SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BISTRIȚA (JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la UPUSMURD;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPUSMURD;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la Secția Chirurgie generală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul MS : www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Examene și concursuri naționale.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0263.214.818.

Lasă un răspuns