DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN (JUDEȚUL NEAMȚ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN (JUDEȚUL NEAMȚ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                            un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Serviciul Asistență medicală comunitară și școlară;           
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice – Casa Bunicilor;
 un post cu jumătate de normă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Centrul de Zi pentru copii aflați în situații de risc – Casa Copiilor;                                                                                                                         
 un post cu jumătate de normă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Centrul de Zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc – Casa  Fluturașilor.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității. Copiile documentelor de mai sus se prezintă însoțite de documentele în original. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica și bibliografia de concurs sunt cele publicare pe site-ul MS: www.ms.ro – Informare/Cursuri, concursuri, examene/ Tematici/MF/MG, stomatologie, farmacie-tematica pentru con cursul de ocupare de post. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Alexandru cel Bun nr. 3, Biroul Resurse Umane, Salarizare, Juridic, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 10.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de ladata de 10.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0233.744.771 sau pe site-ul Primăriei Roman, secțiunea „Carieră”.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns