eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 1331 din 21 octombrie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 . Publicat in Monitorul Oficial nr. 748 din 3 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 748/2009)

 

   Nr. 1.331/905

   Ministerul Sanatatii

   Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. AV 686 din 21 octombrie 2009 al Ministerului Sanatatii si nr. DG 2.713 din 16 octombrie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

   in temeiul prevederilor:

   -Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

   -Hotararii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,


   ministrul sanatatii, interimar, si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

   Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

   1. In anexa nr. 2, la articolul 9, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

   "Art. 9. - (1) Valoarea minima garantata a punctului «per capita» este unica pe tara; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata «per capita» este in valoare de 4,10 lei;
   ...............................................................................................

   (3) Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este in valoare de 1,50 lei."

   2. In anexa nr. 3, la articolul 8 punctul 1, subpunctul 1.4 va avea urmatorul cuprins:

   "1.4. Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata «per capita» este unica pe tara; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata «per capita» este in valoare de 4,10 lei."

   3. In anexa nr. 3, la articolul 8 punctul 2, subpunctul 2.2 va avea urmatorul cuprins:

   "2.2. Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara; pentru trimestrele II, III si IV ale anului 2009 valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este in valoare de 1,50 lei."

   4. In anexa nr. 30, articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 18. - (1) Decontarea pentru activitatea curenta in anul 2009 se efectueaza in ordine cronologica pana la 180 de zile calendaristice de la data validarii facturilor conform alin. (3), in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

   (2) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis in cadrul unor programe nationale de sanatate cu scop curativ se face in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data validarii facturilor conform alin. (3), cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B, de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (1), in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

   (3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, aceasta se va valida in sensul acordarii vizei «bun de plata» de catre casa de asigurari de sanatate ca urmare a verificarii facturilor si a borderourilor centralizatoare."

   5. In anexa nr. 31, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 11. - (1) Decontarea pentru activitatea curenta in anul 2009 se efectueaza in ordine cronologica pana la 180 de zile calendaristice de la data validarii facturilor conform alin. (3), in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

   (2) Decontarea contravalorii medicamentelor si materialelor sanitare care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis in cadrul unor programe nationale de sanatate cu scop curativ se face in termen de pana la 90 de zile calendaristice de la data validarii facturilor conform alin. (3), cu exceptia medicamentelor corespunzatoare DCI-urilor prevazute in sublista B, de care beneficiaza pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 700 lei pe luna, pentru care decontarea se realizeaza in conditiile alin. (1), in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

   (3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de catre farmacie la casa de asigurari de sanatate, aceasta se va valida in sensul acordarii vizei «bun de plata» de catre casa de asigurari de sanatate ca urmare a verificarii facturilor si a borderourilor centralizatoare."

   Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul sanatatii, interimar,     Presedintele Casei Nationale de Asigurari
   Cristian-Anton Irimie,                de Sanatate,
     secretar de stat                 Irinel Popescu

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009