CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. ION STOIA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL CLINIC DE BOLI REUMATISMALE „DR. ION STOIA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Reumatologie la Secția clinică III Reumatologie – temporar vacant pe o perioadă determinată de 18 luni;                                                                        un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul Infecții asociate asistenței medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință
de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru
care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g)
sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Thomas Masaryk nr. 5, sector 2 – Biroul Resurse Umane, în termen de 10 zile calendaristice
de la data de 13.09.2019, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 13.09.2019, dar nu maidevreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.211.68.48

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns