Reprezentanţii Spitalului ‘Victor Babeş’ Timişoara au amenajat spaţiul pentru RMN-ul destinat cu prioritate investigaţiilor pediatrice

Reprezentanţii Spitalului de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara au finalizat amenajarea centrului de imagistică în care este amplasat noul RMN de ultimă generaţie, destinat prioritar investigaţiilor copiilor internaţi aici, care necesită analize mai amănunţite. “Aparatul RMN a sosit de câteva luni, dar acum s-a amenajat spaţiul pentru copii, să fie mai prietenos, inclusiv pentru […]

Continue Reading

Anexa 9 Declaratie pe proprie raspundere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Subsemnatul/a ___________________________________________, domiciliat/ă în________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propriarăspundere, sub sancţiunile art. 292 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficiaconcomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,indiferent […]

Continue Reading

Anexa 8 Fisa de inscriere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARAFIŞĂ DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE ŞCOALA DOCTORALĂSESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 DOMENIUL Medicină/ Medicină Dentară /FarmacieSecţiunea I.1Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină Campul care se completeaza de catrecandidat1 Numele de familie la naştere (dincertificatul de naştere) 2 Numele de familie actual (dupăcăsătorie, înfiere, modificare la cerere,dacă […]

Continue Reading

Anexa 7 Aprobat conducator doctorat studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Prof. Univ. Dr. _____________________(Aviz conducător)Către conducerea Şcolii Doctorale,Subsemnatul (a) _________________________________________________vă rog a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat,în sesiunea septembrie 2019Domeniul fundamental ierarhizare: Ştiinţe Biologice şI BiomedicaleRamura de ştiinţă: MedicinăDomeniul de studii universitare de doctorat: Medicină / Medicină Dentară / FarmacieConducător de doctorat Prof. Univ. Dr. _______________________________Forma la doctorat: cu frecvenţăLa cerere anexez […]

Continue Reading

Anexa 6 Graficul desfasurarii concursului de admitere studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILEUNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 20193 – 13 septembrie 2019Completarea on-line a fişei de înscriere 9 -13 septembrie 2019Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul Şcolii DoctoraleDepunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctoralela Secretariatul Şcolii Doctorale 11- 13 septembrie 2019Examen competenţă lingvistică 16 – 17 septembrie 2019Desfăşurarea examenului de probă orală […]

Continue Reading

Anexa 5 Procedura de examen, proba orala (interviu) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Se stabileşte de către fiecare comisie şi urmăreşte, în principal, următoarele:1. Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.2. Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se […]

Continue Reading

Anexa 4 Certificatul de competenta lingvistica (CCL) studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL)Testul de limbă străină se susţine la Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”; Medicină I, et.3, cab. 323.Testul constă în verificarea capacităţii de a asculta, a citi, a participa laconversaţie, a susţine un discurs şi a elabora în scris un document […]

Continue Reading

Anexa 3 Proces verbal studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

din data de: ______________Al colocviului de admitere la doctorat susţinut deDl. /D-na Dr. ______________________________________________în Domeniul: Medicină / Medicină dentară / FarmacieConducător de doctorat: ______________________________________PreşedinteleComisiei de examinare: ___________________________MembriiComisiei de examinare: 1.__________________________2. _________________________3. _________________________Hotărârea comisiei privind admiterea candidatuluiNr.Crt.NUME ŞI PRENUMEEXAMINATORI Nota SEMNĂTURA1.2.3.4. Media * _____________* Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a […]

Continue Reading

Anexa 2 Structura listei de lucrari a candidatului studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

I. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste cotate ISI, indexate Web of Science.II. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în revisteindexate în baze de date internaţionale (BDI).III. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în revistenaţionale recunoscute.IV. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la […]

Continue Reading

Anexa 1 Taxa de scolarizare studii doctorale UMF Victor Babes Timisoara

Taxa de înscriere este de 150 lei.Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii este de 150 lei.Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din UniuneaEuropeană, taxa de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este […]

Continue Reading