PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, sesiunea 12 septembrie 2020, simultan cu examenul EDA.

Examene

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 12 septembrie-24 octombrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.

Prezentăm lista candidaților cu dosare validate pentru sesiunea de 19 martie 2020. Acești candidați NU trebuie să mai trimită alt dosar de înscriere.

candidati-19-03-2020-ATI

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, sesiunea 12 septembrie 2020, simultan cu examenul EDA.

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 12 septembrie-24 octombrie 2020
sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie
intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate
până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările
ulterioare.

La acest examen se pot prezenta:

1. Medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală,
confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2020 încheie stagiul de pregătire
(inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform curriculei aprobate pentru această
specialitate;
2. Medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală,
confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de pregătire şi nu au susţinut acest
examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare. Prezentarea la examen se face cu
respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi
finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în
termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
3. Medicii specialişti sau primari care au efectuat cu aprobarea Ministerului Sănătăţii
pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31
decembrie 2020, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate;
4. Medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care
finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2020 *);
Se mai pot prezenta tot în acesată sesiune, prin derogare de vechime, în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea
rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii care încheie stagiul de
pregătire în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021-11 martie 2021, inclusiv.
Pentru acești candidați, dosarele pentru aprobarea derogărilor de vechime, transmise
prin servicii poștale la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere
Profesională al Ministerul Sănătății, vor conține recomandarea coordonatorului în rezidenţiat,
respectiv a coordonatorului de pregătire în a doua specialitate, document care va avea
semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate, antetul unității sanitare
emitente, numărul și data de eliberate precum și ștampila rotundă a unității.
Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist, se va face cu
data de întâi a lunii următoare finalizării stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată
de unitatea angajatoare pentru rezidenţi, respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei
aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea
integrală a pregătirii de specialitate. Aceste documente trebuie să poarte antetul unității
sanitare emitente, număr și dată de eliberare, semnătura managerului și ștampila rotundă
a unității.
Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale București, Cluj-Napoca, Iași,
Târgu Mureș și Timișoara cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica specialității după care se vor desfăşura examenele în această sesiune, a fost
publicată în săptămânalul “Viaţa Medicală”, şi este postată pe pagina web a Ministerului
Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Tematici.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

Examenul constă din proba scrisă, probele clinice și proba practică, conform
prevederilor tematicii valabile.
Prima probă de examen, proba scrisă, se va desfășura sâmbătă 12 septembrie 2020,
în centrul universitar București.
a.)Proba scrisă (testul A şi testul B), cu 120 de întrebări cu răspunsuri multiple, la
alegere. Fiecare test are 60 întrebări, durează 2 ore şi se susţine după testele-grilă
elaborate de către Societatea Europeană de Anestezie.
b.) Probele clinice şi proba practică, se susţin conform tematicii de examen.
Acestea se vor susține după promovarea probei scrise, în centrele universitare:
București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.
Nota minimă pentru promovarea probelor clinice/practice este 7,00.
Nota minimă pentru confirmarea ca medic specialist în specialitatea Anestezie și
terapie intensivă este 7,00.
Nota minimă pentru obţinerea şi a Diplomei Europene în Anestezie şi Terapie
Intensivă este punctajul minim european pentru proba scrisă, stabilit de către
Societatea Europeană de Anestezie.

ÎNSCRIERI

1. Medicii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor transmite prin servicii
poștale dosarele de înscriere, în perioada 10 august-21 august 2020, inclusiv, la
Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare București, ClujNapoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș.
2. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la
a doua specialitate în regim cu taxă, vor transmite dosarele de înscriere tot în
perioada cuprinsă între 10 august-21 august 2020, inclusiv, la Serviciul de
Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerului
Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
3. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice vor transmite dosarele de înscriere tot
în perioada 10 august-21 august 2020, inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în
Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al Ministerului Sănătății din str.
Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
4. Candidaţii care finalizează pregătirea în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021-
11 martie 2021, inclusiv şi solicită susţinerea examenului cu derogare de vechime,
vor transmite dosarele de înscriere în perioada 10 august-21 august 2020, inclusiv,
la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al
Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Dosarele de înscriere ale candidaților, pot fi transmise pe răspunderea
candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru depunere.
Direcţiile de Sănătate Publică Județene vor completa listele candidaților on-line la
adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 24 august 2020, ora 16,00.
Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,
însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 26 august
2020, pe adresa Ministerului Sănătăţii, str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
Judeţ Numele şi
prenumele cu
iniţiala tatălui
Specialitatea in care este confirmat rezident
Nr. Ord. MS
de
confirmare
Data încheierii
stagiului de pregătire
Unitatea de încadrare cu contract de munca pe durata
nedeterminat
a/judeţ
Centrul univ.
în care s-a
efectuat
pregătirea
DSP pentru trimitere certificat spec
Observații privind starea de sănătate.
Nr. chitanta
plata taxa
examen
Nr.
Telefon
de
contact/
mail
Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată
Se va completa „apt” sau „inapt”
Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului
de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine
direcţiilor de sănătate publică.

ARONDAREA CANDIDAŢILOR ŞI LISTELE NOMINALE

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site-ul
www.ms.ro, la rubrica Specialiști – examene și concursuri naționale, la data de 09 septembrie
2020.
Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:
a. cerere tip de înscriere, în care se vor menţiona: specialitatea, centrul universitar
în care s-a efectuat pregătirea, direcția de sănătate publică unde doreşte să se
transmită certificatul de specialist, adresa mail şi un număr de telefon de
contact. Formularul de completat va fi disponibil începând cu data de 10 august
2020 pe pagina web a Ministerului Sănătății și a instituțiilor care vor efectua
înscrierile la examen;
b. copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul, documente ce
trebuie să fie în termen de valabilitate;
c. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
d. copia certificatului/adeverinței de medic specialist sau primar pentru candidaţii
aflați la a doua specialitate;
e. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie,
divorţ etc.), dacă este cazul;
f. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor
cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor
colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
g. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la
cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
h. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima
specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate
(unde este cazul);
i. adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care
să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe perioadă determinată sau
nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca
medic rezident la data de 31.12.2020, precum și data încheierii pregătirii în
rezidențiat-în original.
j. pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa
de finalizare a pregătirii în specialitate va fi eliberată de coordonatorul de
program în specialitate. Acest document trebuie să poarte antetul unității
sanitare emitente, număr și dată de eliberate și ștampila rotundă a unității.
k. recomandarea coordonatorului de rezidenţiat – obligatorie pentru cei care
încheie pregătirea în perioada 1 ianuarie -11 martie 2021, inclusiv.
l. medicii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate, vor
anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii**)
m. chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poştal sau prin ordin de plată,
achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr.
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de
Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa:
str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul
pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
n. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii
pentru medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
o. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la
dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși
automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.
2. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist,
întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii,
asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea
pregătirii.
3. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea
Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu
promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în
rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
4. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații
absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.
5. Candidații care transmit dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se
vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, până la data
afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.
6. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința
secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de
identitate
________________________________________________________________________
*) Cetăţenii străini vor transmite dosarele de înscriere în perioada 10 august-21 august 2020,
inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională al
Ministerului Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București și vor prezenta aprobarea
MEN privind înscrierea la stagiul de specializare, documente privind specializarea efectuată,
copie legalizată a diplomei de licenţă și după caz documente privind schimbarea numelui ( dacă
este cazul-certificat căsătorie, divorț, etc.), chitanţa de plată a taxei de examen.
**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele transmise în perioada 10 august-21
august 2020, inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere
Profesională al Ministerului Sănătății din Str. str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, vor fi
însoţite de copiile documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română, din care
sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei de
specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa acestui
aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox (document
orginal + traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”, precum și
recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea (recomandarea
trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).
ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *