SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ „DR. ALEXANDRU AUGUSTIN” SIBIU (U.M. 02460) scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Unitatea de Transfuzie sanguină – funcție civilă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie vasculară la Compartimentul Chirurgie vasculară – Secția Chirurgie generală – funcție civilă;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicina muncii la Biroul de Managementul calității serviciilor medicale – funcție civilă.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la
art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele precizate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic specialist
în specialitatea ATI și Chirurgie vasculară (după caz), iar pentru postul de medic primar la Biroul managementul calității se afișează la sediul și pe site-ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Victoriei nr. 46, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 08.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 08.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.211.209, int. 112 sau la sediul spitalului, bd. Victoriei nr. 46 – Biroul Resurse Umane.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?