eMedic.ro                                                         Site dedicat informării medicilor .


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Contact

 

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA

EXPERTIZA   MEDICALĂ   A CAPACITĂȚII  DE   MUNCĂ

 

Curriculumul prevede un numar de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentari de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentata, inafara carora sunt prevazute si 40 – 50 de ore de studiu individual.

 Cuantificarea pregatirii in vederea echivalarii, se face prin credite ( CFU).

 1 credit = 25 ore de instruire

Din timpul alocat pregatirii, activitatea didactica acopera 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicata activitatilor practice si studiului individual.

La sfarsitul fiecarui modul de pregatire ( cel putin o data pe an), are loc o evaluare de etapa, facuta in unitatea de pregatire de catre responsabilul de stagiu si indrumator.

Evaluarea se finalizeaza prin acordarea de credite CFU.

Intreaga activitate de pregatire este monitorizata prin caietul de stagiu ( log-book), in care vor fi trecute de asemenea evaluarile de etapa in credite, activitatea in programele de cercetare, participarea la manifestari stiintifice si de educatie continua.

                                                                                                                              

  

         1.1.   Definiție                   

  Expertiza medicală a capacității de muncă este o specialitate de sinteză (integrativă), cu deschidere către toate celelalte specialități medicale,care se ocupă cu evaluarea capacității de prestație și de muncă a persoanelor cu diverse deficiențe sau handicapuri,în vederea recuperării lor și a integrării (reintegrării ) socio-profesionale.

 

          1.2.  Durata

               4 ani

 

1.3.  Structura stagiilor   

                         1.3.1. Stagiul de explorări funcționale                                     1  an

                         1.3.2.Stagiul teoretic și practic de expertiza  medicală   

                                    și recuperarea capacității de muncă                               

§       Modulul de expertiză medicală a  capacității

 de muncă                                                                         6  luni

§       Modulul de recuperare a capacității de muncă   6  luni

§       Modului de reinserție socio-profesională   6 luni

                         1.3.3. Stagiul de medicină internă                                               6  luni

                            1.3.4. Stagiul de  neurologie                                                       3 luni

 

                         1.3.5. Stagiul de psihiatrie                                                           3  luni

 

                         1.3.6. Stagiul practic în teritoriu la  nivelul  oficiilor

                                   și cabinetelor de  expertiza medicală și

                                   recuperarea capacității de muncă                                       6 luni      

 

1.4.  Conținutul stagiilor

1.4.1  Stagiul de explorări funcționale

1.4.1.1. Barem de noțiuni teoretice și activități  practice  

1.Interpretarea unei electrocardiograme  de repaus (150)

2.Indicațiile,tehnica și interpretarea unui test de efort cu  monitorizare ecg    continuă.   (50)                                                                                               

 3.  Indicațiile, tehnica  și interpretarea  unei probe de adaptare la efort (50)

š      Calcularea  capacității fizice  de prestație și a randamentului

 4. Interpretarea  probelor de circulație periferică (oscilometrie, temperatură cutanată) (50)

       5.Interpretarea testelor de explorare a ventilației pulmonare (spirometrie, pneumotahografie) (100) 

       6. Explorare imagistică   cardio-respiratorie(radiografii  cardiopulmonare-100; ecografie cardiacă-50 buletine cu date ecografice pentru patologia prevăzută în tematică)

       7. Interpretarea rezultatelor  investigației  secreției  gastrice (10)

       8. Explorarea imagistică a stomacului (tranzit baritat-20; endoscopie-20 buletine)

      9. Interpretarea probelor de digestie (10)

    10. Explorarea imagistică a intestinului  subțire și colonului (radiologică  și endoscopică)

    11. Interpretarea probelor  privind funcțiile parenchimului hepatic(100 buletine):

·        Electroforeza proteinelor serice

·        Teste de labilitate serică

·        Teste pentru sindromul de citoliză ,sindromul de colestază, inflamația mezenchimală, insuficiența hepatocelulară

·        Bilanțul imunologic în hepatite (30 buletine)

12.        Explorarea imagistică a ficatului și căilor biliare (radiologică,echografică,scintigrafică)

13.        Interpretarea  probei de hiperglicemie provocată (30)

14.        Interpretarea lipidogramei(30)

15.        Interpretarea ionogramei serice   (30)

16.        Interpretarea  hemoleucogramei și a frotiului de sînge periferic (50)

17.        Interpretarea probelor funcționale renale (50)

·        Interpretarea testelor renale uzuale (sumar urină,test Addis)

·        Interpretarea  testelor funcționale tubulare(proba de diluție /concentrație)

·        Interpretarea urografiei

18.        Electroencefalografia- montajul  EEG și interpretarea de rutină (30)

19.        Interpretarea examenului oftalmologic:

·        Acuități vizuale

·        Cîmp vizual

·        Examenul fundului de ochi

20.        Interpretarea audiogramei și a probelor vestibulare (50)

·        Audiometrie tonală liminară

·        Probe vestibulare

21.        Interpretarea examenului psihologic privind inteligența, personalitatea, aptitudinile psihomotorii (50)

 

NOTĂ: Stagiul de explorări funcționale se va desfășura în secția de explorări funcționale

INEMRCM sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul Catedrei de expertiza medicală a capacității de muncă din cadrul  UMF  „Carol Davila” și a medicilor primari care coordonează activitatea cabinetelor de evaluare funcțională.

 

                          1.4.2.  Stagiul teoretic și practic  de expertiza medicală a capacității de muncă

                                            

                                    1.4.2.1. Modulul de expertiza medicală a capacității de muncă

                                                                 

                                                             

Tematica lecțiilor conferință

  

1.      Expertiza  medicală  a capacității de muncă, parte integrantă a medicinei  sociale

2.      Legislația de asigurări  sociale și pensii – incapacitatea temporară de muncă prelungită . Legislația privind handicapații

3.      Organizarea,funcționarea  și competența unităților de expertiză medicală a capacității de muncă

4.      Boală,accident,infirmitate,deficiență , handicap , invaliditate

5.      Înregistrarea și raportarea cazurilor  -  statistica invalidității

6.      Munca profesională și componentele ei

7.      Clasificarea profesiunilor

8.      Pregătirea profesională. Deprinderile profesionale. Exercițiu. Antrenament.

9.      Profesiologie medicală

10.  Condiții ambientale și psiho-sociale ale locului de muncă

11.  Psihologia muncii

12.  Sociologia muncii. Implicațiile sociale ale bolii și invalidității

13.  Particularitățile muncii  în funcție de sex și vîrstă

14.  Biotipologia  profesională

15.  Factorii de adaptare în munca profesională

16.  Elemente de stabilire și formulare a diagnosticului funcțional, a incapacității adaptative  și de evaluare a capacități de muncă în bolile și sechelele invalidante

17.  Oboseala în  munca  profesională .  Metode de testare  a oboselii.  Particularitățile oboselii la persoanele cu deficiențe

18.  Complexul de dezadaptare în munca profesională . Factorii limitativi și extensivi ai capacității  de muncă

19.  Expertiza medicală a capacității de muncă  în afecțiunile aparatului respirator

20.  Expertiza medicală a capacității de muncă în afecțiunile cardio - vasculare

21.  Expertiza medicală a capacității de muncă în bolile digestive și bolile de nutriție

22.  Expertiza medicală a capacității de muncă  în afecțiunile renale

23.  Expertiza medicală  a capacității de muncă în afecțiunile aparatului locomotor

24.  Expertiza medicală  a capacității de muncă a deficienților neuropsihici

25.  Expertiza medicală a capacității de muncă în afecțiunile endocrine

26.  Expertiza medicală a capacității de muncă  a deficienților vizuali

27.  Expertiza medicală a capacității de muncă în afecțiunile  ORL

28.  Expertiza medicală a  capacității de muncă în  afecțiuni neoplazice

29.  Expertiza medicală a capacității de muncă în afecțiunile dermatologice

                         

 

 

Baremul activităților practice

1.      Examinarea  bolnavilor internați în INEMRCM :  100  bolnavi

2.      Interpretare rezultatelor explorărilor funcționale generale și cu caracter specific pentru cazurile examinate

3.      Participarea la  comisiile consultative  din INEMRCM , prezentarea cazurilor : 50 cazuri

4.      Finalizarea cazurilor  expertizate și întocmirea sintezelor :  100 cazuri

5.      Asigurarea corespondenței cu unitățile din rețeaua de expertiză medicală a  capacității  de muncă teritoriale  și cu  diferite agenții (naționale,comunitare ) în funcție de specificul cazului

6.      Efectuarea unei analize de loc de muncă și întocmirea  profesiogramei : 50

 

                           1.4.2.2.  Modulul de recuperare a capacității de muncă

 

                                          Tematica lecțiilor conferință     

1.      Recuperarea capacității de muncă ( concepția recuperării,organizarea activității de recuperare,tipuri de acțiuni recuperatorii).Echipa de recuperare .Colaborarea cu alți specialiști pentru realizarea programului. .Mijloace și tehnici de recuperare.

2.      Prognosticul de recuperabilitate – criterii medico-socio-profesionale . Posibilități de cuantificare

3.      Prevederile legale privind sarcinile medicului asigurărilor sociale în domeniul  recuperării capacității de muncă

4.      Adaptarea la muncă a deficientului. Particularități , posibilități compensatorii și dezvoltarea acestora .Crierii de urmărire a adaptării la muncă .

5.      Noțiuni de ergonomie (concepția ergonomiei, organizarea activității  de ergonomie –ergonomie de proiectare și ergonomie de corecție)

6.      Îndrumarea ,orientarea și reorientarea  profesională  a persoanelor cu deficiențe invalidante sau handicapante

7.      Acțiuni formativ – profesionale

8.      Inserția și reinserția socio – profesională    

 

                                        Baremul de activități practice

1.      Efectuarea unei analize de ergonomice  a locului de munc㠖 stabilirea corecției ergonomice : 30 analize

2.      Stabilirea  obiectivelor și interpretarea  rezultatelor  unei investigații sociale de .caz :100 anchete sociale

3.      Întocmirea unui plan complex de recuperare pentru un deficient dat (acțiuni medico – socio - profesionale): 100 de cazuri

4.      Orientarea,reorientarea profesională a unui caz dat : 50 cazuri

 

                        1.4. 2.3 . Modulul de reinserție socio – profesională

     

Tematica lecțiilor conferință     

1.      conținutul laturii socio-profesionale a recuperării; integrarea și reintegrarea socio-profesională:

-       reglementările existente și posibilități de intervenție;

-       întocmirea programului de recuperare, soluții preconizate;

-       conjunctura socio-economică și posibilitatea de a transpune în practică soluțiile adoptate;

-       motivația psihologică și socială pentru inserția sau reinserția socială;

-       posibilitățile tehnice și practice de realizare a programului de recuperare sub aspectul inserției sociale;

-       acțiuni sociale în vederea facilitării integrării sociale:

-        cu caracter general;

-        cu caracter particular – personal;

2.      informația și comunicarea în acțiunea de inserție sau reinserție socială;

-       la nivelul persoanei cu handicap;

-       la nivelul angajatorului;

-       la nivelul fatorului de decizie;

-       la nivelul opiniei publice;

3.      rolul asistentului social în recuperare:

-       investigația socială;

-       intervenția socială;

4.       practica integrării sau reintegrării socio-familiale:

-       adaptări ergonomice necesare ale accesului în locuințe și dotarea locuinței;

-       servicii și facilități în sprijinul persoanelor cu handicap;

-       intervenții la organele competente pentru soluționarea cazului;

5.       practica integrării sau rein/serției socio-profesionale:

-       catagrafierea locurilor de muncă accesibile handicapaților;

-       indicații și contraindicații de muncă în raport de potențialul biopsihic restant și problemele de securitatea muncii;

-       orientare, reorientare și îndrumare profesională;

-       organizarea și reorganizarea muncii în condițiile unor persoane cu handicap;

-       relațiile funcționale între unitățile EMRCM, Agenția de Ocupare și Formare a Forței de Muncă și cu Agenții Economici teritoriali în care s-a întocmit catagrafierea locului de muncă accesibil persoanelor cu deficiențe;

6.       calitatea vieții persoanelor cu deficiențe (handicapați sau invalizi) și pârghii   ale mobilizării acestora în programul de recuperare, respectiv de inserție sau reinserție socială.

 

 

Baremul de activități practice

1.      Aprecierea gradului de recuperabilitate al unui caz concret (studiu de caz).

2.      Întocmirea unui program individual de recuperare.

3.      Întocmirea unei investigații sociale:

-       obiective: confirmare de diagnostic, de stabilire a diagnosticului funcțional sau de verificare a aplicării programului de recuperare;

-       surse de informare;

-       posibilități de realizare:

-        investigația prin corespondență;

-        ancheta socială de teren.

4.      Formularea scopului, obiectivelor acțiunilor sociale (diagnoza problematicii socio-profesionale a cazului).

5.      Concretizarea acțiunilor sociale în programul de inserție sau reinserție socio-profesională și a modalităților de realizare.

6.      Intervenția activă în soluționarea cazurilor.

7.      Urmărirea modului de adaptare a deficientului (handicapat sau invalid) ca urmare a aplicării soluției preconizate (anchete de supraveghere).

 

1.4. 3 . Stagiul de medicină internă

     

Tematica lecțiilor conferință     

1.      Bronhopneumopatia obstructivă cronică

2.      Astmul bronșic

3.      Pneumopatii interstițiale fibrozante difuze netuberculoase și neprofesionale

4.      Supurații bronhopulmonare

5.      Pleurezia purulentă

6.      Cancerul bronho-pulmonar

7.      Tuberculoza pulmonar㠖 alte localizări secundare ale tbc și influențele lor asupra

8.      Cardiopatia ischemică

*        angina pectorală

*        toate formele clinice conform clasificării O.M.S.

*        infarctul miocardic

9.      Hipertensiunea arterială esențială

10.        Hipertensiunea arterială secundară

11.        Boli valvulare dobândite

12.        Cardiopatii congenitale

13.        Miocardite

14.        Cardiomiopatii

15.        Afecțiuni ale pericardului

16.        Cordul pulmonar cronic, cordul pulmonar acut, hipertensiunea pulmonară primitivă

17.        Tulburări de ritm și de conducere

18.        Arteriopatii periferice

19.        Bolile venerice – trombofeblite

*        insuficiența venoasă cronică

20.        Insuficiența renală cronică

21.        Sindromul nefrotic

22.        Nefropatii glomerulare

23.        Nefropatii interstițiale

24.        Malformații renale

25.        Litiază urinară

26.        Tuberculoză renală

27.        Ulcerul gastric și duodenal

28.        Sindroame post-rezecție gastrică

29.        Boala coeliacă a adultului

30.        Enterita regională

31.        Rectocolita ulcero-hemoragică

32.        Hepatitele cronice

33.        Ciroza hepatică

34.        Colecistite cronice

35.        Pancreatita cronică

36.        Cancere digestive

NOTA:  În general, se va pune accent pe patologia cronică invalidantă (elemente de diagnostic clinic, paraclinic, evoluție, complicații, sechele, pronostic, acțiuni medicale recuperatorii posibile)

 

Baremul de activități practice

1.      Examinarea bolnavilor, întocmirea foilor de observație, propuneri de explorări și formulare de diagnostic: 50

2.      Interpretarea rezultatelor de investigații în vederea stabilirii diagnosticului (în raport de tematica cursului): 50

3.      Formularea planului terapeutic și de recuperare (după caz) la bolnavii încredințați: 50

4.      Interpretarea rezultatelor unor explorări (eventual sub forma de demonstrații):

*        tomografie plană pulmonară: 30

*        bronhografie: 10

*        computer-tomograf: 10

*        puncție biopsie pleurală: 10

*        citologie spută și lichid pleural: 30

*        puncție pericardică: 10

*        endoscopie gastrică: 10

*        rectoscopie: 10

*        colonoscopie: 10

*        puncție biopsie hepatică: 5

*        teste funcționale glomerulare: 30

*        scintigrafie renală: 30

*        evaluarea pacientului dializabil și bilanț al dializei: 50

*        teste imunologice specifice bolilor reumatismale: 50 buletine

*        frotiu de sânge periferic și măduvă osoasă: 50 buletine

 

1.4. 4 . Stagiul de neurologie

 

Tematica lecțiilor conferință     

1.      Traumatisme cranio-cerebrale

2.      Boli vasculare cerebrale

3.      Boli demielinizante. Scleroza laterală amiotrofică

4.      Discopatii

5.      Leziuni ale nervilor periferici

6.      Polineuropatii

7.      Boli extrapiramidale și cerebeloase

8.      Miopatii

9.      Epilepsia

10.        Tumori cerebrale și cu alte localizări

NOTA:  În general, se va pune accent pe patologia cronică invalidantă (elemente de diagnostic clinic, paraclinic, evoluție, complicații, sechele, pronostic, acțiuni medicale recuperatorii posibile)

 

Baremul de activități practice

1.      Examinarea bolnavilor întocmirea foilor de observație, propuneri de explorări și formulare de diagnostic: 30 cazuri

2.      Interpretarea rezultatelor de investigații în vederea stabilirii diagnosticului (în raport de tematica cursului): 30 cazuri

3.      Formularea planului terapeutic și de recuperare (după caz) la bolnavii încredințați: 30 cazuri

4.      Interpretarea rezultatelor unor explorări (eventual sub formă de demonstrații):

*        examen FO: 20

*        examen LCR: 10

*        radiografie simplă de craniu și coloană vertebrală: 20

*        examen radiologic cerebral și medular cu substanță de contrast: 10

*        tomografie computerizată cerebrală: 5

*        EMG și elemente de interpretare: 10

*        RMN a structurilor nevraxiale centrale și periferice: 5

*        EEG

 

1.4. 5 . Stagiul de psihiatrie

 

Tematica lecțiilor conferință     

1.      Tulburări de personalitate (psihopatiile și stările psihopatoide)

2.      Tulburări nevrotice legate de stres și somatoforme

3.      Psihoze (endogenii)

*        Schizofrenia

*        Psihoza afectivă

*        Tulburări delirante persistente

4.      Tulburări psihice de presenium  de intensitate nevrotică, psihotică și dementiere

5.      Tulburări psihice în cadrul afecțiunilor organice cerebrale

 

Baremul de activități practice

1.      Examinarea bolnavilor întocmirea foilor de observație, propuneri de explorări și formulare de diagnostic: 30 cazuri

2.      Interpretarea rezultatelor de investigații în vederea stabilirii diagnosticului (în raport de tematica cursului): 30 cazuri

3.      Formularea planului terapeutic și de recuperare (după caz) la bolnavii încredințați: 30 cazuri

4.      Interpretarea investigațiilor psihologice: 50 cazuri

*        de performanță (QI și indice de deteriorare)

*        aptitudinale

*        de personalitate

5.      Formularea obiectivelor și interpretarea unei investigații sociale în contextul clinic al cazului: 30 cazuri

 

1.4. 6 . Stagiul la nivelul oficiilor și cabinetelor de expertiză medicală a capacității                   de muncă din teritoriu

 

Baremul de activități practice

1.      Participare la propuneri de pensionare: 150 cazuri

2.      Participare la expertiza capacității de muncă și întocmirea programului de recuperare: 150 cazuri

3.      Stabilirea obectivelor investigațiilor sociale la pensionarii sau handicapații aflați în evidență: 50 cazuri

4.      Participare la lucrările de raportare a invalidității: lunar, trimestrial și anual

5.      Trierea propunerilor la pensionare de către rețeaua curativă: 100 cazuri

6.      Participare la rezolvarea cererilor de prelungire a concediului medical peste 90 zile și efectuare de adrese către comisia mixtă de pe lângă Ministerul Sănătății pentru prelungirea de concediu medical peste 180 zile: 50 cazuri

7.      Participare împreună cu șeful oficiului de expertiză medicală a capacității de muncă la acțiunile de îndrumare și control a unităților subordonate (participarea la întocmirea procesului verbal de constatare și recomandări): 1 acțiune lunar

8.      Participare la analiza stării de invaliditate la nivelul județelor (semestrial și anual): 1-2 acțiuni

 

 EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA

 

4 ANI

·        EXPLORARI FUNCTIONALE (I.1)                                                 1 AN

·        MEDICINA INTERNA(I.2)                                                               6 LUNI

·        NEUROLOGIE(I.3)                                                                            3 LUNI

·        PSIHIATRIE(I.4)                                                                                3 LUNI

·        EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA(I.5)     6 LUNI

·        RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA(I.6)                       6 LUNI

·        REINSERTIE SOCIO-PROFESIONALA(I.7)                                  6 LUNI

·        STAGIU PRACTIC IN TERITORIU LA NIVELUL

OFICIILOR SI CABINETELOR DE EXPERTIZA MEDICALA

SI RECUPERAREA CAPACITATII DE MUNCA(I.8)                     6 LUNI

 

 

ANUL I

ANUL II

ANUL III

ANUL IV

STAGIUL

 

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

I.6

I.7

I.8

 

©2007 Sarom SRL