ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi la Cabinetele Medicale
Stomatologice Școlare:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Liceul Teoretic „George Călinescu”, Școala gimnazială nr. 5 – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Școala gimnazială nr. 31; Școala nr. 41 – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Școala gimnazială nr. 88 – sector 3;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Școala gimnazială nr. 54; Școala gimnazială nr. 112 – sector 3;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Școala gimnazială nr. 127; Școala gimnazială nr. 280 (clasele 5-8) – sector 5;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” clasele 9-12; Școala gimnazială nr. 115; Școala Gimnazială nr. 128 – sector 5;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală la Universitatea Politehnică București – universități;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortodonție la Școala nr. 25; Școala „Ferdinand”; Școala gimnazială nr. 145 – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială la Școala nr. 75 „Leonardo da Vinci”; Școala gimnazială nr. 78 – sector 3;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială la Școala gimnazială nr. 165; Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială la Școala „George Topârceanu”; Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială la Școala nr. 108; Colegiul Romano-catolic „Sf. Iosif” – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortodonție și ortopedie dento-facială la Școala gimnazială nr. 143; Școala gimnazială nr. 144 – sector 5;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Școala gimnazială „Alexandru Costescu”; Școala nr. 182;
Școala gimnazială nr. 183; Școala Gimnazială nr. 192 – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Colegiul Național „I. L. Caragiale” – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Colegiul German „Goethe”; Școala nr. 186 – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Liceul Greco-catolic „Timotei Cipariu” – sector 1;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Școala Gimnazială nr. 89; Liceul Tehnologic „Timpuri
Noi” – sector 3;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Școala gimnazială nr. 190 cu Școala Gimnazială „Mărțișor” nr. 120 (arondată) – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Școala gimnazială nr. 194 – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic stomatolog cu drept de liberă practică la Colegiul Economic „Viilor” – sector 5.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical (tip A5) din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) certificat de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f), g) și j) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate, în original. Celelalte
documente vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Tematica de concurs este cea afișată pe site-ul Ministerului Sănătății pentru medic specialist Stomatologie generală/ medic stomatolog
specialist Ortodonție și ortopedie dento-facială/ medic stomatolog cu drept de liberă practică, după caz.
Probele de concurs sunt: proba scrisă, proba clinică/practică, analiza și evaluarea activității profesionale și științifice.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 01.11.2019, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 01.11.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 031.433.74.45/ 031.433.74.46.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns