PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 23 septembrie 2020

Examene

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 23 septembrie-24 octombrie 2020 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși automat în listele candidaților din sesiunea 12 septembrie 2020.

Prezentăm lista candidaților cu dosare validate pentru sesiunea de 19 martie 2020. Acești candidați NU trebuie să mai trimită alt dosar de înscriere.

candidati-19-03-2020

PUBLICATIE Privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist, din sesiunea 23 septembrie 2020

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 23 septembrie-24 octombrie 2020
sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi
farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până
la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.
La acest examen se pot prezenta:
1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de
cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie
2020 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), conform
curriculelor aprobate pentru fiecare specialitate;
2. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de
cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care au încheiat stagiul de
pregătire şi nu au susţinut acest examen sau nu l-au promovat în sesiunile anterioare.
Prezentarea la examen se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv în termen de maximum 5 ani de la data încheierii
programului de pregătire.
3. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti sau primari care au efectuat cu
aprobarea Ministerului Sănătăţii pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua
specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2020, încheie stagiul de pregătire în noua
specialitate;
4. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin Ministerul
Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2020*);
Se mai pot prezenta tot în acesată sesiune, prin derogare de vechime, în condiţiile prevăzute
de Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu
modificările și completările ulterioare, candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada
cuprinsă între 1 ianuarie 2021-22 martie 2021, inclusiv.
Pentru acești candidați, dosarele pentru aprobarea derogărilor de vechime, transmise
prin servicii poștale la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere
Profesională al Ministerul Sănătății, vor conține recomandarea coordonatorului în rezidenţiat,
respectiv a coordonatorului de pregătire în a doua specialitate, document care va avea
semnătura și parafa coordonatorului de pregătire în această specialitate, antetul unității sanitare
emitente, numărul și data de eliberate precum și ștampila rotundă a unității.
Pentru această categorie de candidaţi, confirmarea ca medic specialist/medic dentist
specialist/farmacist specialist, se va face cu data de întâi a lunii următoare finalizării
stagiului de pregătire, pe baza adeverinţei eliberată de unitatea angajatoare pentru rezidenţi,
respectiv de coordonatorul de stagiu pentru cei aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate
în regim cu taxă, din care să rezulte efectuarea integrală a pregătirii de specialitate. Aceste
documente trebuie să poarte antetul unității sanitare emitente, număr și dată de eliberare,
semnătura managerului și ștampila rotundă a unității.
Examenul se va desfăşura cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009
privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare, în
centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice precum
şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de
pregătire, cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă, pentru care examenul se va desfăşura
numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.
Tematicile după care se vor desfăşura examenele în această sesiune sunt postate pe pagina
web a Ministerului Sănătăţii www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și
concursuri naționale /Tematica examenului de specialitate.

DESFĂŞURAREA EXAMENULUI:

1. Pentru toate specialităţile cu excepţia specialităţii Medicina de urgenţă
Examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată
pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa comisiei aprobate pentru această
sesiune.
Examenul de specialist are următoarele probe:
a) Proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din tematica fiecărei specialităţi, cu durată
de trei ore;
b) Una sau două probe clinice şi proba practică, conform probelor prevăzute de
tematicile fiecărei specialităţi.
Elaborarea baremului de corectare pentru proba scrisă, precum şi modul de desfăşurare
a tuturor probelor este de competenţa comisiilor de examen aprobate pentru această sesiune.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare
probă a examenului, obţinând în final media 7,00.
2. Pentru specialitatea Medicina de urgenţă:
Examenul se va susţíne conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Comun MS și
MECTS nr.1333/6556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea
pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă
Examenul pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea medicina de
urgenţă se va desfăşura în centrele universitare Bucureşti – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
și Târgu Mureş – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş și va avea următoarele
probe:
a) Proba scrisă se desfăşoară în prima zi a perioadei anunţate pentru desfăşurarea
examenului de obţinere a titlului de medic specialist. Proba scrisă se va desfăşura concomitent
şi va începe la aceeaşi oră în ambele centre de examinare. Testele utilizate în cele două centre
de examinare vor fi identice. Proba scrisă va consta dintr-un test de tip grilă cu 250 de întrebări
cu răspunsuri multiple. Durata probei scrise este de 4 ore.
Candidaţii care au susţinut şi au promovat proba scrisă într-o sesiune anterioară, dar au
fost respinşi la examen din cauza rezultatelor la probele clinice/practice, vor susţine numai
aceste probe, luându-se în considerare punctajul de promovare al probei scrise anterioare,
pentru următoarele 3 sesiuni ordinare de examen de specialitate, după promovare.
b) Proba clinică teoretică
c) Proba practică se desfăşoară utilizând simulatoare de pacient.
Candidatul va fi confirmat specialist dacă promovează cu minim nota 7,00 fiecare
probă a examenului obţinând în final media 7,00.
ÎNSCRIERI
1. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă
medicală, vor transmite prin servicii poștale dosarele de înscriere, la Direcţiile
de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare de examen, respectiv la
Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu
reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 10-26 august 2020 inclusiv.
2. Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi
la pregătire la doua specialitate în regim cu taxă, vor transmite prin servicii
poștale dosarele de înscriere în perioada cuprinsă între 10-26 august 2020
inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere
Profesională al Ministerul Sănătății, din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
3. Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, care au efectuat specializare prin
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice vor transmite prin
servicii poștale dosarele de înscriere în perioada 10-26 august 2020 inclusiv,
la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională
al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
4. Candidaţii care finalizează pregătirea în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 22
martie 2021 inclusiv, solicitând susţinerea examenului cu derogare de vechime,
vor transmite prin servicii poștale dosarele de înscriere, în perioada 10-26
august 2020 inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și
Recunoaștere Profesională al Ministerul Sănătății, din str. Bodești, nr. 1, sector
2, Bucureşti.
Dosarele de înscriere ale candidaților în vederea susținerii examenului de obținere
a titlului de medic specialist/medic dentist specialist/farmacist specialist, pot fi transmise
pe răspunderea candidatului, prin orice serviciu poștal, la adresele indicate pentru
depunere.
Direcţiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile de specialitate ale
ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro,
listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 28 august 2020, ora 12,00.
Tabelele cuprinzând candidaţii înscrişi prin instituțiile teritoriale, pe suport de hârtie,
însoţite de adresa semnată de conducerea instituției, se vor transmite până la data de 31 august
2020, pe adresa Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională
al Ministerul Sănătății, str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
Judeţ

Numele şi prenumele cu iniţiala tatălui
Specialitatea in care este confirmat rezident
Nr. Ord. MS
de
confirmare
Data încheierii stagiului de pregătire
Unitatea de încadrare cu contract de munca pe durata nedeterminat
a/judeţ
Centrul univ. în care s-a efectuat pregătirea
DSP pentru trimitere certificat specialist
Observații privind starea de sănătate.
Nr. chitantei plata taxa examen
Nr.
Telefon
de
contact/
mail
Se va codifica “FP” pentru rezidenţii încadraţi pe perioadă determinată
Se va completa „apt” sau „inapt”
Candidaţii vor fi înscrişi în tabele cu numele şi prenumele corect conform actului
de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ş,Ţ.
Întreaga responsabilitate a completării corecte a datelor din tabel revine
direcţiilor de sănătate publică, respectiv ministerelor cu reţea sanitară proprie.

ARONDAREA CANDIDAŢILOR ŞI LISTELE NOMINALE

Arondarea numerică a candidaţilor admişi pentru sesiunea în curs, pe centre
universitare acreditate pentru pregătire în specialitate şi pe specialităţi, va fi comunicată prin
publicare pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri
naționale, la data de 09 septembrie 2020.
Listele definitive ale candidaţilor admişi pe specialităţi şi centre universitare, clinicile
de desfăşurare a examenelor, preşedinţii comisiilor de examen, data şi ora de prezentare a
candidaţilor pentru susţinerea examenului, se vor afişa pe site-ul www.ms.ro, la rubrica
Specialiști/ Concursuri/ Examene și concursuri naționale, la data de 21 septembrie 2020.
Dosarul de înscriere al tuturor candidaţilor va cuprinde:
a. cerere de înscriere tip, formularul de completat va fi disponibil începând cu
data de 10 august 2020 pe pagina web a Ministerului Sănătății și a instituțiilor
care vor efectua înscrierile la examen;
b. copia buletinului de identitate/cărţii de identitate sau pașaportul, documente ce
trebuie să fie în termen de valabilitate;
c. copia a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licenţă);
d. copia certificatului/adeverinței de medic, medic dentist sau farmacist specialist
pentru candidaţii la a doua specialitate;
e. copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie,
divorţ etc.), dacă este cazul;
f. xerocopia carnetului de rezident din care să reiasă efectuarea tuturor stagiilor
cuprinse în curricula specialităţii, respectiv absolvirea cu note a tuturor
colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
g. xerocopii ale stagiilor de pregătire cu note/calificativ, pentru medicii aflaţi la
cea de a doua specialitate în regim cu taxă, care nu au carnet de rezident;
h. xerocopii ale documentelor care atestă stagiile recunoscute din prima
specialitate, pentru cei ce finalizează pregătirea pentru a doua specialitate
(unde este cazul);
i. adeverinţa în original, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat
rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual de muncă (pe
perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în
rezidenţiat, vechimea ca medic, medic dentist sau farmacist rezident, la data
de 31.12.2020, respectiv, data încheierii pregătirii, după caz.
j. pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxă, adeverinţa
de finalizare a pregătirii în specialitate, va fi eliberată de coordonatorul de
program în specialitate. Acest documnet trebuie să conțină antetul unității
sanitare emitente, numărul și data de eliberare a documentului, precum și
ștampila rotundă a unității.
k. recomandarea coordonatorului de rezidenţiat – obligatorie pentru cei care
solicită prezentarea la examen prin derogare de vechime și încheie pregătirea
în perioada 01 ianuarie – 22 martie 2021, inclusiv.
l. medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite
perioade de stagii în străinătate, în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor
anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii de recunoaştere a acestor stagii**)
m. chitanţa de plată a taxei de 300 de lei, prin mandat poştal sau prin ordin de plată,
achitate pe numele candidatului, în contul IBAN nr.
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de
Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa:
str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul
pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.
n. xerocopii ale documentelor ce atestă achitarea la zi a sumelor aferente pregătirii
pentru medicii aflaţi la pregătire în cea de a doua specialitate.
o. declarația pe proprie răspundere a candidatului, că documentele depuse la
dosarul de înscriere în copie, sunt conforme cu originalele deținute.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

1. Candidații care au depus dosare de examen în vederea susținerii examenului
programat a se desfășura începând cu data de 19 martie 2020, vor fi admiși
automat în listele candidaților din sesiunea 23 septembrie 2020.
2. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist,
întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii,
asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea
pregătirii.
3. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea
Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu
promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în
rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
4. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații
absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.
5. Candidații care transmit dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se
vor completa la notificarea prin mail, cu toate documentele necesare prezentării
la examen, până la data afișării listelor de candidați, nu vor fi admiși la examen.
6. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința
secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de
identitate
________________________________________________________________________
*) Cetăţenii străini vor transmite prin servicii poștale, în perioada 10-26 august 2020 inclusiv,
dosarele de înscriere la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere
Profesională al Ministerul Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București. Acestea vor
conține aprobarea Ministerului Educației Naționale privind înscrierea la stagiul de specializare,
documentele privind specializarea efectuată, copie legalizată a diplomei de licenţă și după caz
documente privind schimbarea numelui -certificat căsătorie, divorț, etc. și chitanţa de plată a
taxei de examen.
**) În cazul în care nu există aceasta aprobare, dosarele transmite prin servicii poștale, în
perioada 10-26 august 2020 inclusiv, la Serviciul de Perfecționare în Sănătate Publică și
Recunoaștere Profesională al Ministerul Sănătății din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București şi
vor fi însoţite de copiile documentelor originale şi de traducerea legalizată în limba română,
din care sa reiasă stagiile de pregătire efectuate în străinătate, precum şi de avizul comisiei
de specialitate a Ministerului Sănătăţii privind recunoaşterea acestor stagii. În lipsa
acestui aviz candidații vor prezenta și un set suplimentar de acte doveditoare în copie xerox
(document orginal + traducerea legalizată în limba română), acest set va fi notat ”setul II ”,
precum și recomandarea coordonatorului de rezidențiat din România privind echivalarea
(recomandarea trebuie să poarte semnătura și parafa coordonatorului).
ooooo 000 ooooo

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns