DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA (JUDEȚUL BIHOR) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORADEA (JUDEȚUL BIHOR) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare – Serviciul Programe sociale:  un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie;                                                                                                    trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Copiile prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul sau se prezintă copii legalizate. Concursul va consta în următoarele probe și se susțin în următoarea ordine: 1) analizarea și evaluarea activității profesionale și științifice; 2) proba scrisă; 3) proba clinică sau practică. Proba scrisă va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea perioadei de înscriere, dar nu mai devreme de 9 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Tematica de concurs va fi publicată pe site-ul instituției:
www.daso-oradea.ro la secțiunea concursuri. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Primăriei nr. 42, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane-Salarizare, tel.: 0259.441.677, int. 107 sau 0259.417.945.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns