SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Alergologie și imunologie clinică la Compartimentul Alergologie și imunologie clinică;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Secția Chirurgie generală – Compartimentul Urologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Celelalte documente
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul și pe site-ul spitalului.
Probe de concurs sunt: proba scrisă; proba clinică/practică; analiza și evaluarea activității profesionale și științifice.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 04.10.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 04.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.318.91.84, int. 193.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?