SPITALUL MUNICIPAL „CARITAS” ROȘIORII DE VEDE (JUDEȚUL TELEORMAN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL „CARITAS” ROȘIORII DE VEDE (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul de analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria unității.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica în conformitate cu originalul.
Tematica de concurs se găsește pe site-ul: www.spitalulcaritasrosiori.ro
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: analiza și evaluarea activității profesionale și științifice; proba scrisă; proba practică.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 07.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 07.06.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0247.406.689.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?