DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                                                                                trei posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Stomatologie generală pentru Serviciul Cabinete stomatologice medicale școlare și universitare;                                                                               șase posturi cu normă întreagă de medic stomatolog/dentist cu drept de liberă practică pentru Serviciul Cabinete stomatologice medicale școlare și universitare;                                                                                                                  cinci posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie pentru Serviciul Cabinete medicale școlare și universitare;                                                              un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină generală/ Medicină de familie pentru Serviciul Cabinete medicale școlare și universitare;                                                                                                două posturi cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică pentru Serviciul Cabinete medicale școlare și universitare.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la  art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical (tip A5) din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) certificat de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Celelalte documente vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Constituie avantaj experiența dovedită cu documente justificative care să ateste desfășurarea activității în ramura de medicină școlară și universitară. Tematica de concurs este cea afișată pe site-ul Ministerului Sănătății pentru ocuparea posturilor de medic stomatolog cu drept de liberă practică și medic medicină generală cu drept de liberă  practică.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Mitropolit Varlaam nr. 54 – Serviciul Resurse Umane (de luni până vineri orele 8,00-16,00), în termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.02.2020, la o dată ce va fi comunicată ulterior. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0232.206.344, int. 110 sau 108.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns