Anexa 9 Declaratie pe proprie raspundere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Subsemnatul/a ___________________________________________, domiciliat/ă în________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propriarăspundere, sub sancţiunile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficiaconcomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,indiferent […]

Continue Reading