INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul clinic de Radiologie, imagistică medicală și radiologie intervențională;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Geriatrie și gerontologie la Cabinetul de Geriatrie și gerontologie din Ambulatoriul integrat;
 două posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția clinică ATI II;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Compartimentul Analize specifice pentru tratamentul și monitorizarea bolilor cronice de ficat și pentru activitatea de transplant hepatic.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul institutului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 22.11.2019, iar concursul
se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 22.11.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?