CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII GALAȚI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII GALAȚI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                                                       un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă ]n cadrul Compartimentului Expertiză medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) declarație scrisă din care să rezulte că nu a fost condamnat penal sau nu se află în curs de cercetare penală pentru fapte care-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze; k) dovezi că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de unitățile unde a activat și de Colegiul Medicilor; l) copie de pe carnetul de muncă (conform cu originalul) și adeverință de salariat pentru vechime în muncă.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.03.2020.

Tematica de concurs, bibliografia, condițiile de participare și relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, tel.: 0236.416.585, persoană de contact: Ungureanu Mihaela Maria.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns