CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE URGENȚĂ PETROȘANI organizează CONCURS pentru urmatoarele posturi:

Jobs

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI DE URGENȚĂ PETROȘANI organizează CONCURS pentru ocuparea:                                                                funcției de manager – persoană fizică în conformitate cu prevederile art. 177, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, ale Ord. m.s. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice, precum și ale Dispoziției primarului municipiului Petroșani nr. 52/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică a Spitalului de Urgență Petroșani.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului de Urgență Petroșani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 137A, municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în perioada 30.03–10.04.2020. Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează: 1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 31.03.2020 – etapă eliminatorie; 2) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 07.04.2020, ora 10,00.

Calendarul de desfășurare a concursului este următorul: 1) publicarea anunțului de concurs la sediul spitalului, pe site-ul: www.spu-petrosani.ro, pe portalul: posturi.gov.ro și pe site-ul Ministerului Sănătății –
secțiunea „Concurs manageri” – în data de 28.02.2020;
2) perioada de depunere a dosarelor: 28.02–30.03.2020, de luni până vineri în intervalul orar 09,00–13,00, la secretariatul Spitalului de Urgență Petroșani; 3) vizitarea spitalului de către candidații interesați: în data de 11.03.2020, în intervalul orar 11,00–13,00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului; 4) data limită de depunere a dosarelor de concurs: 30.03.2020, ora 13,00; 5) verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs: în data de 31.03.2020; 6) data afișării rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs: 31.03.2020, ora 10,00; 7) data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere: 01.04.2020, ora 10,00; 8) data limită a soluționării contestațiilor și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor de înscriere: 02.04.2020, ora 09,00; 9) data publicării proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere: 02.04.2020, ora 10, pe site-ul spitalului: www.spu-petrosani.ro; 10) data limită a transmiterii prin e-mail la adresa:
spital@spu-petrosani.ro a intenției de participare din partea mass-media și a oricărei persoane interesate la susținerea publică a proiectului de management: 05.04.2020, până la ora 15,00.

Totodată, vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17, alin. 6)–9) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică a Spitalului de Urgență Petroșani; 11) data confirmării listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management: 06.04.2020, ora 10,00; 12) data susținerii publice a proiectului de management: 07.04.2020, ora 10,00; 13) data afișării rezultatului susținerii publice a proiectului de management: 08.04.2020, ora 12,00: 14) data limită de depunere a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management: 9.04.2020, ora 12,00; 15) data limită a soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management: 10.04.2020, ora 12,00; 16) data afișării rezultatelor finale: 10.04.2020, ora 13,00. La concurs au acces persoane fizice care întrunesc, cumulativ, următoarele condiții: 1) cunosc limba română, scris și vorbit; 2) sunt absolvenți ai unor instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; 3) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; 4) au cel puțin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii  universitare de lungă durată, conform legii; 5) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; 6) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuro psihic); 7) nu au vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalului de Urgență Petroșani, str. 1  Decembrie 1918 nr. 137A, municipiul Petroșani, județul
Hunedoara, la Secretariat, până la data de 30.03.2020, ora 13,00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în principal următoarele documente: 1) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze; 2) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflată în termen de valabilitate; 3) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente; 4) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1, alin (1), lit. c), ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; 5) curriculum vitae; 6) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
7) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 8) adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic; 9) declarație pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; 10) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz; 11) proiectul de management realizat de candidat; 12) declarație pe proprie răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de candidat; 13) declarație pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; 14) declarație pe proprie răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Odată cu publicarea prezentului anunț vor fi postate pe site-ul spitalului și: – regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică a Spitalului de Urgență Petroșani, aprobat prin Dispoziția primarului municipiului Petroșani nr. 52/2020; – bibliografia de concurs; – temele-cadru pentru proiectul de management.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns