ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI scoate la CONCURS următoarele posturi în cadrul cabinetelor medicale școlare:

Jobs

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi în cadrul cabinetelor medicale școlare:

 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Școala
nr. 179; Școala nr. 13 – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Școala
nr. 6; Grădinița Școlii nr. 6 (sediul din Dobrogeanu Gherea);
Grădinița Școlii nr. 6 (sediul din
Sisești); Colegiul Tehnic Media;
Liceul „D. Paciurea” – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Colegiul Agricol „V. Harnaj”; Colegiul
„H. Coandă”; Grădinița nr. 283
(sediul din Calea Floreasca și sediul din str. Ficusului) – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Liceul „A. Vlaicu”; Colegiul „Mircea
cel Bătrân”; Grădinița nr. 43 (sediul din Inculeț); Grădinița nr.
43 (sediul din Pavlov); Grădinița
„Steaua” – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Liceul
„Al. Vlahuță”; Grădinița nr. 252
(ambele sedii) – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Colegiul Național „I. Neculce”; Grădinița nr. 42 corp A și B – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de familie
la Liceul Greco-catolic „Timotei
Cipariu”; Grădinița nr. 44 (str.
Bârlogeni și str. Izbiceni); Grădinița nr. 222 – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de familie la Liceul „N. Tonitza”; Școala
gimnazială nr. 5; Grădinița nr.
251 (str. Venezuela – corp A și str.
Miercani – corp B) – sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de familie
la Școala gimnazială Herăstrău –
sector 1;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Școala nr. 49; Grădinița „Licurici”
(sediul din bd. Dacia) – sector 2;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de familie
la Grădinița nr. 23; Colegiul Național „Emil Racoviță” – sector 2;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat
în specialitatea Medicină de familie la Grădinița „Lumea poveștilor” și 258; Liceul Teoretic
„C. A. Rosetti”; Școala gimnazială
„Maria Rosetti” – sector 2;
 un post cu normă întreagă
de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină de familie
la Școala gimnazială nr. 24; Școala gimnazială nr. 46 – sector 2;
 un post cu normă întreagă
de medic Medicină generală cu
drept de liberă practică la Școala nr. 20; Grădinița nr. 211; Grădinița nr. 160; Grădinița nr. 232 –
sector 3;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat
în specialitatea Medicină de familie la Liceul „Traian Vuia”; Liceul Teologic Adventist „Ștefan
Demetrescu”; Școala gimnazială
nr. 308; Grădinița Școlii gimnaziale nr. 308 – sector 4;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat
în specialitatea Medicină de familie la Liceul Teoretic „Ștefan
Odobleja”; Școala gimnazială cu
grădinița nr. 126 – sector 5;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Universitatea Politehnica București, UNEFS – universități.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește
să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical (tip A5)
din care să rezulte că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate
în termen de valabilitate, copia
certificatului de naștere și de căsătorie (dacă este cazul);
j) certificat de integritate comportamentală, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 118/2019.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de
valabilitate, în original. Celelalte
documente vor fi prezentate și în
original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Tematica de concurs va fi afișată pe site-ul: www.assmb.ro
Probele de concurs sunt: proba scrisă, proba clinică/practică,
analiza și evaluarea activității
profesionale și științifice.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, parter, sector
4, București, în termen de 15 zile
calendaristice de la data de 31.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zilede la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 031.433.74.45; 031.433.74.46.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns