CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU (C.M.D.T.A.) „DR. N. KRETZULESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AMBULATORIU (C.M.D.T.A.) „DR. N. KRETZULESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul C.M.D.T.A. „Dr. N. Kretzulescu”, poz. 236;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul C.M.D.T.A. „Dr. N. Kretzulescu”, poz. 237.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere adresată directorului C.M.D.T.A „Dr. N. Kretzulescu” București în care se menționează postul pentru care
dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale și copie aviz anual de liberă practică pentru exercitarea
funcției de medic;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, republicată;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea Medicină de familie și se află pe site-ul
Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.09.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.303.70.80, int. 30.542

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns