SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALBA IULIA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                         • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția Ortopedie și traumatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția ATI;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie medicală – Compartiment Îngrijiri paliative;
• un post cu jumătate de normă de medic în specialitatea Psihiatrie la Compartimentul Psihiatrie cronici Baia de Arieș.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul. Pentru posturile cu fracțiune de normă nu pot candida medici rezidenți aflați în ultimul an de pregătire (conform Ord. m.s. nr. 184/2018). 

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau se prezintă copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 28.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 28.02.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns