SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele
funcții:
 șef Secția Pneumologie I Stejăriș;
 șef Secția Clinică Pneumologie II Stejăriș;
 șef Secția Pneumologie Copii Stejăriș.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
h 1) în situația prevăzută la art. 1 alin. (6) Ordinul nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, un document, certificat
de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la
sancțiunea aplicată;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
La înscriere candidații vor prezenta și originalele actelor depuse în copie.
În secțiile clinice funcția de șef secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca
specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele
cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Medicii care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de lege (67 de ani) nu pot participa la concursurile sau
examenele pentru ocuparea funcției de șef de secție.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă
clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările
și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Tematica de concurs se afișează la sediul spitalului, Aleea Dealul Spirii nr. 12 și pe site-ul acestuia: www.pneumologie.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 27.12.2019, iar concursul se organizează în
termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0268.477.011, 0268.477.263, int. 206 – comp. RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *