ANGAJAMENT PLATA

Examene

Anexa nr. 2

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

Subsemnatul/a………………………………………………………………………………………………..

medicspecialist în………………………………………………,confirmat/ă prinOrdinul MS nr……………………………………născut/ă la data de ………………………………..înlocalitatea …………………………………., sectorul/judeţul …………………….., domiciliatîn ……………………….., str. ………………………. nr. ………, bloc ………, scara ………., etaj ………………, apt. ……….., sectorul/judeţul …………………………………………., posesorul/posesoareabuletinului/cărţiide identitateseria ……………………. nr. ………………. eliberat/ă de …………………………………………….. la data de ………………………., codnumericpersonal …………………………

Avândînvedere:

  1. că am optat pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi………………………………….., în centrul universitar……………………………….
  2. cunoscând cuantumul taxei anuale în lei în sumă de …………………….lei, aferent efectuării stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialități, prevăzut în Anexa la Ordinul 973/4592/2010 al ministrului sănătăţiişi ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 05.08.2010,

îmi asum prezentul:

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

prin care sunt de acord şi mă oblig, întermeneleşicondiţiilestabilite de  art.1 alin. (2) dinOrdinul nr. 973/4592/2010 al ministruluisănătăţiişi al ministruluieducaţiei, cercetării, tineretuluişisportuluisăplătescsuma de ……………………. lei încontulBeneficiaruluiMinisterulSănătăţii, cusediulîn Bucuresti, str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sect. 1, CUI 4266456 şicontdeschisla Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti -IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, astfel:

  1. Prima tranşă semestrială în sumă de ………………………. lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 1, al fiecărui an de pregătire
  2. A doua tranşă semestrială în sumă de ……………………….lei în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii semestrului 2, al fiecărui an de pregătire

Neplata taxei în condiţiile prezentului angajament de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(3) dinactulnormativ mai sus menţionat.

Totodată mă angajez ca în termen de 15 zile să informez în scris Ministerul Sănătăţii asupra oricărei modificări în statutul meu (schimbare nume, domiciliu, actde identitate, unitate angajatoare, etc.)

Data: ……../……../……..

NUME SI PRENUME ÎN CLAR CU LITERE DE TIPAR………………………………………..

Semnătura celui ce se angajează la plată ………………………..

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns