CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU „ADADEMICIAN ȘTEFAN MILCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU „ADADEMICIAN ȘTEFAN MILCU”
BUCUREȘTI scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi de personal civil contractual:
 un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică;
 un post cu normă întreagă de biolog specialist (4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar).

A. La înscrierea pentru concursul de ocupare a postului de medic dentist cu drept de liberă practică, candidatul va depune la sediul unității un dosar cuprinzând următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care persoana interesată dorește să concureze – se completează la unitate;
b) copie de pe diploma de licență (diplomă de stomatolog promoția anterioară anului 2005 sau diplomă de licență de medic dentist promoție 2005 și ulterioare);
c) documente privind schimbarea numelui, în copie (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.),dacă este cazul;
d) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, în original;
f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
g) cazierul judiciar, în original;
h) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae model Europass;
k) chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. b), c), d) și i) se prezintă și în original pentru a fi certificate de un reprezentant al unității.
Documentele prevăzute la lit. e) și h) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, etaj 1, camera 116, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019.
Bibliografia și tematica de concurs se ridică de la sediul unității odată cu depunerea dosarului.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.313.88.05, int. 114.
B. La înscrierea pentru concursul de ocupare a postului de biolog specialist (4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar),candidatul va depune la sediul unității un dosar cuprinzând următoarele acte:
a) cererea în care se menționează postul pentru care persoana interesată dorește să concureze – se completează la unitate;
b) copie de pe diploma de licență;
c) copie de pe adeverința de conformare în gradul profesional de biolog specialist;
d) acte doveditoare privind vechimea în specialitate în sectorul sanitar, în original (adeverință sau REVISAL);
e) documente privind schimbarea numelui, în copie (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.),dacă este cazul;
f) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
g) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din
Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
h) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
i) cazierul judiciar, în original;
j) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează, în original;
k) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
l) curriculum vitae model Europass;
m) chitanță de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. b), c), e) și k) se prezintă și în original pentru a fi certificate de un reprezentant al unității.
Documentele prevăzute la lit. g) și j) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la
dosar în termen de valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, etaj 1, camera 116, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019.

Bibliografia și tematica de concurs se ridică de la sediul unității odată cu depunerea dosarului.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.313.88.05, int. 114.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns