CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII IALOMIȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă la Compartimentul Expertiză medicală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie de pe carnetul de muncă și adeverință de salariat pentru vechime în muncă, pentru perioada de după 01.01.2011.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, sau în copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar în specialitatea postului, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității din Slobozia, str. Lacului nr. 10, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției sau la tel.: 0243.236.339, int. 116.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns