SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL PANTELIMON” BUCUREŞTI scoate la CONCURS urmatoaele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL PANTELIMON” BUCUREŞTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală;
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală în cadrul UPU – Compartiment de Radiologie și Imagistică Medicală.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți
aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, la tel.: 021.255.40.99, int. 201.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns