INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie din Ambulatoriul integrat-temporar vacant până la data de 01.11.2020;                                                      un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie, cu competență în Oncologie-hematologie
pediatrică la Compartimentul Transplant medular din cadrul Secției clinice Pediatrie II;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie, cu competență în Oncologie-hematologie
pediatrică la Compartimentul Hematologie-oncologie din cadrul Secției clinice Pediatrie II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, camera 10, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 14.06.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 021.319.50.87

Faci un comentariu sau dai un răspuns?