SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică ATI I;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică ATI I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția clinică Neonatologie I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția clinică Neonatologie II;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI – Secția clinică
ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția clinică Ortopedie
II;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea clinică Primire
Urgențe (UPU) – SMURD.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul:
www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale/Tematica examenului de specialitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0264.592.771, int. 1120.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?