CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII VASLUI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII VASLUI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                                                       un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă în cadrul Compartimentului de Expertiză medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere; j) copie de pe carnetul de muncă (conform cu originalul) și adeverință de salariat din care să reiasă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate; k) curriculum vitae.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, pentru a se certifica în conformitate cu originalul. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.02.2020. Condițiile de participare la concurs și alte relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din str. Andrei Mureșanu nr. 22 – Biroul Resurse Umane, sau la tel.: 0743.121.212, int. 118.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns