CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TELEORMAN scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII TELEORMAN
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Expertiză medicală a capacității de muncă.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copie de pe documentele de identitate (carte de identitate/buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de
naștere);
j) recomandare de la fostul loc de muncă;
k) curriculum vitae;
l) copie de pe carnetul de muncă sau, după caz, adeverința din care să reiasă vechimea în muncă vechimea în muncă și,
după caz, în specialitate;
m) alte acte care atestă alte specializări, competențe etc.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica în conformitate cu originalul, sau în copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 28.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 28.06.2019.

Tematica, bibliografia și informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului se afișează la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman și se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, tel.: 0247.310.517.

Lasă un răspuns