SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală cu atestat în Asistență medicală de urgență
prespitalicească la Stația centrală Drobeta Turnu-Severin, Compartimentul de Asistență medicală de urgență și transport medical asistat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate la sediul unității și pe site-ul: www.ambulantamh.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Splai Mihai Viteazu nr. 5–7, Drobeta Turnru-Severin, în termen de 15 zile calendaristice
de la data de 31.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 31.05.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0252.318.856.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?