COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC (JUDEȚUL SUCEAVA) din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC (JUDEȚUL SUCEAVA) din cadrul Ministerului Apărării Naționale scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                               un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică (personal civil) la Cabinetul de Medicină dentară.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului unității militare organizatoare – se completează odată cu depunerea dosarului;
b) copie xerox de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1)
lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru
care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a
certificatului de securitate, corespunzător autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fișei postului,
în condițiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului;
k) acord pentru prelucrare date cu caracter personal în vederea desfășurării concursului – se completează odată cu depunerea dosarului;
l) dosar plic.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria academiei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile actelor prevăzute mai sus
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.
Tematica și bibliografia de concurs vor fi publicate pe site-ul: www.colmil_sm.forter.ro și afișate la avizierul de la punctul de control al
unității organizatoare.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Izvorul Malului nr. 6, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, în termen de 15 zile
calendaristice de la data de 01.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 01.11.2019.
Informaţii la tel.: 0230.314.931, int. 0137.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns