SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie pentru Compartimentul Asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Eforie Sud.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs și asigurarea de malpraxis;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copia atestatului de studii complementare în Asistență medicală de urgență prespitalicească.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La depunerea dosarelor de înscriere candidații au obligația de a prezenta originalele actelor depuse la dosar în copie.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la daa de 07.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 07.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0241.624.711, int. 138 sau pe site-ul instituției: www.ambulancect.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *