SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                              trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Secția Chirurgie pediatrică.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) copie de pe asigurarea de răspundere civilă profesională în termen de valabilitate; k) certificat/adeverință de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019; l) copia certificatului de naștere, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

Taxa de concurs este de 150 de lei și va fi achitată la casieria spitalului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului și va fi afișată pe site-ul acestuia. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din bd. Basarabia nr. 21, sector 2, București, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.03.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns