ANUNȚ pentru desfășurarea concursului de rezidențiat pe loc și pe post în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 18 noiembrie 2018

Rezidentiat

1. Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post
și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data
de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București,
Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.
2. Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post
sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este aprobată prin ordin comun al
ministrului sănătății și al ministrului educației naționale .
Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități s-au stabilește defalcat
pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăți de
medicină, medicină dentară și farmacie, în funcție de capacitățile de pregătire pe
specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Asociația Universităților
de Medicină și Farmacie din România și sunt aprobă prin ordin al ministrului
sănătății.
3. Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări
pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se
organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcție de
domeniu
4. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj
minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru
cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.
Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului
de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs,
alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.
5. Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori întrun alt stat membru al Uniunii Europene, precum și candidații din Republica
Moldova, absolvenți cu diploma de licență obținută în ultimii 5 ani la
Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău pentru
locurile oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educației Naționale,
conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, susțin concursul în aceleași
condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest
minister, care le va distribui pe centrele universitare.
6. Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt diferite pe
domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către
Colegiul Medicilor Dentiști din România, respectiv de către Colegiul
Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătății și pot fi
accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale
universităților de medicină și farmacie din România.
2
7. La concurs se pot prezenta:
a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic
uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța
Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările
ulterioare;
c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu
respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de a doua specialități.
Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post,
pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional
încheiat la contractul de muncă;
d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr.
95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic
uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.
Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere
medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care
candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.
8. Pentru candidați medici specialiști, formarea în a doua specialitate se
poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă
specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută
pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.
9. Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică,
respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie
2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele
de luni până joi orele 9,00-15,00, respectiv 9,00-14,00 pentru zilele de vineri.
Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își
vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de
candidați.
Candidații prevăzuți la punctul 5 se înscriu la concurs prin Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în condiții similare celorlalți
candidați și cu respectarea prevederilor anunțului de concurs.
10. Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
(i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele
candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va
legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
(ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează;
(iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;
(iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,
respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile
Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr.679 din 27 apr.2016,
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
3
caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare.
b) xerocopia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care
reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);
c) copia diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist.
Absolvenții promoției 2018 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență,
adeverință privind promovarea examenului de licență;
d) adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă
specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă,
numai pentru rezidenți și specialiști;
e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară
teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului
București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic
și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;
f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea
numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
g) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 400 lei/participant, achitată
pe numele candidatului. Taxa se va plăti în contul IBAN
RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie
a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian
Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.
Documentele prevăzute la lit. c) și lit. f) vor fi însoțite de original în vederea
certificării la depunere conform art.2, alin.(3) din OUG nr.41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și
pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 179/2017. În cazul în care persoana se prezintă cu copiile legalizate
după documente, direcția de sănătate publică este obligată să le accepte. Potrivit
alin.(4) al art.2 din actul normativ amintit „(4) În cazul în care persoana se
prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului
public, instituția sau organul de specialitate al administrației publice centrale
este obligată/obligat să o accepte.”
Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal le vor fi respinse dosarele de concurs
11.După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 26 octombrie 2018, ora
14,00, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un
anumit centru universitar, sub niciun motiv.
Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane pentru unul sau mai
multe domenii de concurs, atrage măsura eliminării candidatului respectiv
din concurs.
12. După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condițiilor
de participare pentru fiecare candidat, direcțiile de sănătate publică, respectiv
ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa on-line la adresa
4
http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidații înscriși. Tabelul va avea
următorul conținut: Nr. .crt. DSP Domeniul (M,D,F) Nume, inițiala tatălui, prenume Promoția
UMF absolvită
Loc actual
de muncă
Centrul universitar în care
solicită să susțină concursul
Nr. chitanță de plata a taxei de
concurs
CNP
Observații
privind starea de sănătate
Acordul
pentru
folosirea
numelui
pe
internet
funcția unitatea
Legendă:
a) DSP – direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București (se
folosește indicativul auto; de exemplu: BC pentru Direcția de Sănătate Publică a
Județului Bacău, B pentru Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București).
b) Domeniul:
M – pentru domeniul medicină;
D – pentru domeniul medicină dentară;
F – pentru domeniul farmacie.
c) Locul actual de muncă – pentru cei neîncadrați se trece „FP” în rubrica
„Unitatea”, iar rubrica „Funcția” se lasă necompletată.
d) Observații privind starea de sănătate – se completează numai cu „Apt” sau
„Inapt”.
e) Acordul pentru folosirea numelui pe internet – se va completa „DA” sau
„NU”, după caz.
NOTĂ:
Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor.
Se interzice publicarea listelor care să conțină CNP.
13. Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie, după
centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine
alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor
comunica Ministerului Sănătății în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea
înscrierilor.
14. Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le va defalca pe
centre universitare, conform opțiunii candidaților. Până la data de 2 noiembrie
2018, Ministerul Sănătății va comunica universităților de medicină și farmacie
numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv,
5
urmând ca, până la data de 5 noiembrie 2018, să transmită în format electronic
listele nominale ale acestor candidați.
15. Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii,
se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 6 noiembrie 2018.
În situația în care un candidat constată o eroare materială (de nume,
centru concurs, domeniu, etc.) în liste va sesiza acest lucru până cel târziu la
data de 9 noiembrie 2018, orele 12,00, direcției de sănătate publică, respectiv
ministerului cu rețea sanitară proprie, unde a depus dosarul de concurs
pentru a se opera corecția necesară.
16. Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe domeniile pentru
care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină și farmacie.
La data de 15 noiembrie 2018, candidații pot afla sala și ora începerii probei
de concurs vizitând paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie
sau site-ul rezidentiat.ms.ro
Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista
candidaților repartizați în sala respectivă.
Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua
concursului sunt declarați absenți în sălile de concurs, nu vor beneficia de
returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei
achitate pentru concurs doar candidații ai căror dosare de înscriere sunt
respinse.
17. Concursul se desfășoară în ziua de duminică, 18 noiembrie 2018.
Începând cu ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați.
La intrare se legitimează în fața șefului de sală cu buletinul/cartea de identitate
sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un
astfel de document valabil nu sunt primiți în sala de concurs.
18. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor
finale afișate, cu excepția perechilor soț – soție, frați – surori, care au obligația,
sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de
sală aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot
declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la
locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate
de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat
inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar
numai la indicația șefului de sală.
19. Începând cu ora 9,00 candidaților li se împart grilele pentru răspuns
și câte o carioca de culoare neagră pentru completarea grilei (atât pentru
completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor
de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul
stabilit prin Metodologia de concurs.
20. Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în
jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de șeful de sală și de
3 candidați din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile
de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaților
6
caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din
momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea
timpului de concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc vizibil (fie prin
scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și informează candidații despre
ora de începere și ora de terminare a concursului.
Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și corespondența
între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. La solicitarea
candidatului, caietele cu greșeli de tipărire sunt înlocuite de șeful de sală.
Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre tipul de grilă și cel
al caietului cu întrebări revine candidatului.
Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu
caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.
21. La terminarea concursului candidații predau șefului de sală, sub
semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților,
cu excepția celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de
concurs.
Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidați, sub semnătură,
șefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic prin scanare, în
sala de concurs, în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă, care
vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe
grilele candidaților. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala
respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați, ambalează și sigilează plicul
cu grilele corectate și unitățile de memorie externă (memory stick) predat de
personalul desemnat pentru operațiunea de scanare. Pe durata corectării lucrărilor
candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
22. Eventualele contestații privind răspunsurile corecte sunt depuse de
candidați până la ora 1600 în ziua de 19 noiembrie 2018. Contestațiile se depun
la sediul comisiei locale de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și
farmacie unde a fost susținut concursul.
Comisia centrală de rezidențiat analizează și comunică răspunsurile corecte
rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere
a contestațiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin
publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităților
de medicină și farmacie și prin afișarea la sediul comisiei locale de concurs și
constituie răspuns la contestațiile primite.
În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte rămase
definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
23. Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor
din toate centrele universitare în care s-a desfășurat concursul, stabilite în urma
aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face
pentru fiecare domeniu în care s-a desfășurat concursul.
Clasificările se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe
paginile de internet ale celor 6 universități de medicină și farmacie.
7
24. Data afișării clasificărilor pe domenii este anunțată în timp util prin
mass-media și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie
și pe site-ul rezidentiat.ms.ro
25. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de
pregătire se face în aceeași zi, prin teleconferință, pe baza punctajului și a
clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătății și
universitățile de medicină și farmacie, în intervalul orar 9,00 – 21,00.
Candidații se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Brașov,
București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu
Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în
ziua următoare, în același interval orar sau după caz până la epuizarea
locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaților care au drept de a alege
loc/post. Locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet
la sfârșitul primei zile de repartiție.
26.Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la
data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și
a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
Candidații care obțin punctajul minim prevăzut pct.4 și renunță la
alegerea unui loc sau post, precum și cei care se clasează în afara numărului
de locuri /posturi publicate la concurs, sunt declarați respinși.
Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor
vor putea fi ocupate numai în condițiile stabilite de art.181
și art.182
din
Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și
completările ulterioare.

Lasă un răspuns