CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MEDICO-MILITARE (U.M. 02433 BUCUREȘTI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE MEDICO-MILITARE (U.M. 02433 BUCUREȘTI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post de execuție cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Laboratorului de Farmacologie experimentală/Secția Toxicologiefarmacologie și protecție medicală împotriva efectelor S.T.L.
Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs:
– nivelul studiilor: superioare absolvite cu diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
– examen medic primar în specialitatea Medicină internă;
– deținerea titlului științific de doctor în domeniul medicină;
– absolvent al programului de studii postuniversitare „Management sanitar” domeniul Sănătate;
– competență în toxicologie clinică;
– deținerea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, cu viza pe anul în curs;
– nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze
privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care
persoana va fi declarată „admisă”;
– vechimea în specialitatea studiilor superioare în domeniul medicină: 5 ani ca medic specialist;
– cunoștințe de operare pe calculator, Microsoft Office (minim Word, Excel, Power Point);
– capacitate de lucru în echipă, rezistență mare la stres, activitate în unitate cu specific deosebit.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să candideze;
b) copia diplomei de medic sau diplomă de licență în medicină;
c) copia adeverinței de confirmare în gradul de medic primar în specialitatea Medicină internă;
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) copii ale documentelor de studii/competențe, după caz;
f) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
g) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordinul m.s. nr. 869/2015;
h) cazierul judiciar;
i) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
de medic primar;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
k) chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. g), h) și i) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia vor fi afișate la sediul instituției.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul U.M. 02433 București, str. Institutul Medico-Militar nr. 3-5, sector 1,
București, persoană de contact lt. col. Ioniță Renata, tel.: 021.319.60.06, int. 186.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar concursul se organizează în perioada
cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns