SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN (JUDEȚUL NEAMȚ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN (JUDEȚUL NEAMȚ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții: șef Secția Medicină internă;
șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie;
șef Secția Cardiologie;
șef Secția Obstetrică-ginecologie;
șef Secția Neonatologie;                                                                                     
șef Secția Chirurgie generală;                                                                           
șef Secția Ortopedie și traumatologie;                                                             
șef Secția ATI;                                                                                                       
șef Secția Boli infecțioase;                                                                                 
șef Secția Psihiatrie;                     
șef Secția Neurologie;                                                                                           
șef Secția Pediatrie;                                                                                     
șef Laborator Analize medicale;                                                                           
șef Laborator Radiologie și imagistică medicală;                                         
șef Serviciu Anatomie patologică;                                                                   
șef Serviciu SPIAAM.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; b) copie xerox de pe diploma de studii; c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în  Anexa nr. 2 la normele menționate; e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; g) certificat privind starea de sănătate; h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate; k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/ laboratorului/serviciului; l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului. Documentele solicitate în copie vor fi însoțite și de originale. La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin  ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist). Medicii care au împlinit vârsta de 67 de ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din unitățile sanitare conform art. 185, alin. 13 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare. Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs. Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. Bibliografia de concurs și temele-cadru pentru proiectul de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului vor fi afișate la avizierul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 10.01.2020, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 10.01.2020. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, str. Tineretului nr. 28, sau la tel.: 0731.665.522.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *