Actele necesare pentru înscrierea la concurs studii doctorale UMF Craiova

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului. Înscrierea se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.  Cerere înscriere doctorat (formular tipizat -Cerere inscriere doctorat 2019 Nr. …………../………09.2019 DOAMNĂ DIRECTOR,Subsemnatul (a), …………………………………………………………………………..domiciliat (ă) în ………………………………………………., judeŃul ……………………….,strada…………………………………………….., nr. ……, bl. ………, sc. […]

Continue Reading

Taxe de studii doctorale UMF Craiova

Taxe de studii pentru cetăţenii români, precum şi pentru cei proveniţi din statele UE şi SEE, locuri cu taxă – cont propriu în lei: – taxă înscriere concurs admitere: 300  lei / candidat (Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat  sunt scutiţi de plata  taxei de înscriere. Scutirea de la plata […]

Continue Reading

Cifră şcolarizare an universitar 2019 – 2020 studii doctorale UMF Craiova

Cifră şcolarizare an universitar 2019 – 2020, cetăţeni români, UE şi SEE: DOMENIUL Număr locuri (granturi) bugetate Număr locuri cu taxă cu frecvenţă, cu bursă   cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă fără bursă cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă MEDICINĂ     15                             14 80 MEDICINĂ DENTARĂ 15 FARMACIE 5 TOTAL: 100 […]

Continue Reading

Calendar admitere studii doctorale UMF Craiova

Concurs admitere – sesiunea septembrie 2019 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se organizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102 din 15 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, […]

Continue Reading

Anexa 9 Declaratie pe proprie raspundere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Subsemnatul/a ___________________________________________, domiciliat/ă în________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propriarăspundere, sub sancţiunile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficiaconcomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,indiferent […]

Continue Reading

Anexa 8 Fisa de inscriere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARAFIŞĂ DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂSESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 DOMENIUL Medicină/ Medicină Dentară /FarmacieSecţiunea I.1Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină Campul care se completeaza de catrecandidat1 Numele de familie la naştere (dincertificatul de naştere) 2 Numele de familie actual (dupăcăsătorie, înfiere, modificare la cerere,dacă […]

Continue Reading

Anexa 7 Aprobat conducator doctorat studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Prof. Univ. Dr. _____________________(Aviz conducător)Către conducerea Şcolii Doctorale,Subsemnatul (a) _________________________________________________vă rog a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat,în sesiunea septembrie 2019Domeniul fundamental ierarhizare: Ştiinţe Biologice şI BiomedicaleRamura de ştiinţă: MedicinăDomeniul de studii universitare de doctorat: Medicină / Medicină Dentară / FarmacieConducător de doctorat Prof. Univ. Dr. _______________________________Forma la doctorat: cu frecvenţăLa cerere anexez […]

Continue Reading

Anexa 6 Graficul desfasurarii concursului de admitere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILEUNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 20193 – 13 septembrie 2019Completarea on-line a fişei de înscriere 9 -13 septembrie 2019Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul Şcolii DoctoraleDepunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctoralela Secretariatul Şcolii Doctorale 11- 13 septembrie 2019Examen competenţă lingvistică 16 – 17 septembrie 2019Desfăşurarea examenului de probă orală […]

Continue Reading

Anexa 5 Procedura de examen, proba orala (interviu) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Se stabileşte de către fiecare comisie şi urmăreşte, în principal, următoarele:1. Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.2. Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se […]

Continue Reading