SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE (JUDEȚUL MARAMUREȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „DR. CONSTANTIN OPRIȘ” BAIA MARE (JUDEȚUL MARAMUREȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radioterapie pentru Laboratorul de Radioterapie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția Ortopedie și traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Urologie la Secția Urologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie.                                    două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data 28.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 28.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0262.218.712.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *