CONSILIUL LOCAL PETRILA – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

CONSILIUL LOCAL PETRILA – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PETRILA (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                                                                    un post cu normă de 4 ore/zi de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Cabinetul medical școlar situat la Școala Generală
„I.D. Sîrbu” Petrila;
 un post cu normă de 3 ore/zi de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Cabinetul medical școlar situat la Școala Generală
„I.D. Sîrbu” Petrila;
 un post cu normă de 4 ore/zi de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Cabinetul medical școlar situat la Colegiul Tehnic
„Constantin Brâncuși”;
 un post cu normă de 3 ore/zi de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Cabinetul medical școlar situat la Colegiul Tehnic
„Constantin Brâncuși”.                                                                                                

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Celelalte documente vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Tematica de concurs va fi afișată la sediul și pe site-ul instituției.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.03.2020. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.550.434, Compartimentul Economico-financiar și Resurse Umane.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns