie de urmatoarea categorie de varsta, nivel de colesterol sau TA;

   c) se va stabili riscul absolut de boli cardiovasculare fatale la 10 ani si se va nota calificativul corespunzator in fisa individuala a pacientului;

   d) se va stabili contributia fiecarui factor de risc la riscul absolut, prin utilizarea modelului de calcul "HeartScore", disponibil on-line in limba romana la www.heartscore.org/ro, se vor lista si se vor furniza pacientului "Recomandarile pentru pacient" pe care le ofera aceasta evaluare;

   e) daca pacientul investigat depaseste categoria de varsta, nivelul de colesterol sau TA existente in diagrama riscului SCORE, se va nota calificativul corespunzator valorii maxime a acestora.


   ANEXA  Nr. 3
la normele metodologice


   STRATEGIA DE SCREENING
al populatiei in vederea aplicarii optime a masurilor
de preventie cardiovasculara

 +----------+ +---------------------+ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+
 | Diabet | |Boala cardiovasculara| |     Risc HeartScore     | |     Risc HeartScore     |
 | zaharat | |   instalata   | |        >= 5%        | |        >= 5%        |
 +----+-----+ +----------+----------+ +-----------------+-----------------+ +-----------------+-----------------+
   V         V               V                   V
 +----------+ +---------------------+ +-----------------------------------+ +-----------------------------------+
 |     | |           | |     MEDIC DE FAMILIE     | |     MEDIC DE FAMILIE     |
 |     | |           | +-----------------+-----------------+ +-----------------+-----------------+
 |     | |           |          V                   V
 |     | |           | +-----------------------------------+ +-----------------------------------+
 |DIABETOLOG| |   CARDIOLOG   | |Consiliere asupra stilului de viata| |Consiliere asupra stilului de   |
 |     | |           | | timp de 3 luni, apoi reevaluarea | |viata pentru:           |
 |     | |           | |      HeartScore       | |▪ oprirea fumatului        |
 |     | |           | +-----------------+-----------------+ |▪ reducerea si/sau mentinerea TA  |
 |     | |           |          V          |< 140/90 mmHg           |
 |     | |           | +-----------------------------------+ |▪ reducerea colesterolului     |
 |     | |           |<+ Risc SCORE in continuare >= 5%  | |total < 190 mg/dl si a LDL-    |
 +----+-----+ +----------+----------+ +-----------------------------------+ |colesterolului < 115 mg/dl     |
   V         V                         |▪ cresterea nivelului de activitate|
+-----------------------------------------------------------------------+  |fizica               |
|▪ consiliere asupra dietei, activitatii fizice, impreuna cu reducerea |  +-----------------+-----------------+
| tuturor factorilor de risc;                     |           V
|▪ reducerea colesterolului total < 175 mg/dl (< 155 mg/dl, daca este  |  +-----------------------------------+
| posibil) si a LDL-colesterolului < 100 mg/dl (< 80 mg/dl, daca este |  |  Reevaluare anuala a riscului  |
| posibil);                              |  |      HeartScore       |
|▪ se recomanda tratament cu medicatie cardioprotectoare (statine, IECA,|  +-----------------------------------+
| aspirina) la majoritatea pacientilor cu acest profil de risc.    |
+-----------------------------------------------------------------------+

   ANEXA  Nr. 4
la normele metodologice


   Subprogramul de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular

   Furnizor de servicii medicale

   Denumire furnizor ...............................................

   Numar contract ............., incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ...........................


   SITUATIA INDICATORILOR FIZICI
in luna ........................ anul .............

+----+----------------------------+-------------------------------------+
|Nr. |   Numar de persoane   |   Numar de persoane la care   |
|crt.|     evaluate     | s-au aplicat masuri de schimbare  |
|  |              |     a stilului de viata     |
+----+----------------------------+-------------------------------------+
| C0 |       C1       |         C2         |
+----+----------------------------+-------------------------------------+
|  |              |                   |
+----+----------------------------+-------------------------------------+

   Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

   Reprezentant legal,

   .....................................

   (semnatura si stampila)


   ANEXA  Nr. 5
la normele metodologice

Furnizorul de servicii medicale in asistenta medicala primara   ...........................................................
...........................................................    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale
Adresa:                              ...........................................................
............................................................    Medic de familie
Numar contract ................, incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ...........................

   BORDEROU CENTRALIZATOR
pentru luna ........ anul ........


   a) desfasurator persoane evaluate in cadrul Subprogramului

   

+----+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
|Nr. |CNP al persoanei evaluate in cadrul Subprogramului|Data acordarii|       Validat de       |
|crt.| de screening pentru identificarea pacientilor  | serviciului |Scoala Nationala de Sanatate Publica|
|  |    cu factori de risc cardiovascular     |       |    si Management Sanitar    |
+----+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
| C0 |            C1            |   C2   |         C3         |
+----+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
+----+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
+----+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
+----+--------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+

   b) desfasurator persoane tratate prin masuri de schimbare a stilului de viata in cadrul Subprogramului

+------+---------------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
|   |  CNP al persoanei tratate prin masuri de schimbare  |       |       Validat de       |
| Nr. |a stilului de viata in cadrul Subprogramului de screening|Data acordarii|Scoala Nationala de Sanatate Publica|
| crt. |      pentru identificarea pacientilor       | serviciului |    si Management Sanitar    |
|   |      cu factori de risc cardiovascular      |       |                  |
+------+---------------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
| C0 |              C1              |   C2   |         C3         |
+------+---------------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+
|TOTAL:|              X              |   X    |                  |
+------+---------------------------------------------------------+--------------+------------------------------------+

   c) centralizator

+-------------------------+-------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+-------------------+-----------+
|             |       |         | Nr. persoane la care s-au |          |  Total suma de  |      |
| Nr. persoane evaluate |       |         | aplicat masuri de schimbare |  Cost/persoane  | decontat pentru |      |
|in cadrul Subprogramului |Cost/persoane| Total suma de |a stilului de viata in cadrul|la care s-au aplicat| persoane la care |Total suma |
|  de screening pentru  | evaluate  | decontat pentru |   Subprogramului de   |masuri de schimbare |s-au aplicat masuri|de decontat|
|identificarea pacientilor|  (lei)  |persoane evaluate|   screening pentru    |a stilului de viata |  de schimbare  |  (lei)  |
|  cu factori de risc  |       |   (lei)   | identificarea pacientilor |    (lei)    |a stilului de viata|      |
|   cardiovascular   |       |         |   cu factori de risc   |          |    (lei)    |      |
|             |       |         |    cardiovascular    |          |          |      |
|             |       |         |               |          |          |      |
+-------------------------+-------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+-------------------+-----------+
|      C1      |   C2   |  C3=C1*C2   |       C4       |     C5     |   C6=C4*C5   | C7=C3+C6 |
+-------------------------+-------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+-------------------+-----------+
|             |       |         |               |          |          |      |
+-------------------------+-------------+-----------------+-----------------------------+--------------------+-------------------+-----------+
 

   Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

   Reprezentant legal,

   .....................................

   (semnatura si stampila)


   NOTA:

   Borderoul se intocmeste lunar, dupa cum urmeaza:

   a) pe suport hartie, in doua exemplare, dintre care unul ramane la furnizor, iar celalalt se depune la casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale;

   b) in format electronic, un exemplar, care se transmite Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, in vederea validarii.


   ANEXA  Nr. 6
la normele metodologice

   CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale in asistenta medicala primara pentru derularea
Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor
cu factori de risc cardiovascular
nr. .............. din .................


   I. Partile contractante:

   1. Casa de Asigurari de Sanatate .................................., cu sediul in municipiul/orasul ..........................., str. ......................... nr. ....., judetul/sectorul .................., telefon/fax ......................, reprezentata prin presedinte - director general .........................,

   si

   2. Cabinetul medical de asistenta medicala primara ............., organizat astfel:

   a) Cabinet individual ................................................, cu sau fara punct secundar de lucru ...................................., reprezentat prin medicul titular .......................................;

   b) Cabinet asociat sau grupat ................................., cu sau fara punct secundar de lucru ....................................., reprezentat prin medicul delegat .......................................;

   c) Societate civila medicala ....................................., cu sau fara punct secundar de lucru ...................................., reprezentata prin administratorul .......................................;

   d) unitate medico-sanitara cu personalitate juridica, infiintata potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ................, reprezentata prin .......................................;

   e) cabinet care functioneaza in structura sau coordonarea unei unitati sanitare apartinand ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie ................................................, cu sau fara punct secundar de lucru ........................................., reprezentat prin ................................................., avand sediul cabinetului medical in municipiul/orasul/comuna ........................, str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............, telefon ........, si sediul punctului secundar de lucru in comuna ...................., str. ......................... nr. ...., telefon ......................, cont nr. ..........................................., deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. deschis la Banca .........................., cod numeric personal al reprezentantului legal ................................................. sau cod unic de inregistrare ...................................., cu Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ................, Cerere nr. .................., semnata si stampilata de reprezentantul legal al furnizorului.

   II. Obiectul contractului

   Art. 1. - Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale necesare in vederea realizarii Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular, conform Hotararii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice din cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.281/893/2009, denumite in continuare Norme metodologice.

   III. Servicii medicale furnizate

   Art. 2. - Serviciile medicale furnizate in cadrul Subprogramului sunt cele prevazute in Normele metodologice, respectiv:

   a) introducerea datelor de identificare, precum si a datelor rezultate din evaluarea persoanelor eligibile in baza de date comuna, disponibila on-line;

   b) examinarea clinica a persoanelor eligibile;

   c) identificarea si investigarea riscului si a cumulului de factori de risc prin programul HeartScore;

   d) intocmirea Fisei de evaluare individuala a persoanelor in cadrul Subprogramului, conform modelului si instructiunilor de completare;

   e) consilierea persoanelor evaluate in cadrul Subprogramului in functie de categoria de risc cardiovascular in care a fost incadrat cu ajutorul programului HeartScore si in conformitate cu recomandarile Ghidului european de preventie a bolilor cardiovasculare;

   f) recomandarea, dupa caz, a unor investigatii suplimentare (clinice sau paraclinice), in functie de riscul individual stabilit in cadrul Subprogramului;

   g) depistarea precoce a bolilor cardiovasculare si a complicatiilor acestora, in functie de categoria de risc cardiovascular in care a fost incadrat cu ajutorul programului HeartScore;

   h) intocmirea planului individual de supraveghere a fiecarei persoane, in functie de categoria de risc cardiovascular in care a fost incadrat cu ajutorul programului HeartScore;

   Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale in cadrul Subprogramului se face pentru persoanele eligibile din lista proprie de persoane asigurate si neasigurate, selectate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice.

   IV. Durata contractului si programul de lucru

   Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2009, cu obligativitatea prelungirii acestuia prin acte aditionale pana la finalizarea Subprogramului si in conditiile in care in aceasta perioada furnizorul se afla in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru furnizarea serviciilor medicale in asistenta medicala primara, potrivit urmatorului program de lucru:

   ..................................................................................................

   (Se va stabili un program distinct fata de cel cuprins in contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara.)

   V. Obligatiile partilor

   A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti

   Art. 5. - Casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii:

   a) raspunde de asigurarea, urmarirea si controlul utilizarii fondurilor alocate pentru derularea Subprogramului;

   b) realizeaza analiza si monitorizarea derularii Subprogramului prin indicatorii aferenti acestuia transmisi de cabinetele de medicina de familie care au incheiat contract pentru derularea acestuia;

   c) controleaza trimestrial modul de utilizare a fondurilor alocate si analizeaza indicatorii prezentati;

   d) deconteaza medicului de familie, in limita fondurilor virate de Ministerul Sanatatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevazute la pct. 4.4 lit. c) din Normele metodologice, contravaloarea serviciilor acordate in cadrul Subprogramului, raportate conform borderourilor centralizatoare si validate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

   e) verifica, dupa primirea documentelor necesare in vederea decontarii, concordanta dintre documentele depuse de medicul de familie si centralizatoarele validate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

   f) comunica in scris Casei Nationale de Asigurari de Sanatate disfunctionalitatile aparute pe parcursul derularii Subprogramului, care nu pot fi rezolvate la nivel local;

   g) controleaza actele de evidenta financiar-contabila a serviciilor medicale furnizate conform contractelor si documentele justificative privind sumele decontate in cadrul Subprogramului;

   h) inmaneaza la momentul efectuarii controlului sau, dupa caz, comunica furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale si/sau notele de constatare ca urmare a efectuarii controalelor in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuarii controlului;

   B. Obligatiile cabinetului de medicina de familie

   Art. 6. - Cabinetul de medicina de familie are urmatoarele obligatii:

   a) respecta programul de activitate corespunzator pentru derularea acestui Subprogram, prevazut la art. 4 din contract;

   b) prezinta caselor de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti, in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare pentru luna precedenta, urmatoarele documente, in vederea decontarii:

   -borderoul centralizator pentru serviciile acordate in cadrul Subprogramului in perioada pentru care se face raportarea, conform modelului prevazut in Normele metodologice;

   -factura cuprinzand contravaloarea serviciilor realizate in cadrul Subprogramului, validate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

   -neprezentarea documentelor prevazute la punctul 4.4 lit. c) din Normele metodologice la termenul prevazut in prezentul contract atrage prelungirea termenului de decontare pana la termenul urmator prezentarii documentelor;

   c) raporteaza casei de asigurari de sanatate, la termenele stabilite, indicatorii realizati, conform machetei prevazute in anexa nr. 4 la Normele metodologice;

   d) detine o baza de date corecta la incheierea Subprogramului, cuprinzand toate datele obtinute pe parcursul derularii acestuia, potrivit dispozitiilor Normelor metodologice; datele personale colectate pe parcursul derularii Subprogramului vor fi utilizate exclusiv de cadrele medicale de la nivelul cabinetului medicului de familie;

   e) respecta legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si instructiunile de utilizare a programului informatic pus la dispozitie de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

   f) identifica persoanele cu factori de risc cardiovascular, conform criteriilor prevazute in Normele metodologice;

   g) transmite Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar lista persoanelor eligibile intocmita in conditiile stabilite prin Normele metodologice, precum si codul numeric personal al acestora, in vederea stabilirii esantionului la nivel national;

   h) calculeaza riscul cardiovascular global de mortalitate prin boala cardiovasculara la 10 ani, conform recomandarilor Societatii europene de cardiologie, utilizand diagrama SCORE pentru tarile europene cu risc crescut;

   i) aplica modelul de calcul "HeartScore", disponibil on-line in limba romana la www.heartscore.org/ro, pentru calcularea ponderii fiecarui factor de risc cardiovascular (procentual) in riscul global;

   j) inmaneaza persoanei evaluate in cadrul Subprogramului, pe suport hartie, "Recomandarile pentru pacient" pe care le ofera aceasta evaluare;

   k) completeaza Fisa de evaluare individuala conform modelului si instructiunilor de completare prevazute de Normele metodologice;

   l) incadreaza fiecare persoana evaluata in cadrul Subprogramului intr-o categorie de risc cardiovascular, astfel:

   -risc redus (<5%), la care aplica masurile de preventie;

   -risc crescut (>5%), care au nevoie de evaluare suplimentara la medicul specialist (cardiolog, diabetolog) in vederea diagnosticului precoce al bolilor cardiovasculare si al aplicarii optimale a masurilor de preventie;

   m) inregistreaza toate persoanele depistate cu risc cardiovascular in cadrul Subprogramului intr-o baza de date comuna;

   n) consiliaza individualizat persoanele evaluate in cadrul Subprogramului cu privire la masurile de schimbare a stilului de viata, in functie de categoria de risc cardiovascular in care au fost incadrate cu ajutorul programului HeartScore;

   o) transmite lunar Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar, in format electronic, fisele de evaluare individuala a persoanelor in cadrul Subprogramului, insotite de borderoul centralizator al serviciilor medicale efectuate, in vederea verificarii si validarii acestora;

   p) elibereaza bilet de trimitere catre cabinetele de specialitate pentru persoanele evaluate cu risc cardiovascular > 5% in vederea precizarii diagnosticului si a atitudinii terapeutice;

   q) inregistreaza datele obtinute in cadrul Subprogramului in evidentele primare ale cabinetului;

   r) ia in evidenta persoanele depistate cu risc cardiovascular in cadrul Subprogramului in vederea recuperarii starii de sanatate;

   s) asigura confidentialitatea actului medical, precum si intimitatea si demnitatea persoanelor evaluate.

   VI. Modalitati de plata

   Art. 7. -

(1) Modalitatile de plata a serviciilor medicale furnizate in cadrul Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovasculari sunt:

   a) cost/persoana evaluata = 5 lei;

   b) cost/persoana la care s-au aplicat masuri de schimbare a stilului de viata = 10 lei;

   (2) Decontarea serviciilor medicale se face lunar, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor, la data de .............................. .

   (3) Contravaloarea serviciilor medicale se diminueaza in luna in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale cu 10%, 15%, 20% din suma reprezentand contravaloarea activitatii desfasurate in luna in care s-a savarsit abaterea. Diminuarea se aplica astfel:

   a) la prima constatare, 10%;

   b) la a doua constatare, 15%;

   c) la a treia constatare, 20%.

   VII. Controlul modului de organizare, derulare, monitorizare si raportare a indicatorilor prevazuti in program

   Art. 8. -

(1) Controlul furnizorilor de servicii medicale in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea Subprogramului va fi efectuat trimestrial si ori de cate ori este nevoie de catre casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti.

   (2) Controlul prevazut la alin. (1) va urmari, in principal, urmatoarele:

   a) respectarea de catre furnizori a responsabilitatilor ce le revin in cadrul Subprogramului;

   b) realizarea indicatorilor fizici prevazuti in Subprogram;

   c) concordanta dintre indicatorii raportati si evidentele primare ale furnizorilor;

   d) identificarea eventualelor disfunctionalitati in derularea Subprogramului.

   VIII. Raspunderea contractuala

   Art. 9. - In situatia in care se constata nerespectarea obligatiilor contractuale dupa incetarea contractului, sumele incasate necuvenit vor fi recuperate de casele de asigurari de sanatate conform dispozitiilor legale in vigoare.

   IX. Clauza speciala

   Art. 10. -

(1) Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

   (2) Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestuia.

   (3) Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

   (4) In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

   X. Incetarea si suspendarea contractului

   Art. 11. - Contractul de furnizare de servicii medicale pentru derularea Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular inceteaza la data la care inceteaza contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

   Art. 12. - Contractul de furnizare de servicii medicale pentru derularea Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular se suspenda cu data la care se suspenda contractul incheiat cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara.

   XI. Corespondenta

   Art. 13. -

(1) Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

   (2) Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile lucratoare din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

   XII. Modificarea contractului

   Art. 14. - In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

   Art. 15. - Daca o clauza a prezentului contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.

   XIII. Solutionarea litigiilor

   Art. 16. -

(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

   (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei de arbitraj care va solutiona cauza potrivit legii sau, dupa caz, a instantelor de judecata.

   Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale pentru derularea Subprogramului de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular a fost incheiat astazi, ............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

   XIV. Alte clauze*)

       Casa de asigurari de sanatate
      Presedinte - director general,
  ...............................................         Furnizor de servicii medicale
Director executiv al Directiei management si economica,         Reprezentant legal,
.......................................................      ..................................
 Director executiv al Directiei relatii cu furnizorii,
.......................................................
             Vizat
Juridic, contencios si aplicare acorduri internationale
 

   *)In cuprinsul contractului pot fi prevazute clauze suplimentare, negociate intre partile contractante, in limita prevederilor legale in vigoare.

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009