CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie – vechime în specialitate minimum un an.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie (după caz);
i) aviz de malpraxis pentru anul în curs;
j) recomandare de la ultimul loc de muncă (trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional și moral al
persoanei);
k) curriculum vitae;
l) chitanță de plată a taxei de concurs;
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi afișate la sediul spitalului și pe site-ul: www.transfuzie-constanta.ro.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Nicolae Iorga nr. 85, Compartimentul Contabilitate-Administrativ, în termen de 15 zile
calendaristice de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Contabilitate-Administrativ tel.: 0341.180.014, persoană de contact: ec. Elena
Peltecu.

Lasă un răspuns