ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi în cadrul cabinetelor
medicale școlare:
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Școala nr. 179; Școala nr. 13 – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Școala nr. 6, Grădinița Școlii nr. 6 (sediul din Dobrogeanu Gherea); Grădinița Școlii nr. 6 (sediul din Sisești); Colegiul Tehnic Media; Liceul „D. Paciurea” – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Colegiul Agricol „V. Harnaj”; Colegiul „H. Coandă”; Grădinița nr. 283 (sediul din Calea Floreasca și sediul din str. Ficusului) – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Liceul „A. Vlaicu”; Colegiul „Mircea cel Bătrân”; Grădinița nr. 43 (sediul din Inculeț); Grădinița nr. 43 (sediul din Pavlov); Grădinița „Steaua” – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Liceul „Al. Vlahuță”; Grădinița nr. 252 (ambele sedii) – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Colegiul Național „I. Neculce”; Grădinița nr. 42 corp A și B – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul Greco-catolic „Timotei Cipariu”; Grădinița nr. 44 (str. Bârlogeni și str. Izbiceni); Grădinița nr. 222 – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul „N. Tonitza”; Școala gimnazială nr. 5; Grădinița nr. 251 (str. Venezuela – corp A și str. Miercani – corp B) – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Școala gimnazială Herăstrău – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Școala nr. 49; Grădinița „Licurici” (sediul din bd. Dacia) – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Grădinița nr. 23; Colegiul Național „Emil Racoviță” – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Grădinița „Lumea Poveștilor” și nr. 258; Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”; Școala gimnazială „Maria Rosetti” – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Școala gimnazială nr. 24; Școala gimnazială nr. 46 – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Școala nr. 20; Grădinița nr. 211; Grădinița nr. 160; Grădinița nr. 232 – sector 3;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul „Traian Vuia”; Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”; Școala gimnazială nr. 308; Grădinița Școlii gimnaziale nr. 308 – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”- sector 5;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – universități;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Universitatea Politehnica București,UNEFS – universități.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical (tip A5) din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate, în original. Celelalte documente vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Tematica de concurs este cea afișată pe site-ul Ministerului Sănătății pentru medic Medicină generală cu drept de liberă practică.
Probele de concurs sunt: proba scrisă, proba clinică/practică, analiza și evaluarea activității profesionale științifice.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 031.433.74.45/031.433.74.46.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns